Екологія – Юрченко Л. І. – 7.2. Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької діяльності

Перевірка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства дозволяє виявити умови, що приводять до екологоправопорушень і запобігти застосування до нього штрафних санкцій. Наприклад, у міжнародній практиці реалізація програми екологічного аудиту може зменшити величину штрафу за правопорушення.

Істотна роль належить экоаудиту як інструменту попереднього виявлення екологічного правопорушення в ході діяльності підприємства, що дозволяє вжити необхідних заходів пом’якшення наслідків екологоправопорушень до прийняття відповідних санкцій. У випадку добровільного виявлення екологічного правопорушення чи інших екологічних проблем, що постають перед компанією, і вживання заходів з їхнього усунення така перевірка здобуває й інші переваги. Наприклад, якщо компанія добровільно доводить до відома екологічної інспекції розкриті нею екологічні проблеми, це свідчить про те, що вона займає відповідальну позицію, спрямовану на сприяння перевірці, що підвищує довіру до неї.

Систематичні аудиторські перевірки – це політика підприємства, спрямована на послідовне слідування екологічним законам. В епоху постійно зростаючої екологічної правосвідомості програма екологічного аудиту має стати доказом екологічної відповідальності підприємства.

В деяких випадках міжнародної практики підприємству можуть бути скорочені штрафи за умови здійснення ним проектів, пов’язаних з усуненням негативних наслідків у сфері екології й охорони здоров’я, викликаних допущеним правопорушенням. Такі проекти – “Додаткові витрати на навколишнє середовище” чи “Додаткові екологічні проекти” – вважаються початковим етапом екологічного аудиту. Слід зауважити, що такі програми не повинні бути загального характеру, спрямованими лише на часткове усунення наслідків забруднення. Для скасування рішення про карні санкції до підприємства порушник повинен надати дані про те, що воно вжило заходи для запобігання майбутніх правопорушень в екологічній сфері.

Порушення, виявлені чи добровільно виправлені завдяки програмі екоаудиту, не стають предметом розгляду в карному порядку. Усі добровільні зусилля по запобіганню екологоправопорушень розглядаються як пом’якшувальні обставини. Одним з них є наявність на підприємстві програм екологічного аудиту.

Незважаючи на певний досвід проведення екологічного аудиту, в даний час немає загальновизнаного визначення екологічного аудиту. Термін “аудит”, запозичений з фінансового лексикону, означає перевірку рахунків. Найбільш уживані визначення, що використовують в міжнародній практиці, приводяться нижче.

У матеріалах Всесвітнього банку використовується визначення: “Екологічний аудит являє собою методичне вивчення екологічної інформації про організацію чи об’єкт для з’ясування того, у якій мірі вони відповідають визначеним критеріям аудиту”. Критерії аудиту визначаються причинами його проведення і поставлених задач. Екологічний аудит може розглядатися як “миттєва фотографія” екологічної обстановки на об’єкті.

Аудит в області навколишнього середовища – систематичний документально підтверджений процес об’єктивної оцінки свідчень про відповідність чи невідповідність визначеним критеріям специфічної діяльності в області навколишнього середовища, про події, умови, системи управління чи інформації про ці предмети, справи, а також передача результатів цього процесу (ISO 14011).

Перевірка (аудит) якості – систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити відповідність діяльності і її результатів в області якості запланованим заходам, а також їхня придатність поставленим цілям (ISO 1402).

Аудит з охорони навколишнього середовища – дослідження, проведені для визначення впливу на навколишнє середовище і виконання потенційних зобов’язань, пов’язаних з передачею власності чи наступною діяльністю. Він може проводитися як додаток до екологічної оцінки того ж проекту, наприклад, під час придбання діючого виробництва і розширення фінансування в рамках одного проекту (Європейський банк реконструкції і розвитку).

Екоаудит – інструмент управління, що охоплює систематичну, документовану, періодичну й об’єктивну оцінку того, наскільки відповідає організаційна система управління охороною навколишнього середовища, функціонування устаткування екологічним цілям, що припускає посилення контролю за практичною діяльністю в області охорони навколишнього середовища, а також оцінку відповідності діяльності виробництва екологічній політиці компанії, включаючи і відповідність нормативним вимогам (Міжнародна торгівельна палата).

Екологічний аудит – систематична, документована, періодична й об’єктивна оцінка регульованими суб’єктами експлуатації об’єктів і діяльності відповідно до екологічних вимог (Заява про політику в області екоау-дита, прийнята Агентством з охорони навколишнього середовища США 9 липня 1986 р.).

Вітчизняні нормативні документи дають визначення екоаудиту як документально оформленого систематичного процесу перевірки, що включає збір і об’єктивне оцінювання доказів аудиту для установлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи уравління навколишнім середовищем і інформації з цих питань критеріям аудиту, а також включає передачу результатів перевірки замовнику. У стандартах ДСТУ ISO серії 14000 використовуються вирази “здійснення аудиту” – щодо повного циклу робіт з аудита і “проведення аудиту” – щодо робіт, проведених безпосередньо на об’єкті аудиту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – 7.2. Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької діяльності