Екологія – Юрченко Л. І. – Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи

Об’єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього середовища, створення загрози здоров’ю людей.

Державній екологічній експертизі підлягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування й розрахунки, проекти й робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в царині гарантування екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 5) документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України (КМУ), Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих рад народних депутатів чи їхніх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, які чинять значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей.

Екологічну експертизу проводять такі суб’єкти:

O Міністерство екології та природних ресурсів України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еко-лого-експертні підрозділи чи комісії;

O органи та установи Міністерства охорони здоров’я України – в частині, що стосується експертизи об’єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров’я людей;

O інші державні органи, місцеві ради народних депутатів та органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства;

O громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;

O інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні та фізичні особи, що залучаються до проведення екологічної експертизи;

O окремі громадяни в порядку, передбаченому Законом України “Про екологічну експертизу” та іншими законодавчими актами. Постановою КМУ від 27.07.95. №554 затверджено “Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”, для яких здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим. Обов’язковість проведення держекоекспертизи для об’єктів, які не входять до зазначеного переліку визначається в кожному конкретному випадку Мінеко-ресурсів або його органами на місцях.

Державна екологічна експертиза матеріалів ОВНС здійснюється еко-лого-експертними підрозділами Мінекоресурсів: на рівні Міністерства – для проектів, що затверджуються КМУ або Верховною Радою України і проектів законодавчих та нормативно-правових актів та на рівні місцевих органів Мінекоресурсів – для всієї іншої проектної документації, що підлягає держекоекспертизі.

Постановою КМУ “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” від 17.08.98. №1308 встановлюється Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи. Згідно з Порядком, обов’язковій комплексній державній експертизі, відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність”, підлягають інвестиційні програми і проекти будівництва (за винятком робочої документації) незалежно від джерел фінансування.

Складовими частинами комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, що здійснюються на території України, є: державна інвестиційна експертиза, державна санітарно-гігієнічна експертиза, державна екологічна експертиза, державна експертиза, щодо пожежної безпеки, державна експертиза з охорони праці, державна експертиза з енергозбереження. Крім того, для об’єктів, які становлять потенційну ядерну та радіаційну небезпеку, крім зазначених видів експертизи, проводиться державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки. На підставі висновків цих експертиз, організаціями Української державної інвестиційної експертизи, складаються відповідні комплексні висновки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи