Екологія – Юрченко Л. І. – Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів

Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів перш за все вимагає структурних змін економіки з метою її екологізації.

Здійснення основних вимог екологізації економіки, введення екологічних функцій в категорії макроекономіки і повна реалізація платності природокористування передбачають радикальні структурні зміни в економіці:

O кількісну і якісну перебудову економіки ресурсів енергетики і промисловості, орієнтовану на максимальну економію і ефективність використовування;

O зміна галузевої і технологічної структури виробництва з поступовим виключенням з неї виробництва значної частини вторинних засобів споживання і мінімізацією ресурсоємкості і відходності виробництва засобів виробництва і споживання;

O поетапне включення в механізми і чинники ціноутворення всіх екологічних витрат господарської діяльності і вартісної оцінки ризику екологічних криз;

O відмова від диктату пропозиції в економіці і торгівлі; виключення тієї частини маркетингу, яка нав’язує і стимулює надмірний асортимент вторинних засобів споживання.

Зміни в економіці ресурсів та природозахисній стратегії суспільства повинні базуватися на методологічних принципах сучасної ресурсології:

O невичерпних ресурсів не існує;

O скінченність природних ресурсів залежить від рівня їх відновлюваності;

O ніяка дослідницька або господарська діяльність не може кваліфікуватися як відтворювання ресурсів;

O масштабна експлуатація ресурсів, особливо викопних енергоносіїв і руд, що не поновлюються, може зберігатися лише відносно короткий час, обмежений глобальною екологічною кризою;

O дармових, безкоштовних природних ресурсів не буває, всі природні ресурси рівні і повинні бути включені в систему платності;

O закони природи виключають право власності на ресурси екосфери;

O будь-який відновлюваний ресурс, що використовується людиною, повинен бути відтворений, відновлений як в кількісному, так і в якісному відношенні;

O капітал, укладений в невідновлювані ресурси, при їх освоєнні і експлуатації повинен трансформуватися в рівновеликий фінансовий або інший капітал, що належить державі і спрямований на відтворювання відновлюваних природних ресурсів.

Реалізація цих принципів по суті надає шанс людині на вживання. Введення високого біосферного екологічного податку на ресурси спричиняє подорожчання всієї ресурсної бази економіки, а значить і:

А) загальне кількісне обмеження вилучення ресурсів;

Б) необхідність ефективнішої розробки родовищ і повнішого вилучення корисних компонентів з сировини;

В) стимулювання всіх засобів економії ресурсів в процесі виробництв і споживання;

Г) необхідність заміни природних ресурсів новими, більш екологічними ресурсами;

Д) максимально можливе переведення ресурсної бази економіки з невідновлюваних на ресурси, що поновлюються.

В найближчі два-три десятиліття людство неминуче зіткнеться із значним подорожчанням паливо-енергетичних ресурсів, а це викличе ланцюгову реакцію перебудови всіх секторів економіки в руслі вимушеної екологізації.

Реалізація вищезазначених принципів ресурсології означає необхідність включення макроекономіки в макроекологію і як наслідок перехід до такої моделі економіки, за якої споживачі ресурсів повністю і з відсотками компенсували б збиток, що наноситься природному середовищу, екологічним системам і здоров’ю людей.

Зміни в галузевій і технологічній структурі виробництва в плані екологізації економіки припускають:

O поступове виключення виробництва антиекологічних надмірностей сфери споживання. Так, тільки припинення виробництва і “переплавлення” важких озброєнь – військових кораблів, літаків, танків, знарядь, ракет і ін. – може, за оцінками фахівців, “полегшити” світову економіку на 15-18 %. Майже такий же ефект може бути досягнутий за рахунок 50 %-ного скорочення виробництв і експлуатації легкових автомобілів, які украй антиекологічні, неефективні і стають ще більшою надмірністю в епоху вдосконалення засобів зв’язку. Помітний резерв скорочення масштабів економіки міститься і у відмові від надмірних асортиментів вторинних засобів споживання, які приносять більше шкоди, ніж користі. Таким чином, існує принципова можливість майже удвічі зменшити природоємкість економіки тільки за рахунок виключення зайвих в еколого-економічному відношенні виробництв;

O зміна співвідношення між головними категоріями виробництва на користь виробництва засобів споживання як менш природоємкого;

O технічне і технологічне переозброєння виробництва з метою мінімізації його ресурсоємкості і відходності і збільшення середовищезахисної ефективності. Саме цей шлях головним чином реалізується в сучасній природоохоронній практиці. З економічної точки зору він виглядає найпростішим, тим паче, що узгоджується і з позаекологіч-ними інтересами підвищення ефективності виробництва. Але він далеко не єдиний і, як вже наголошувалося, не може сам по собі розв’язати проблему необхідного зниження природоємкості виробництва. Зміна ціноутворення необхідна і витікає з розвитку всієї системи платності природокористування і екологічного оподаткування. Номінальна собівартість всіх товарів і послуг, що продаються, занижена в порівнянні з реальною рівно на ту величину, на яку не компенсується економічний збиток, нанесений навколишньому природному середовищу. Так наприклад, на собівартості автомобіля відображаються платежі за забруднення середовища всіх виробництв, що брали участь в створенні і забезпеченні використовування цього транспортного засобу, починаючи із видобутку руди, хімічної сировини, нафти і закінчуючи збіркою, фарбуванням і заправкою. Але, по-перше, цими платежами компенсується далеко не весь збиток від виробництва. По-друге, ні у вартість самого автомобіля і його обслуговування, ні у вартість запчастин, пального і масел не входить ціна того збитку, який заподіюється експлуатацією автомобіля – хімічним, фізичним забрудненням середовища і ризиком для здоров’я і життя людей.

Відмова від диктату пропозиції в економіці – одне з найгостріших порушень економічної традиції. Річ у тому, що в довгостроковий період визначаючим для економічного зростання є не сукупний попит, не сукупна потреба, а сукупна пропозиція. Економічна історія XX ст. знає немало прикладів, коли інтенсивний натиск пропозиції стимулював спочатку слабкий попит, забезпечував швидке зростання капіталу і приводив до утворення стійкої потреби. На жаль, часто це торкалося і торкається прямо протиприродних, антиекологічних стимулів споживання, що давали найбільший прибуток, – зброї, наркотиків, алкоголю, ліків. Але по суті практично будь-яка перевага пропозиції над попитом є антиекологічною в тій мірі, в якій не контролюється екологічними вимогами до виробництва і до збереження здоров’я і життя людей. Це саме той випадок, коли “економічний прогрес” зовсім не приводить до підвищення добробуту. От чому екологізація економіки вимагає повної відмови від штучної провокації нових потреб і строгого узгодження пропозиції з попитом під екологічним і медико-біологічним контролем. Потяг людей до нового повинна задовольнятися творчістю самих людей, а не інтересами наживи. Контроль і обмеження свободи маркетингу спрямовані на те, щоб виключити шкідливі наслідки нав’язливої реклами сумнівних вторинних засобів споживання і надмірних асортиментів товарів і послуг. Диктату пропозиції слід також протиставити високу споживацьку культуру людей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів