Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 8. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття, цілі та функціональні складові економічної безпеки підприємства

За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності.

Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного та соціального розвитку підприємства, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування, досягнення головних цілей діяльності. Рівень екологічної безпеки фірми залежить від того, наскільки її керівництво і спеціальність будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути:

– свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб суб’єктів господарювання;

– збіг об’єктивних обставин, залежно від суб’єктивної обумовленості, негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об’єктивний і суб’єктивний характер.

Об’єктивними вважають такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб’єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окремих його працівників.

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тім, щоб гарантувати його стабільне і ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:

– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

– забезпечення технічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу об’єкта господарювання;

– досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності НДДКР;

– мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища;

– якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства (організації);

– забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці й досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації.

– ефективна організація безпеки персоналу підприємства, і його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.

Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загальну методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Його пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію через зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які обчислюються за допомогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді.

Аналіз і оцінку економічної безпеки підприємства виконують у такій послідовності:

– виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, які визначають економічну безпеку підприємства, аналіз і оцінка ступеня її впливу;

– розрахунок узагальнених показників економічної безпеки для кожної з функціональних складових;

– розрахунок інтегрального показника економічної безпеки підприємства;

– розроблення використання найбільш ефективних корпоративних ресурсів.

Оцінка дієвості й ефективності заходів щодо забезпечення економічної безпеки є основою приймання оперативних рішень, а також розроблення тактичних і стратегічних програм, спрямованих на її підвищення.

Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організацій економічної безпеки.

Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії, що здійснюються послідовно або одночасно:

– формування необхідних корпоративних ресурсів;

– загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими;

– стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;

– загальне тактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;

– тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства;

– оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;

– здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;

– загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – РОЗДІЛ 8. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА