Екологія – Юрченко Л. І. – Мета, завдання та принципи екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об’єктах.

Згідно із Законом України “Про екологічну експертизу” основними завданнями екологічної експертизи є:

O визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

O організація комплексної, науково мотивованої оцінки об’єктів екологічної експертизи;

O встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;

O оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров’я людей та якість природних ресурсів;

O оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей;

O готування об’єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Основними принципами екологічної експертизи є:

O обов’язковість проведення та виконання;

O гарантування безпечного для життя і здоров’я людей навколишнього природного середовища;

O збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;

O наукова обгрунтованість, незалежність, об’єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

O екологічна безпека, територіально-галузева та економічна доцільність реалізації об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;

O державне регулювання;

O законність.

Основні принципи екологічної експертизи сформульовані в законах України “Про охорону навколишнього природного середовища” та “Про екологічну експертизу”. Незважаючи на те, що вони відносяться переважно до державної експертизи, їх необхідно використовувати в будь-якій еколого-експертній діяльності.

Принцип обов’язковості в державній екологічній експертизі має два значення. По-перше, обов’язковість проведення її в тих програмах, проектах, що здатні вплинути на навколишнє середовище або здоров’я людини. Фінансування і здійснення робіт за даними проектами і програмами може бути дозволено вищими органами тільки після позитивного висновку державної експертизи. По-друге, обов’язковість виконання тих рішень, що містяться у висновку експертизи.

Принцип наукової обгрунтованості означає, що висновки екологічної експертизи повинні бути обгрунтованими і науково аргументованими, базуватися на принципах охорони навколишнього середовища, насамперед, на науково обгрунтованому поєднанні екологічних і економічних інтересів, що забезпечує пріоритети охорони життя і здоров’я людини, реальні гарантії прав людини на провноцінне і сприятливе для життя навколишнє середовище.

Незалежність і позавідомчість екологічної експертизи покликані забезпечити свободу виконання висновків екологічної експертної комісії за результами роботи. Експертна комісія повинна керуватися фактами та науковими принципами їхнього обгрунтування і діючими законами. Екологічна експертиза повинна відстоювати принципи охорони навколишнього середовища, а не інтереси окремого відомства або групи людей.

Екологічна експертиза проводиться на твердій законодавчій основі. Для її проведення використовують затверджені урядом закони, відомчі інструкції Мінекоресурсів, що мають обов’язкове значення для всіх міністерств і відомств.

Забезпечення широкої гласності про існування екологічно небезпечного об’єкта, призначення для нього екологічної експертизи є обов’язком державних органів охорони навколишнього середовища. Обов’язковим є також широка і своєчасна інформація цими органами населення про екологічну обстановку. Гласність екологічної інформації також тісно пов’язана з залученням громадськості до участі в проведенні екологічної експертизи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Мета, завдання та принципи екологічної експертизи