Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Виконавчі функції органів управління природоохоронною діяльністю

Функції розпорядчо-виконавчих органів управління в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів здійснюють Кабінет Міністрів України, виконавчі та розпорядчі органи місцевої влади, а також спеціально уповноважені на те державні органи.

Спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів є Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України), його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених нижче функцій.

Кабінет Міністрів України:

– здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики;

– забезпечує розробку державних, республіканських, міждержавних і регіональних екологічних програм;

– координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій у питаннях охорони природи;

– встановлює порядок утворення і використання державного позабюджетного фонду охорони навколишнього середовища;

– встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів;

– встановлює порядок визначення плати та її граничних розмірів за користування природними ресурсами, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього;

– приймає рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідального фонду державного значення;

– організовує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;

– приймає рішення про тимчасове зупинення або припинення діяльності підприємств, незалежно від форм власності і підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про охорону природи;

– керує зовнішніми зв’язками в галузі охорони навколишнього середовища.

Уряд Автономної Республіки Крим

У межах своєї компетенції виконує ті самі функції, що й Кабінет Міністрів України, з такими додатковими повноваженнями:

– організація проведення державної екологічної експертизи об’єктів, що функціонують або будуються на території Криму;

– погодження поточних і перспективних заходів щодо охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів;

– організація робіт по ліквідації наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств і організацій, незалежно від підпорядкування і форм власності;

– систематичне й оперативне інформування населення, підприємств і організацій про стан навколишнього середовища тощо.

До компетенції органів місцевої влади вад носяться:

– реалізація рішень відповідних Рад народних депутатів;

– координація діяльності місцевих органів управління і підприємств, розташованих на території місцевої Ради народних депутатів, незалежно від форм власності і підпорядкування;

– організація розробки місцевих екологічних програм;

– визначення нормативів плати і розмірів платежів за забруднення навколишнього середовища та розміщення відходів затвердження за поданням природоохоронних органів для підприємств лімітів використання природних ресурсів, за винятком ресурсів державного значення, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, за винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів державного значення або навколишнього середовища за межами території Ради, та ліміти розміщення відходів;

– організація збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів на своїй території;

– формування і використання місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища;

– погодження поточних та перспективних заходів підприємств з питань охорони природи і використання природних ресурсів;

– забезпечення систематичного й оперативного інформування населення і підприємств про стан навколишнього середовища, захворюваності населення;

– організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян;

– прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

В межах своїх повноважень здійснює:

– комплексне управління в галузі охорони навколишнього середовища, проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони природи і використання природних ресурсів, координацію діяльності міністерств, відомств, підприємств і установ у цій галузі;

– державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключеної (морської) економічної зони держави, а також за додержанням норм екологічної безпеки;

– організацію моніторингу навколишнього середовища, створення і забезпечення роботи державної системи;

– затвердження нормативних, правил, участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

– державну екологічну експертизу;

– одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств і установ інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

– видача дозволів на захоронення або складування промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище, на спеціальне використання природних ресурсів;

– обмеження чи тимчасове зупинення діяльності підприємств і об’єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо експлуатація їх здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин;

– подання позовів про відшкодування збитків і витрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;

– складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони природи і використання природних ресурсів;

– обмеження чи тимчасове зупинення діяльності підприємств і об’єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо експлуатація їх здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин;

– подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища;

– складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони природи і використання природних ресурсів;

– керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України;

– координацію робіт інших спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;

– підготовку та подання щороку Верховній Раді України Національної доповіді про стан навколишнього середовища;

– забезпечення зацікавлених державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про стан навколишнього середовища, випадки і причини його екстремального забруднення;

– здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони навколишнього середовища, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання зобов’язань України відповідально до міжнародних угод з питань охорони природи.

Мінприроди України підпорядковані обласні державні управління, а їм, в свою чергу, районні і міжрайонні інспекції охорони навколишнього природного середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Виконавчі функції органів управління природоохоронною діяльністю