Екологія – Потіш Л. А. – Список використаної літератури

Андрейцев А. К. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.

Анісімова C., Риболова О. В., Поддашкін О. В. Екологія. – К.: Грамота, 2001.- 136с.

Білявський Г. О., Падун ММ., Фурдуй P. C. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 368 с.

Білявський Г. О., Фурдуй P. C., Костіков Î.O. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – 334 с.

Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй P. C. Основи екології. – К.: Либідь, 1993.

Бойчук Л Д., Соломенно Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2003. – 284 с.

Гайнріх Д., Герат M. Екологія: dtv – Atlas. Пер. з 4-го нім. вид. – К.: Знання – Прес, 2001. – 287 с.

Голубець MA. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.

Голубець M А., Кучерявий В. П.,Генсіру к CA. таін. Конспект лекцій з курсу “Екологія та охорона природи** (теоретичні основи загальної екології, охорони природи, комплекс природоохоронних заходів). – К.: УМКВО, 1990. – 216 с.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: У 3 т. Т.1.: Пер. с англ. /Под. ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990. – 368с.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: У 3 т. Т.2.: Пер. с англ. / Под. ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990. – 325 с.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: У 3 т. Т. З.: Пер. с англ. /Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 1990. – 376 с.

Дажо Р. Основы экологии. Пер. с франц. / Под ред. В. В. Алпатова. – М.: Прогресс, 1975. – 415 с.

Дедю ИЛ. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Гл. ред. МСЭ, 1989. – 408 с.

Дорогунцов СЛ., Коценко К. Ф., Аблова O. K. Екологія. – К.: КНЕУ, 2001. -162 с.

Дре Ф. Екологія. Пер с франц. – М.: Атомиздат, 1976 – 168 с.

Запольсъкий А. К. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. -358 с.

Злобін ЮА. Основи екології – К.: Вид-во “Лібра”, TOB, 1998. – 248 с.

Иоганзен Б. Г. Основы экологии. – Томск: Изд-во Томского университета, 1959. – 389 с.

Кучерявий ВЛ. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання. 2002. – 550 с.

Назарук М. М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 1999. – 255 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998- 2000 рр. – К., 1999 – 2001.

Новиков ГшА. Основы общей экологии и охраны природы: Учеб. пособие. – Л.: Изд – во Ленингр. ун-та, 1979. – 352 с.

Одум Ю. Основы экологии. Пер. с англ. /Под ред. Н. П. Наумова. – М.: Мир, 1975. – 740 с, ил.

ОдумЮ. Экология: В 2 т. – М.: Мир, 1986.

Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 319с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль,1990. – 639 с.

Реймерс Н. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия молодая, 1994. – 367 с.

Серебряков В. В. Основи екології: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 300 с.

Сухарев С М., Чудак С O., Сухарева O. Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. – Львів: Новий Світ – 2000, 2004. – 256 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологія – Потіш Л. А. – Список використаної літератури