Екологія – Потіш Л. А. – ПЕРЕДМОВА

Серед природничих дисциплін “Екологія” посідає особливе місце. Сучасний спеціаліст повинен знати основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище, охорону та раціональне природокористування. Ці вимоги зумовили значний інтерес до науки екології, зокрема, і як навчальної дисципліни. Важливим моментом для України було визнання її території зоною екологічного лиха у 1986 році. Фактично аварія на ЧАЕС загострила увагу фахівців на питанні екологічної безпеки людини, організація широкого екологічного всеобучу стала необхідністю.

У такій ситуації забезпечення екологічних дисциплін (“Основи екології”, “Загальна екологія”, “Основи загальної екології і неоекології”, “Основи загальної екології та природокористування”) підручниками та навчальними посібниками набуває особливої ваги. Потреба в сучасних підручниках та посібниках з екології, які були б сформовані на основі існуючих теоретичних знань та адаптовані до навчальних програм, залишається нагальною. Викладання екології, що ведеться на інших небіологічних спеціальностях, вимагає більшої концентрації та інтеграції теоретичних і практичних знань з природничих наук, засвоєних студентами ще в школі.

У пропонованому навчальному посібнику ми намагались охопити базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. У конспективній формі викладено матеріал, який, на наш погляд, має допомогти студенту зорієнтуватись у напрямах сучасної теоретичної екології, оволодіти основними поняттями і термінами.

Сама структура посібника побудована за принципом ускладнення – від простішого до складнішого. Після короткого історичного екскурсу до становлення екології як науки розділи, які містять перелік контрольних питань у вигляді тестів. Це дозволяє студенту не тільки самостійно вивчати дисципліну, але і провести повноцінну самоперевірку. Основне завдання посібника – дати методичний та теоретичний матеріал для вивчення навчальної дисципліни, допомогти студентові орієнтуватись у великих масивах інформації з надзвичайно широкого кола питань екології.

Не навантажуючи посібник великою кількістю термінів, ми висвітлили основні питання теоретичного спектра в доступній формі з використанням схем, таблиць, малюнків, а також прикладів.

Окремою частиною посібника є “Лабораторний практикум з екології, який охоплює п’ятнадцять лабораторно-практичних занять і семінарів. Послідовність робіт загалом збігається з аналогічними в теоретичній частиш. Таким чином студенту легко стежити за ходом навчального процесу і готуватись до наступних робіт завчасно. Лабораторний практикум покликаний допомогти набути практичних навичок визначення фізичних параметрів навколишнього середовища. Навчити досліджувати статистичні параметри популяції, організовувати та проводити фенологічні спостереження, складати календарі природи тощо. А також виявляти та визначати біоценотичні зв’язки.

У кінці посібника міститься список навчальної літератури, використаний при написанні навчального посібника.

Компонування самого тексту забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисципліна “Загальна екологія” та “Основи екології”. Адресується студентам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, а також вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, де факультативно читається ця дисципліна. Сподіваємося, що посібник зацікавить також інженерно-технічних працівників та спеціалістів інших галузей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Екологія – Потіш Л. А. – ПЕРЕДМОВА