Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

Цілеспрямованість виробничого потенціалу підприємства виявляється у здатності виготовляти кінцевий продукт із певним рівнем ефективності. Якщо цільові характеристики потенціалу збігаються з вимогами до нього щодо виготовлення конкретного продукту – використання виробничого потенціалу підприємства буде найвищим, з найвищими показниками ефективності. У протилежному випадку, коли “навички” виробничого потенціалу підприємства не відповідають профілю продукції, результативність та ефективність може навіть наближатися до нуля.

Складність формування виробничого потенціалу підприємства полягає в наявності кількох складових, кожен з яких може мати кілька частин. Наприклад, основні фонди містять обладнання та будівлі, а персонал – працівників різного фаху. Складність зумовлюється галузевими особливостями підприємств та розвитком НТП.

Самовідтворюваність виробничого потенціалу підприємства полягає у властивості його як системи повторювати діяльність завдяки складній системі зворотних зв’язків (тобто руху інформаційного ресурсу). Взаємозалежність і (до деякої міри) взаємозамінність складових виробничого потенціалу підприємства, закладені механізми постачання використаних елементів, створюють передумови для відновлення системних характеристик окремих підсистем та потенціалу в цілому.

Економічна діагностика   Кривовязюк І. В.   Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

Рис. 4.4. Властивості виробничого потенціалу підприємства

Відкритість, зв’язок із зовнішнім середовищем пов’язана з призначенням будь-якої організації: бути корисною суспільству, відповідати вимогам ринку. Для виконання цих настанов необхідно підтримувати виробничий потенціал підприємства у належному стані, а це неможливо без ефективних зв’язків із середовищем. Обравши концепцію підприємства як “відкритої”, матеріально-речовинної та соціально-економічної системи, треба щоб і основа цього підприємства – його виробничий потенціал – відповідав цим критеріям.

Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

Цілісність виробничого потенціалу підприємства означає, що всі його елементи мають виконувати загальну цільову функцію, яка постає перед системою. Кожна складова виробничого потенціалу має право на існування у складі системи тільки тоді, коли вона сприяє виконанню корисної роботи з досягнення загальної мети. Одночасно слід зважувати на те, що тип технологій виробництва, а також рішення керівників та власників можуть впливати на ступінь замкненості потенціалу. Це означає орієнтацію на побудову такої системи, в якій більшою чи меншою мірою спостерігатимуться всі необхідні елементи для виготовлення кінцевого продукту. На відміну від цієї характеристики можливе домінування орієнтації на розвиток зовнішніх коопераційних зв’язків, тобто на відкритість.

Взаємозв’язок, взаємодія елементів виробничого потенціалу підприємства – необхідна умова забезпечення його системної цілісності, оскільки тільки узгодженість у функціонуванні дає змогу досягти нових якостей, що не є характерними для елементів до початку їх взаємодії. Взаємодоповнення дозволяє також компенсувати певні недоліки окремих складових.

Альтернативність, взаємозамінність елементів виробничого потенціалу підприємства базується на припущенні, що існують різні способи здійснення окремих операцій, в яких різні складові виробничого потенціалу можуть використовуватися в певному співвідношенні. Взаємозамінність елементів виробничого потенціалу підприємства дозволяє досягати збалансованої рівноваги елементів, що, у свою чергу визначає віддачу цього потенціалу, а також динамічність реакції на зміни в середовищі.

Кількісна вимірюваність, масштаб потенціалу являє собою вимогу щодо кількісного оцінювання наявного виробничого потенціалу та можливості порівняння його з аналогічними показниками інших організацій. Масштаб потенціалу визначає місце та роль підприємства у галузі, регіоні, країні. Кількісні оцінки виробничого потенціалу підприємства окремих організацій дозволяють визначити сукупний потенціал промисловості, сільського господарства тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства