Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)

3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації)

Завдання гарантування безпеки підприємства є одним із основних, пріоритетних завдань, що стоять перед усіма структурними ланками і всіма працівниками підприємства, так само як і завдання збільшення прибутку, підвищення власного добробуту. Ефективний захист економічних інтересів фірми може бути забезпечений лише у разі об’єднання зусиль її персоналу: адміністрації, інженерно-технічних працівників, службовців, робітників.

Служба безпеки (СБ) фірми – це самостійний структурний підрозділ. Вона вирішує завдання безпосереднього забезпечення захисту життєво важливих інтересів фірми в умовах комерційного і підприємницького ризику, конкурентної боротьби. На всіх великих і середніх підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби безпеки, а безпеку функціонування невеликих фірм можуть гарантувати територіальні (районні або міські) служби за договорами найму одного чи кількох охоронців. Такі служби охорони зазвичай створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки.

Підприємство як система має певні структурні ланки:

* дирекцію – керівництво підприємства;

* бухгалтерію;

* відділи – функціональні ланки підприємства;

* допоміжні служби;

* службу безпеки (СБ).

Система діяльності підприємства організаційно складається з таких частин, як:

* організаційно-управлінська діяльність;

* фінансова;

O комерційна або інша основна діяльність підприємства;

O кадрова;

O із гарантування власної безпеки.

Кожна структурна ланка має свої функціональні обов’язки і вирішує своє конкретне завдання. Водночас кожна структурна ланка і кожен співробітник працюють для досягнення загальної мети: підвищення добробуту підприємства, збільшення його прибутку. Від того, як буде реалізована ця мета, залежатиме їх особисте благополуччя, їх особистий прибуток.

Служба безпеки як відділ підприємства вирішує завдання:

O організації захисту економічних інтересів на підприємстві;

O гарантування безпеки спеціальними засобами і методами. Виконуючи організаційну функцію, служба безпеки працює у взаємодії з дирекцією і відділами (функціональними ланками) підприємства.

Служба безпеки спільно з дирекцією забезпечує:

O ухвалення правильних управлінських рішень (забезпечує керівництво інформацією, веде аналітичну роботу);

O управління системою безпеки (консультує керівництво з питань захисту економічних інтересів);

O створення режиму збереження комерційної таємниці (розробляє правила, що забезпечують його дотримання);

O надання допомоги і здійснення контролю за діяльністю всіх функціональних ланок підприємства.

Служба безпеки спільно з відділами забезпечує:

O здійснення комерційних операцій (бере участь у підготовці контрактів, перевіряє надійність партнерів, відстежує виконання взятих ними зобов’язань);

O підбір, перевірку і підготовку персоналу;

O навчання персоналу прийомів поведінки і правил спілкування, формування загальної і особистої зацікавленості, створення на підприємстві обстановки пильності.

Служба безпеки самостійно працює спеціальними засобами і методами:

O у середовищі працівників підприємства;

O у середовищі партнерів і конкурентів підприємства.

Отже, в підприємницькій діяльності гарантування безпеки – цілісне явище, що має свою чітку структуру й систему. Перед нею стоїть конкретна мета, якої досягають вирішенням управлінських і специфічних завдань.

Діяльність із гарантування безпеки на підприємстві спрямована на конкретні об’єкти і здійснюється особливими засобами і методами. Вона тісно пов’язана з діяльністю всіх функціональних ланок підприємства і має здійснюватися комплексно. Будучи підсистемою організації, ця діяльність має здійснюватися з позицій сучасного менеджменту – науки, практики і мистецтва управління виробництвом, послугами, збутом, персоналом відповідно до умов ринкової економіки, демократичних і економічних свобод.

Організація як самокерована система, з одного боку, є елементом загального ринкового організму, з другого – самостійною спільністю із специфічним внутрішнім середовищем, здатним в умовах конкуренції до ефективної діяльності і розвитку. Тому системний підхід тут особливо важливий. Саме система здатна швидко реагувати на зміни, їх відпрацювання, аналіз, вибір альтернативних рішень щодо виниклих нестандартних ситуативних проблем або завдань.

Основною метою підсистеми безпеки фірми є запобігання: збитку в її діяльності за рахунок розголошення, просочування інформації та несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації; розкраданню фінансових і матеріально-технічних коштів, знищенню майна і цінностей; порушенню роботи технічних засобів забезпечення виробничої діяльності, зокрема засобів інформатизації, а також запобігання збитку персоналу організації. Завданнями підсистеми безпеки фірми є:

O своєчасне виявлення й усунення загроз персоналу і ресурсам; причин і умов виникнення фінансового, матеріального і морального збитку інтересам фірми, порушення її нормального функціонування і розвитку;

O віднесення інформації до категорії обмеженого доступу (службової і комерційної таємниць, іншої конфіденційної інформації, належного захисту від неправомірного використання), а інших ресурсів – до різних рівнів уразливості (небезпеки) і до категорії тих, що підлягають збереженню;

O створення механізму і умов оперативного реагування на загрози безпеки і прояви негативних тенденцій у функціонуванні фірми;

O ефективне припинення посягань на ресурси і загроз персоналу на основі комплексного підходу до безпеки;

O створення умов для максимально можливого відшкодування й локалізації збитку, завданого неправомірними діями фізичних і юридичних осіб, для ослаблення негативного впливу наслідків порушення безпеки на досягнення стратегічної мети.

Організаційна структура підсистеми безпеки організації може бути різною залежно від виду підприємства (банк, фірма), його розмірів, ((юрм власності тощо. Створювати її слід усвідомлено й раціонально, максимально використовуючи досвід фахівців у сфері безпеки бізнесу.

Структура, чисельність і склад служби безпеки визначаються реальними потребами фірми і ступенем конфіденційності її інформації. Залежно від розмірів і потужності організації її безпека і захист інформації можуть бути гарантовані по-різному: від абонементного обслуговування силами приватних охоронних і детективних структур до розгортання повномасштабної власної служби і системи безпеки з розвиненою структурою і штатною чисельністю

У своїй діяльності служба безпеки керується:

O інструкцією з організації режиму і охорони;

O інструкцією щодо захисту комерційної таємниці;

O переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю;

O інструкцією щодо роботи з конфіденційною інформацією для керівників, фахівців і технічного персоналу;

O інструкцією щодо організації зберігання справ, що містять конфіденційну інформацію, в архіві;

O інструкцією щодо інженерно-технічного захисту інформації;

O інструкцією про порядок роботи з іноземними представниками і представництвами та ін.

Служба безпеки фірми завжди має бути готовою до подолання критичної (кризової) ситуації, що може виникнути через зіткнення інтересів бізнесу та злочинного світу. Для управління безпекою багато які фірми створюють так звані кризові групи, у складі яких працюють керівник фірми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки. Головна мета діяльності кризової групи – протидіяти зовнішнім загрозам для безпеки фірми.

Служба безпеки будь-якої фірми постійно виконує певний комплекс завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

1) гарантування безпеки виробничо-господарської діяльності та захисту відомостей, що вважаються комерційною таємницею фірми (підприємства, організації);

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)

Рис. 3.1. Типові функції служби безпеки фірми (підприємства, організації)

2) організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту комерційної таємниці фірми;

3) запобігання необгрунтованому допуску й доступу до відомостей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

4) організація спеціального діловодства, яке унеможливлює несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної таємниці відповідної фірми;

5) виявлення і локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі звичайної діяльності та в екстремальних ситуаціях;

6) забезпечення режиму безпеки за здійснення всіх видів діяльності, зокрема зустрічі, переговори й наради у рамках ділової співпраці фірми з іншими партнерами;

7) забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції і технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої діяльності;

8) забезпечення особистої безпеки керівництва та провідних менеджерів і спеціалістів фірми;

9) оцінка маркетингових ситуацій та неправомірних дій конкурентів і зловмисників.

Зрозуміло, що перелік конкретних завдань щодо гарантування безпеки фірми залежно від специфіки її діяльності може бути більшим або меншим, але завжди достатнім та обгрунтованим.

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою безпеки фірми, зумовлює певний набір виконуваних нею функцій (рис. 3.1).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)