Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – ВСТУП

Ускладнення характеру діяльності підприємств як наслідок наростання кризових явищ у вітчизняній та світовій економіці висуває нові вимоги до інструментів управління і, зокрема, до методів дослідження й оцінки їх діяльності. Все більш чітко проявляється необхідність

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства Трансформаційні процеси в національній економіці, що спричинили кардинальні зміни умов господарювання на всіх її рівнях, значно розширили поле та наповнили новим змістом економічну

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства

1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства Трансформаційні процеси в національній економіці, що спричинили кардинальні зміни умов господарювання на всіх її рівнях, значно розширили поле та наповнили новим змістом економічну

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування

Необхідність регулювання результатів діяльності підприємства визначається його значною роллю у розвитку підприємства і гармонійному забезпеченні інтересів власників, персоналу та держави. Ефективність цього регулювання, як і ефективність будь-якої управлінської системи, значною мірою залежить від якості

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Досвід здійснення економічної діагностики підприємства

Розробляючи теорію і практику економічної діагностики, важливо вивчати позитивний досвід, накопичений кращими зарубіжними та вітчизняними менеджерами на рівні фірми, не повторюючи їх помилок, творчо застосовуючи кращі зразки і методи організації господарської діяльності до наших

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства Діяльність підприємства і його результатів відображаються в економічних показниках, під якими розуміють кількісну і якісну оцінку досліджуваного явища, процесу, результату. Економічна діагностика – це багатоступінчаста оцінка

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства

1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства Діяльність підприємства і його результатів відображаються в економічних показниках, під якими розуміють кількісну і якісну оцінку досліджуваного явища, процесу, результату. Економічна діагностика – це багатоступінчаста оцінка

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Вибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємства

Під час діагностики стану підприємства слід використовувати різноманітні прийоми та способи аналізу та оцінки, виходячи з фінансових можливостей, рівня знань персоналу підприємства, вміння підходити до розв’язання проблем завдяки використання аналітичного інструментарію діагностики. Для кожної

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства

Комплексна економічна діагностика є базою для прийняття стратегічних рішень щодо подальшого функціонування та розвитку підприємства. Тому ми пропонуємо розглядати діагностику як процес, який охоплює постійне вивчення поточної ситуації на підприємстві (за допомогою створених на

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇ

1. Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності Протікання економічних процесів у часі носить динамічний характер, що зумовлює в умовах гострої конкуренції підприємства адаптуватися до швидкоплинних умов зовнішнього і внутрішнього середовища. За цих обставин виграє

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності

1. Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності Протікання економічних процесів у часі носить динамічний характер, що зумовлює в умовах гострої конкуренції підприємства адаптуватися до швидкоплинних умов зовнішнього і внутрішнього середовища. За цих обставин виграє

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Методичні підходи щодо діагностики конкурентоспроможності

Конкурентна ринкова ситуація через динамічний розвиток змушує підприємства систематично відслідковувати зміни, аналізувати їхню природу й динаміку. Тільки в такий спосіб підприємство може правильно оцінити можливості конкурентів і власні можливості, розробити оптимальну, з погляду прибутковості,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Проблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємств

Кожне підприємство в ході своєї господарської діяльності є учасником конкурентної боротьби за споживача, а тому одним із важливих елементів є визначення організаційно-економічного механізму забезпечення їхньої конкурентоспроможності. Під організаційно-економічним механізмом формування конкурентоспроможності підприємства будемо розуміти

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 4. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1. Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємства У сучасній науковій літературі набули широкого розповсюдження поняття економічного, науково-технічного, організаційного, кадрового, енергетичного потенціалу тощо. Узагальнюючою характеристикою цих складових в організаціях, як правило,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємства

1. Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємства У сучасній науковій літературі набули широкого розповсюдження поняття економічного, науково-технічного, організаційного, кадрового, енергетичного потенціалу тощо. Узагальнюючою характеристикою цих складових в організаціях, як правило,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Системні характеристики виробничого потенціалу підприємства

Цілеспрямованість виробничого потенціалу підприємства виявляється у здатності виготовляти кінцевий продукт із певним рівнем ефективності. Якщо цільові характеристики потенціалу збігаються з вимогами до нього щодо виготовлення конкретного продукту – використання виробничого потенціалу підприємства буде найвищим,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

Цілеспрямованість виробничого потенціалу підприємства виявляється у здатності виготовляти кінцевий продукт із певним рівнем ефективності. Якщо цільові характеристики потенціалу збігаються з вимогами до нього щодо виготовлення конкретного продукту – використання виробничого потенціалу підприємства буде найвищим,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Якісні характеристики виробничого потенціалу

Інноваційна спрямованість та сприйнятливість визначає можливості розвитку виробничого потенціалу підприємства завдяки безпосередньому й систематичному створенню та використанню нових наукових ідей. Така характеристика виробничого потенціалу є рушійною силою його розвитку, оскільки створення нового (продукту, процесу,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємства

Діяльність підприємства і його результатів відображаються в економічних показниках, під якими розуміють кількісну і якісну оцінку досліджуваного явища, процесу, результату. Оцінка виробничого потенціалу – це багатоступінчастий вимір складових виробничого потенціалу на основі системи економічних

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Фактори впливу на виробничий потенціал підприємства

Фактори впливу на виробничий потенціал підприємства – це сукупність усіх рушійних сил і причин, що визначають динаміку цього показника. Виробничий потенціал підприємства – це поліструктурна система, а будь-яка система функціонує у відповідному середовищі, яке

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Фактори внутрішнього середовища підприємства

Фактори впливу на виробничий потенціал підприємства – це сукупність усіх рушійних сил і причин, що визначають динаміку цього показника. Виробничий потенціал підприємства – це поліструктурна система, а будь-яка система функціонує у відповідному середовищі, яке

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 4. Гнучкість виробничої системи та її діагностика

Виробнича система характеризується такою особливістю як гнучкість. Гнучкість виробничої системи являє собою можливість пристосовувати виробничі системи до умов зовнішнього середовища, яке змінюється, насамперед через поліпшення якості продукції, що випускається. Під Гнучкістю виробництва Розуміється його

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 5. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва

Дотепер в економічній літературі для окремого чи комплексного визначення технічного і організаційного рівнів виробництва використовують такі поняття як організаційно-технічний рівень виробництва, організаційний рівень виробництва, технічний рівень виробництва, організаційно-технічний рівень підприємства, технічний рівень підприємства [11;

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 6. Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології)

В умовах конкуренції товарна політика підприємства повинна бути направлена в майбутнє і враховувати, що всі товари не залежно від успіху з часом відходять з ринку і необхідно вести підготовку до випуску нової продукції. Новий

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 7. Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємства

Якщо виробничий потенціал підприємства високий – це свідчить, що підприємство раціонально використовує наявні ресурси і ефективно організовує процес виробництва. На жаль, часто при високому рівні наявних ресурсів, підприємство не вміє налагодити гармонійного процесу роботи,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ

1. Технологія оцінки об’єктів нерухомості (підприємств). Оцінка об’єктів нерухомості – визначення грошового еквівалента вартості об’єкта нерухомості. Оцінка нерухомості – це процес зведений до певного типу операції (продаж, застава, оподаткування тощо); до певних учасників (власника

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Технологія оцінки об’єктів нерухомості (підприємств)

1. Технологія оцінки об’єктів нерухомості (підприємств). Оцінка об’єктів нерухомості – визначення грошового еквівалента вартості об’єкта нерухомості. Оцінка нерухомості – це процес зведений до певного типу операції (продаж, застава, оподаткування тощо); до певних учасників (власника

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Оцінка майна та майнових прав

1. Технологія оцінки об’єктів нерухомості (підприємств). Оцінка об’єктів нерухомості – визначення грошового еквівалента вартості об’єкта нерухомості. Оцінка нерухомості – це процес зведений до певного типу операції (продаж, застава, оподаткування тощо); до певних учасників (власника

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Види вартості об’єктів нерухомості

Як і будь-який товар на ринку, об’єкти нерухомості мають ціну та вартість (див. рис. 5.1). Рис. 5.1. Вартість, ціна й затрати Ціна об’єкта нерухомості – це ціна конкретної операції купівлі-продажу, що відбулася. Оскільки ціна

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Принципи оцінки об’єктів нерухомості

Принципи оцінки об’єктів нерухомості – це зведення методичних правил, на підставі яких визначається ступінь дії різних чинників на вартість об’єкта нерухомості. В Україні оцінка майна проводитися з дотриманням принципів корисності, попиту і пропозиції, заміщення,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Етапи оцінки та звітність

Процес оцінки об’єктів нерухомості можна розподілити на шість етапів: O визначення завдання та укладення договору на оцінку об’єкта; O план оцінки; O збір і підтвердження інформації; O вибір підходу до оцінки об’єктів нерухомості; O

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Звіт про оцінку майна

Є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна та скріплюється

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Нормативні підходи щодо оцінки майна підприємств в Україні

Важливим питанням, що й досі залишається не достатньо врегульованим, є встановлення реальної та справедливої вартості майна, що надається у власність, відшкодовується чи просто реалізується. Нині методичні підходи оцінки майна в Україні, хоча й не

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Порядок погодження та затвердження оцінки майна

Прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації, органами, уповноваженими управляти державним майном, чи виконавчими органами відповідних органів місцевого самоврядування здійснюється на підставі результатів рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) згідно

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки об’єктів нерухомого майна

З метою якомога більш повного встановлення вартості того чи іншого об’єкта нерухомості доцільним є виокремлення оцінки об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки об’єктів у матеріальній формі

З метою якомога більш повного встановлення вартості того чи іншого об’єкта нерухомості доцільним є виокремлення оцінки об’єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, визначеними законодавством, проводиться на засадах незалежної оцінки. Підготовчий етап до проведення оцінки цілісних майнових комплексів передбачає здійснення робіт, визначених нами вище у даному параграфі. В

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі

Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, визначеними законодавством, проводиться на засадах незалежної оцінки. Підготовчий етап до проведення оцінки цілісних майнових комплексів передбачає здійснення робіт, визначених нами вище у даному параграфі. В

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Початкова вартість пакета акцій ВАТ, що пропонується на конкурсі для першого продажу

Визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих за майновим, дохідним та порівняльним підходами, що були використані в процесі оцінки. Початкова вартість пакета акцій ВАТ, розрахована для першого продажу на конкурсі, не може бути нижчою

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

Визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих за майновим, дохідним та порівняльним підходами, що були використані в процесі оцінки. Початкова вартість пакета акцій ВАТ, розрахована для першого продажу на конкурсі, не може бути нижчою

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Особливості оцінки об’єктів незавершеного будівництва

Вимоги цього розділу поширюються на випадки визначення вартості об’єктів незавершеного будівництва і законсервованих об’єктів, що приватизуються окремо від цілісного майнового комплексу у порядку, встановленому Законом України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, а також

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Методологія діагностичної оцінки вартості підприємств

За термінологією Б. Колоса, виділяють статичну і динамічну концепцію підприємства. Згідно з першою, підприємство виступає як майновий комплекс, а його вартість – сума вартості складових елементів. За другою концепцією, підприємство являє собою комплекс іншого

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Витратний підхід до оцінки вартості ЦМК

Передбачає оцінку повного відтворювання або вартості повного заміщення оцінюваного об’єкта нерухомості після вираховування вартості фізичного, морального та економічного зносу. До отриманої величини додають ринкову вартість земельної ділянки як незабудованої. Важливим і складним моментом витратного

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Дохідний підхід до оцінки вартості ЦМК

Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Порівняльний (ринковий) підхід в оцінці ЦМК

Порівняльний підхід базується на аналізі ринкових продажів й використовується для оцінки більшості об’єктів нерухомості в ринковій економіці. Він базується на легко доступній для оцінювача ринковій інформації і дозволяє отримати просту, логічно обгрунтовану думку про

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 4. Гудвіл і методичні підходи до його оцінки

Гудвіл є особливим нематеріальним активом підприємств, основні його характеристики такі: O він невіддільний від підприємства і не може бути проданий окремо; O є присутнім тільки за наявності надлишкових доходів; O виступає у вигляді активу,

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА

1. Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність Управлінська діагностика – дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем підвищення ефективності та розвитку системи менеджменту підприємства, а також виявлення головних напрямів їх рішень. Організація

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 1. Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність

1. Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність Управлінська діагностика – дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем підвищення ефективності та розвитку системи менеджменту підприємства, а також виявлення головних напрямів їх рішень. Організація

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 2. Роль інформаційних систем управління підприємством в управлінській діагностиці

Успішне функціонування інформаційних систем управління підприємством позитивно впливає на економіку підприємства в цілому за рахунок удосконалювання організаційної структури й автоматизації управлінських процесів, підвищення якості роботи й полегшення праці управлінського персоналу. Підвищуються кінцеві річні результати

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 3. Оцінка відповідності організації виробництва та структури підприємства його стратегії

Стратегія – це детальний всеохоплюючий комплексний план, який розробляється на перспективу і повинен сприяти досягненню місії організації і цілей. Стратегічне планування – це процес, що включає розробку сукупності різних планів і рішень керівництва з