Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.1. Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

План:

– Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

– Місце екології в системі наукових знань

– Структура екології

– Соціальні аспекти екології

– Методи досліджень в екології. Метод моделювання

1.1. Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

Екологія як самостійна наука сформувалася наприкінці XIX століття. Термін “екологія” запропонував у 1886р. німецький вчений Геккель (від грецьк. “ойкос” – будинок і “логос” – навчання). Таким чином, у буквальному значенні, екологія – наука про живі організми у себе вдома. Виникла екологія як біологічна наука і такою залишилася десь до середини XX століття.

Геккель дав таке визначення екології – це пізнання економіки природи, одночасне дослідження усіх взаємовідносин живого з органічними і неорганічними компонентами навколишнього середовища, включаючи неодмінно антагоністичні і неантагоністичні взаємовідносини тварин і рослин, що контактують один з одним.

До кінця XX століття процес диференціації наук, в основному, завершився і почався новий етап – етап синтезу наукового знання. У галузі вивчення природи почала формуватися екологія як одна з перших синтетичних міждисциплінарних наук.

Вона й досі зберігає свою назву “екологія”, успадковану з періоду аналітичних наук, але мета її вже інша: на основі спеціальних аналітичних наукових дисциплін дати загальну картину структури і функціонування природи та визначити місце і роль людини в природних процесах.

У цьому розумінні, екологія – це наука майбутнього. Саме існування живої природи на нашій планеті та процвітання людського суспільства залежить від того, наскільки об’єктивно та своєчасно будуть розкриті глобальні закономірності існування біосфери, і на цій основі сформульована та реалізована стратегія дій людини щодо природи. На сучасному етапі розвитку суспільства екологія вирішує коло проблем і користується методами, що виходять далеко за межі суто біологічної науки. Антропогенний вплив на природне середовище живих організмів досяг таких масштабів, що загрожує самому життю на Землі. Виходячи з цього, можна дати таке визначення екології:

Сучасна екологія – наука про стратегію і тактику збереження і стабільного розвитку життя на Землі.

Провідним у вивченні природних комплексів є принцип системності, який забезпечує підхід до них як до органічно цілісних систем.

Виходячи з системного підходу, об’єктом вивчення екології є екосистеми різного ієрархічного рівня.

Екологія, як і більшість наук (в основному природничих), повинна відповісти на два питання: як побудований об’єкт досліджуваної науки або яка його структура і друге питання – як він функціонує і розвивається. Відповідно до цього, екологія й усі її підрозділи повинні містити дві частини. Першу можна назвати структурною, а другу – динамічною. Природно, структурна і динамічна частини знаходяться в тісній взаємодії між собою.

Виходячи із системного підходу, можна дати таке визначення екології:

Екологія – наука про структуру, властивості і закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня.

Завдання екології:

1. Вивчення загального стану сучасної біосфери планети, його формування й особливості розвитку під впливом природних і антропогенних чинників.

2.Прогноз динаміки стану біосфери в часі і просторі, в залежності від впливу різноманітних чинників.

3.Розробка шляхів гармонізації взаємодії суспільства і природи з метою зберігання самого життя на Землі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.1. Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки