Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері

Силова безпека підприємства (СБП) полягає у захисті фізичної особи від загроз її життю, здоров’ю та матеріальному благополуччю, а також захист майна підприємства від кримінальних посягань. Силова складова полягає в забезпеченні фізичної безпеки працівників фірми (насамперед керівників) і збереженні її майна. До основних негативних впливів на цю складову належать фізичні й моральні впливи на конкретних особистостей (особливо на керівництво та провідних спеціалістів) з метою заподіяти шкоду їх здоров’ю та репутації, що становить загрозу нормальній діяльності їх підприємства.

Негативні впливи, що завдають шкоди майну підприємства, несуть загрозу зниження вартості його активів і втрати економічної незалежності (дезінформація, знищення інформації). Причинами цих негативних явищ є:

O нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг коректними методами ринкового характеру, тобто за рахунок підвищення якості власної продукції, зниження поточних витрат на виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових досліджень ринку тощо;

O кримінальні мотиви одержання злочинними юридичними (фізичними) особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки;

O некомерційні мотиви посягань на життя та здоров’я керівників і працівників підприємства (організації), а також на майно фірми.

Протидією цим негативним впливам повинна займатися служба охорони. її обов’язок – забезпечувати фізичний захист керівництва підприємства, організовувати пропускний режим, здійснювати охорону приміщень, ліній зв’язку й устаткування.

На практиці за СБП відповідає служба охорони, яка здійснює фізичний захист керівників підприємства, організовує пропускний режим, охороняє будинки, приміщення, лінії зв’язку та обладнання, захищає інформацію від несанкціонованого доступу, забезпечує режим секретності документів і матеріалів в (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Показники силової безпеки підприємства

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері

Рівень силової складової економічної безпеки підприємства можна також визначити за оцінкою ймовірності реалізації загроз для цілісності майна та фізичної безпеки працівників підприємства (табл. 1.4).

Розглянемо принципову схему організації силової складової економічної безпеки. Аналіз загроз негативних впливів за цією силовою складовою до причин їх виникнення передбачає:

1. Аналіз рівня організації силової складової економічної безпеки за напрямами, ресурсами, виконавцями, взаємодією та ефективністю витрат.

Таблиця 1.4. Рівень силової складової економічної безпеки підприємства

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері

2. Прогнозування можливих негативних впливів та очікуваної шкоди від них.

3. Розроблення рекомендованого комплексу заходів для запобігання можливим негативним впливам.

4. Планування бюджету на використання рекомендованого комплексу заходів і розрахунок очікуваної ефективності від його реалізації.

5. Планування підбору і спеціального навчання відповідного персоналу.

6. Оперативне планування реалізації пропонованих заходів за ресурсами та виконавцями.

Схему забезпечення силової складової економічної безпеки з виокремленням послідовно виконуваних робіт зображено на рис. 1.10.

Названі спонукальні мотиви можуть зумовити спроби негативного впливу (фізичного і морального характеру) на працівників фірми. Спроби фізичного усунення керівників, вищих менеджерів і головних спеціалістів спричинюються переважно зіткненням комерційних інтересів підприємств (організацій)- конкурентів, конфліктами керівництва підприємства (організації) з кримінальними організаціями (особами), а також політичними мотивами. Спроби морального тиску на працівників тієї чи тієї фірми, як правило, робляться з метою змусити їх учинити дії, що завдаватимуть шкоди економічній безпеці та ефективному розвитку фірми. Чинити такі дії можуть представники

Кримінальних структур, корумповані чиновники служб безпеки та податкових служб або спеціально найняті для цього люди й організації.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері

Рис 1.10. Загальна принципова схема забезпечення силової складової економічної безпеки

До негативних дій щодо силової складової економічної безпеки-належать:

1) фізичні й моральні впливи особистого спрямування (проти конкретної особистості);

2) негативні дії, спрямовані на те, щоб завдати шкоди майну, зокрема, загрози зменшення активів підприємства (організації) і втрати ним (нею) фінансової незалежності;

3) негативний вплив на інформаційне середовище суб’єкта господарювання (так зване промислове шпигунство) (табл. 1.5).

Таблиця 1.5. Основні види діяльності служб підприємства (організації) з метою гарантування силової складової його (її) безпеки

Вид діяльності

Напрям діяльності

Підрозділ фірми

Гарантування фізичної і моральної безпеки співробітників

Охорона співробітників, збирання інформації та превентивні дії з метою запобігання загрозі безпеки

Служба безпеки Інформаційно-аналітичний підрозділ

Гарантування безпеки майна і капіталів підприємства (організації)

Охорона майна (будівель, споруд” устаткування, транспорту) Охорона перевезень Страхування майна та ризиків Гарантування безпеки інвестування

Служба безпеки Фінансова служба

Безпека

Інформаційного середовища фірми

Захист від промислового шпигунства

Збирання інформації про зовнішнє середовище бізнесу

Служба безпеки Інформаційно-аналітичний підрозділ

Забезпечення сприятливого зовнішнього середовища бізнесу

Превентивні дії щодо запобігання загрозам Робота з громадськістю та пресою

Політика лобіювання

Вище керівництво фірми

Служба зв’язків з громадськістю Служба безпеки


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері