Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Список використаної літератури

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р із змінами від 8 грудня 2004 p.: Офіц. видання. – K.: Вид. Дім “Ін Юре” 2006

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV. – Нове законодавство України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. – K.: Махаон, 2003. – 600с.

3. Кодекс України про адміністративні порушення (зі змінами і доповненнями) // Довідник працівника контрольно-ревізійної служби. – К.: ДІЯ, 2001.-Т.1.-С.18-19.

4. Витяг з Кримінально-процесуального кодексу України (зі змінами і доповненнями) від 28 грудня 1960 року // M. І. Камлик. Судова бухгалтерія: Підручник. – Вид. 4-те, доп. та пере-роб. – К.: Атіка, 2003. – С. 398.

5. Про розвідувальні органи: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331-Ш // Відомості Верховної Ради України.

6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України // Відомості Верховної Ради. 1994.-№31.-286 с.

7. Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р. № 632 // ЗП України. – 1994. – №12.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар. – К.: Юрінком, 1995.-639 с.

9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: наук.-практ. коментар. – К.: РВВ МВС України, 1993. – 120 с.

10. Про інформацію:,Закон України від 2 жовтня 1992 року №2657-ХІІ.

11. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Офіц. Віс. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

12. Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” від 22 січня 2002 р. № 63/2002. // Відомості Верховної Ради України.

13. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994.

14. Агафонов Г. Г., Буришев С. А., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. / – К.: А-ДЕПТ, 2005.-Кн. 2.-270 с.

15. Алексеев В. Р. Время действий – пришло // Телеком. Коммуникации и сети. – 2004. – № 4.-С. 22-25.

16. Альбрехт У., ВенцДж., Уильяме Т. Мошенничество. – СПб.: Питер Пресс, 1996.

17. Аналітичний огляд НЦБ Інтерполу в Україні “Про досвід правоохоронних органів США по боротьбі з комп’ютерною злочинністю” //Інформ. лист МВС від 4 квітня 1997 р.

18. Андреев Б. В. Захист прав та свобод людини і громадянина в інформаційній сфері // Системи безпеки – 2002. – №1.

19. Андрианов В. Национальное богатство, природные и трудовые ресурсы // Общество и экономика. – 2003., – №4-5. – С. 127-196; С. 127.

20. Афанасьев В. Г. Системность и общество. – M.: Политиздат, 1980.

21. Бандурка О. М, Духов В. С, Петрова К. Я. Червяков І М. Основи економічної безпеки: Підручник. – X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003 – 36с.

22. Барановський О. І Фінансова безпека / Ін-т екон. прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338

23. Бачило ІЛ, Лопатін В. Н, Федотов М. А. Інформационное право.- Спб.: Юридичний центр Прес, 2001.

24. Баяндин Н. И. Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку. Учеб.- практ. пособие. – М.: Юристь, 2002. – 320 с.

25. Бобрик В. І. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб: Авторсф. юр. наук. – X., 2004.

26. Бортко Г. Н. Национальные стратегии информационного общества: преимущества и условия реализации в Украине // Информ. общ-во. – 2004. – № 2. – С. 25-29.

27. Браіловський М. М., Дорошко В. О., Чирков Д. В., Шелест М. Е. Захист економічної інформації: Навч. посібник / За ред. проф. В. О. Хорошка: – К.: НАУ, 2002. – 78 с.

28. Буришев С. А.. Лутаев И. В., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. – К.:А-ДЫ11,2005. – Кв. 1.-363 с.

29. Бруксбенк Д., Уилсон Дж. Руководство по безопасности: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-319 с.

30. Василъченко 3. М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України // Фінанси України. – 2005. – № 9.

31. Василъченко І. П. Вища математика для економістів: Підручник. – 2-ге вид., внпр. – К.: Знання, 2004. – 454 с.

32. Василъченко І. П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи). – K.: Кондор, 2004. – 352 с.

33. Василъченко З. М. Якість активів як умова успішного функціонування комерційного банку // Вісн. Акад. праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – Вин. 5.

34. Вершинін А. П. Електронний документ: правова форма і доказ в суді.- М.. 2000.

35. Вссєлков Р. С. Проблема інформаційно-технологічного розвитку Європи //Акт. пробл. клін., експерим. та профілак. медицини. Розділ “Гуманітарні науки”: Мат-ли весукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – 2002. – С.29-30.

36. Віхорсв С. В., Кобцев Р. Ю. Як дізнатися – звідки напасти або звідки виходить загроза безпеці інформації // Захист інформації. Конфідент. – 2002 – № 2.

37. Вольоводз А. Г. Проект Європейської конвенції про кіберзлочини // Захист інформації. Конфідент -2001 -№5.

38. Генне О. В. Шпигунство в стільникових мережах // Захист інформації. Конфідент. – 2001 -№5.

39. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

40. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції. Процедури. Порівняльний аналіз. – К.: Мілсніум, 2002. – 245 с.

41. Давидович В., Аболина Р. Кто ты, человечество? Теоретический портрет. – М., 1975.

42. Данільян О. Г., Дзъобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посібник. – X.: Фоліо, 2002. – 285с.

43. КеоДжим. Visual Fox Pro 5 для “чайників”. – Діалектика. – Київ; Москва, 1997.

44. Кауфелъд Джон. Fox Pro 2.6 for Windows для чайників. Діалектика. – К., 1996.

45. Дюжев Д. В. Глобальна етика в епоху інформаційної цивілізації // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розділ “Гуманітарні науки”. Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – 2001. – С. 28-29.

46. ДюжевД. В. Інформаційне суспільство: соціально-правові аспекти суспільного розвитку// Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2004. – № 1. – С. 116-122.

47. ДюжевД. В. Філософське значення концепції ноосфери //Акт. пробл. клін., експерим. та профілакт. медицини. Розд. “Гуманітарні науки”: Мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – 2001. – С. 19-20.

48. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, – 1999.

49. Живко М О. Особливості нормативно-правового забезпечення інформації в комп’ютерних системах підрозділів МВС // Наук. Вісн. ЛДУВС: Сер. юрид. зб. наук, праць / Гол. ред. В. Л. Ортинський. – Л., 2007. – Вип. 1. – С. 288 – 293.

50. Живко З. Б., Живко М. О.. Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів. – Л.: Кран, 2007. – 384 с.

51. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: – Навч. – метод, посібник. – Л.: Камула,2006.-Ч 1.- 152 с.

52. Живко З. Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 344 с

53. Живко З. Б.. Живко М. О., Данилович-Кропивницька М. Л. Корупція і хабарництво в державній службі та роль правоохоронних органів в їх розкритті // Наук. вісн. ЛьвДУВС. 36. наук, праць. Сер. юрид.- Л., 2006. – Вип. І. – С. 181-189.

54. Живко З. Б., Юржецький Ю. /. Позитивні сторони некриміиальної тіньової економіки. Психологічні аспекти національної безпеки / 36. тез МНІІК 22-23 березня 2007 р. – Л o ПП “Арал”, 2007. – С.82-86.

55. Живко М. О. Захист інформації в системі економічної безпеки та підприємства /’ Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах: партійна публічна адміністрація і безпосередня демократія: Мат-ли НІ укр.-польськ. наук.-практ. конф. (Львів, 2-4 березня 2006р.). – Л., 2006. – С.270-277.

56. Живко З. Б.. Живко М. О., Хомин О. Й. Особливості кадрового забезпечення служби конкурентної розвідки в економічній безпеці фірми // Наук. вісн. Львів, лерж. ун-ту внутр. справ. Сср. скономічна. Зб. наук, праць / Гол. ред. Р. І. Тринько. – Л., 2006. – Вип. 1(3). – 344 с.

57. Живко З. Б., Живко М. О. Регламентація конкурентної розвідки в інформаційно-правовому просторі // Наук. вісн. Львів, держ. ун-ту внутр. справ. Сср. юрид. 36. наук, праць / Гоя. рсд. В. Л. Ортинський. – Л., 2007. – Вип. 2. – 456 с.

58. Жуков А. А. Промышленный шпионаж /Листок (Горно-Алтайск) 07.04.2004 г. Jh 14.

59. Зегжда Д. П., Івашко А. М. Основы безопасности информационных систем.- M.: Гаряча лінія – Телеком, 2000.

60. Зощенко О. В. Інформаційне суспільство: ознаки і динаміка // Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат. зб. наук, праць із соц.-філософ. проблем. – Донецьк: ДоиДУСТ, 2004.

№3.

61. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. – К.: Істина, 2000.

62. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник – K.: КНЕУ, 2002. – 190с.

63. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник – К.: КНЕУ. 2002. – 190 с.

64. Калмик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 432 с.

65. Кеме В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М. 1988.

66. Кишеня В. Деловая разведка как необходимый инструмент обеспечения экономической безопасности бизнеса / Управление персоналом. – 2006. – №7

67. Ковалъчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 638 с.

68. Козаченко Г. В., Пономаръов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. – К.: Лібра. 2003. – 280с.

69. Колодюк А. Проблематика переходу до інформаційного суспільства //

70. Колодюк А. В. Теоретичне обгрунтування поняття та виникнення інформаційного суспільства //Борнсфен. 2004. № ІІ.-С. 18 19.

71. Колодюк А. В. Цифровий розподіл – нова форма соціального розмежування в умовах глобалізації // Віс. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – 2004. – № 4. – С. 124-129.

72. Комп’ютерна злочинність: Навч. посібник – К.: Атіка. – 240 с.

73. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и кредит, 1996.-379 с.

74. Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. – М.: Юрисгъ. 19%.

75. Лемке Г. Что такое коммерческая разведка и чем она является //

76. Логінов О. В. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади: Авторсф. дне…. канд. юр. наук: 12.00.07/Нац. акад. внутр. справ України.

-К., 2005.-22 с.

77. Марущак А. І. Інформація як об’єкт цивільних прав // Бюл. Мін’юсту України. – 2005. – №3 (41).-с. 44-50.

78. Марущак А. /. Свобода слова та інформація з обмеженим доступом:співвідношення понять // Бюл. Мін’юсту України. – 2005. – № б (44) – С. 44-49.

79. Марущак А. І. Юридична природа права на інформацію // Бюл. Мін’юсту України. – 2005. -№9.-с. 47-52.

80. Марчук Н. В. Інформаційна цивілізація: соціальні риси віртуального феномена // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2003. – № 4. – С. 209-214.

81. Мельник Л. Г. Информационная экономика. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003. – 288 с.

82. Мир философии: книга для чтения. – М.,1991. – Ч.2.Разд.8.

83. Моисеев N. Третьего мира нам не дано. Соц. – полит, жури. – 1995. – №2.

84. Мойсеєнко А. О. Готовність соціальних працівників до формування соціальної політики громадсько-політичних об’єднань. – К.:КНУ імені Тараса Шевченка, 2003

85. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. – К.: КВЩ, 1999. – 463 с.

86. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 124 с.

87. Николаева М” Шевяков А. Теневая экономика. Методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). – М., 1987.

88. Ніколаєнко О. О. Структура прогресу: оцінка розвитку поліпараметричних систем // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профілактичної медицини. Розд. “Гуманітарні науки”: Мат-ли весукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. -2002.-С.20-21.

89. Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П. С. Гуревича. – М., 1986.

90. Носова С. С. Економічний контроль: сутність і форми прояву. – М.: Економіка, 1991.- 176 с.

91. Олейников В. В. Робіть бізнес надійним і безпечним. – Рибінськ: ВАТ “Рибін. Будинок друку”, 1997.

92. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. – М.: Русск. дел. лит-ра, 1998. – С. 288.

93. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Навч. посібник / А. Б. Стоцький, А. М. Гуз, А. І. Марущак та ін.; За заг. ред. В. С. Сідака – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 232 с.

94. Основи банковской деятельности / Под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: ИНФРА-М. 2003. – 720 с.

95. Основы экономической безопасности: Учеб. пособие / Под ред. Е. А. Олейникова. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997. -211 с.

96. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 196 с.

97. Пархоменко П. И., Яковлев С. А., Пархоменко Н. Г. Правовые аспекты проблем обеспечения информационной безопасности: – Мат-ли V Междунар. науч.-практ. конф. “Інформационная безопасность”.-Таганрог: ТРТУ, 2003.

98. Пастернак-Таранущенко С. Економічна безпека держави. – К., 1994.

99. Петренко К. С. Віртуальна реальність: проблема концептуального потенціалу // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2003. – № 3. – С.226-231.

100. Попович В. М. ‘Тіньова” економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.

101. Промышленный шпионаж. / Департамент экономической безопасности ТПП РФ. – М.: Торгово-промышленные ведомости. – 2004 – № 5. – С. 15

102. Процент П. П. Проблематика переходу до інформаційного суспільства // Політ, менеджмент. – 2004. – № 6 (9). – С. 129-137.

103. Пюкке С. М. Роздуми з традиційної проблеми // Захист інформації. Конфідент 2002 – Ni 4-5.

104. Ракитов А. И. Философия компьютерной революции. – М.,1991.

105. Расторгуев С. П. Філософія інформаційної війни – М.: Вуз. книга, 2001.- 468 с.

106. Реверчук А. Й. Малик Я. Й., Кульчщький І. /.. Реверчук С. К. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навч. посібник / За ред. С. К. Реверчука. – Л.: ЛФМАУП, 2000, -192 с.

107. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: Монографія – Л.: ЛБІНБУ, 2004. -195 с.

108. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод, посібник. – K.: TOB “НЮС”, 1998.-224 с.

109. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. / В. Ф. Ситник, Т. А. Пнсаревська, H. В. Єрьоміна, О. С. Красва; За ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – Вид. 2. перероб. і доп. -420 с.

110. Смолин Е. Экономическая разведка России – почему она до сих пор не создана? / Акция, ш, 17.11.2001

111. Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы // Современная западная философия:. Словарь.-М.,1991.

112. Солов ‘їв Н, Н. Безпека електронного бізнесу: про довіру і ризики // Системи безпеки. -2002.-№3.

113. Соснин А. С. Пригунов П. Я. Менеджмент безопасности предприни-матсльства:Учсб. пособие. – К.: Изд-во Европ. Ун-та.

114. Таврити Г. М. Техника, Культура, Человек. – М.,1988.

115. Тоффлер О. Третья волна // США – экономика, политика, идеология. -1982. – №3.

116. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. М.,1991.

117. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: ООО “Изд-ство ACT”, 2003. – 669 с.

118. Чертопруд С. На тайной службе частного бизнеса // Нсзавис. воен. обозр. – 2003. – №3. С.7.

119. Шаповал О. В. Розробка національних стратегій інформаційного розвитку – пріоритет сучасності // Нова парадигма. – К., 2004. – Вип. 38. – С. 166-172.

120. Ярочкии В. И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. – М.: Ось-89, 2000.-С. 151.

121. Ярочкин В. И. Система безопасности фирми. – М.: Ось. – 89. 2003. – 3-е изд.. перераб. и доп. -352 с.

122. Экономическая безопасность / Под ред. Е. Л. Олейникова. – М.: РЭА им. Плеханова, 2000

– 285 с.

123. Экономическая безопасность: производство – финансы – банки / Под ред. В. К, Сенчагова.

– М.: Финстатинформ, 1998. -621 с.

124. Экономическая безопасность хозяйственних систем: Учебник / Под ред. А. В. Колосова. – М.: РАГС, 2001.-446 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Список використаної літератури