Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.3. Структура екології

Сучасна екологія об’єднує природничі, гуманітарні, соціальні, технічні і точні науки. На рис. 1.1. показана схема ієрархічного розподілу системи наукових знань та місце екології серед них. Найвищим ієрархічним рівнем (І) в системі наукових знань є філософія.

На другому рівні (II) – філософія природи, філософія суспільства, філософія мислення; на третьому рівні (III) – природознавчі науки, гуманітарні науки, науки про мислення; четвертий рівень (IV) – технічні науки; п’ятий рівень (V) – приватні

Науки.

Екологія   Васюкова Г. Т.   1.3. Структура екології

Проаналізувавши схему, зображену на рис. 1.1, слід зробити висновки, що екологічні науки є серед усіх підрозділів наукових знань. Серед природознавчих наук – біоекологія, геоекологія; серед гуманітарних наук – соціоекологія; серед наук про мислення – ноосферологія; серед технічних наук – інженерна екологія; серед приватних наук – наприклад, вплив гри на барабані на навколишнє середовище, та інші.

Рис. 1.1.

Ієрархічний розподіл системи наукових знань та місце екології серед них

1.3. Структура екології

У останні роки в усьому світі виникли різноманітні напрямки екологічних досліджень, ціль яких – забезпечення

Спеціалістів у всіх сферах діяльності необхідною екологічною інформацією. До 2000 р. сформувалося біля 100 напрямків екологічної діяльності, які можна об’єднати за принципами їхньої галузевої приналежності, взаємозв’язків, взаємопідпорядкованості, пріоритетності, загальнолюдського і практичного значення. Зараз існує декілька класифікацій основних складових частин сучасної екології. Деякі автори головну увагу приділяють загальнофілософським і культурним аспектам, другі – соціальним, треті – еколого-економічним, четверті – біоекологічній деталізації і т. п. Найбільш детальною й обгрунтованою є структура екології, запропонована відомим екологом М. Ф. Реймерсом, її ми і розглянемо.

Найвищим за рангом поняттям, що використовується в класифікації, є “загальна екологія”. Вона узагальнює всю екологічну інформацію, що надходить з інших підрозділів і на підставі їх аналізу і моделювання розвитку екологічної ситуації на планеті, сприяє прийняттю науково і логічно обгрунтованих рішень по реалізації стратегічних планів розвитку цивілізації. Загальній екології підпорядковані два великих блоки екологічних досліджень: теоретична екологія і прикладна екологія.

Теоретична екологія включає біоекологію з усіма її підрозділами.

До блоку практичної екології відносять: біосферологію, геоекологію, соціоекологію, інженерну екологію з усіма їхніми підрозділами.

Біоекологія – екологія живих організмів, у тому числі людини як біологічного об’єкта. До блоку біоекології належать: екологія людини, екологія мікроорганізмів, екологія тварин, екологія рослин і інші (див. Рис. 1.2.).

Геоекологію і біосферологію об’єднують у єдиний блок – наука про охорону і раціональне використання природних ресурсів. До цього блоку належать: ландшафтна екологія, екологія атмосфери, екологія гідросфери, екологія літосфери, екологія глибинних надр землі та інші (див. Рис 1.2.).

Соціоекологія – наука про соціально-економічні чинники впливу на навколишнє середовище. Вона об’єднує: екологічну освіту, екологічне право, урбоекологію, екологію і демографію, екологічний менеджмент, екологічний маркетинг, національну екополітику і інші (див. Рис. 1.2.).

Інженерна екологія – наука про техногенні чинники забруднення навколишнього середовища. Інженерна екологія (техноекологія) об’єднує такі підрозділи: екологія енергетики, екологія транспорту, екологія військової справи, екологія промисловості, екологія сільського господарства, екологічна експертиза, космічна екологія і інші (див. рис.1.2.)

Екологія   Васюкова Г. Т.   1.3. Структура екології

Кожний із розглянутих розділів екології закликає до вирішення свого кола проблем, але усі вони тісно пов’язані між собою, та кожний використовує матеріали іншого.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.3. Структура екології