Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Значення тимчасово погоджених викидів (ТПВ) при розробці технології, при виборі газоочисних пристроїв та з охорони атмосферного повітря вибирається таким чином, щоб максимум приземної концентрації См був мінімальним з врахуванням конкретного викиду та несприятливих погодних умов.

3.7.6.1. Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одиночного (точкового) джерела з круглим устям

Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одинарного (точкового) джерела з круглим устям для викидання нагрітої газоповітряної суміші при несприятливих метеорологічних умовах визначається таким чином:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Де М – кількість шкідливої речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с. Всі інші позначення – ті ж, що і в попередньому розділі при встановленні тимчасово погоджених викидів. Для визначення величини См необхідно розрахувати такі

Параметри:

1) відстань, на котрій досягається максимальна концентрація См, що визначається як

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

При викиданні нагрітої газоповітряної суміші безрозмірний коефіцієнт визначається за такими виразами:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Де значення Ум визначається за формулою (3,72);

2) значення небезпечної швидкості вітру им на рівні флюгера (приблизно 10 м від землі), при якій має місце найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі См, визначається за співвідношеннями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

3) розподіл найбільших значень приземної концентрації С від точкового джерела в залежності від х та у при несприятливих умовах стратифікації Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям) визначається за виразом

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Де Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям – максимальна концентрація при несприятливих умовах стратифікації та швидкості вітру и;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям – відстань від джерела, на якій досягається ця концентрація.

Значення Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устямВизначаються через Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устямІз співвідношень:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

При цьому вважаємо, що початок системи координат знаходиться в площині (х, у), горизонтальній підстилковій поверхні та співпадає з проекцією джерела на цю площину. Вісь х орієнтована за напрямком вітру, а вісь у скерована перпендикулярно до осі х;

4) безрозмірна величина г визначається в залежності від відношення и/им за такими рівняннями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

5) безрозмірна величина р також визначається в залежності від відношення и/им за такими залежностями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

При оцінці забруднення атмосфери та встановленні ГДВ, ТПВ розрахункові швидкості вітру слід брати в межах 0,5 – і**, де и+ – швидкість вітру, закруглена до цілих (м/с), середньорічна повторюваність перевищення котрої в даній місцевості – не менше 5 %. Якщо u+ < u м, то верхньою межею інтервалу швидкості вітру, що розглядається, є u м.

6) безрозмірна величина 5,, що описує зміну концентрації вздовж осі факела, розраховується в залежності від відношення x/x *мд за виразами:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Примітка. З навітреної сторони джерела викидів (х < 0) значення концентрацій шкідливих речовин С беруться рівними нулю;

7) безрозмірний коефіцієнт 5. визначається залежно від швидкості вітру та відношення у/х згідно з рівнянням

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин См при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одиночного джерела при несприятливих метеорологічних умовах визначається залежністю:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші об’ємом V (мл/с) з одиночних джерел з прямокутним устям виконуються за наведеними вище рівняннями (3.93) та (3.107) для точкового джерела при І) Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям, що визначаються за співвідношеннями (3.76) та (3.77).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям