Екологія – Джигирей B. C. – 2.5.2. Стан повітряного середовища України

Основними забруднювачами повітря України є підприємства чорної металургії (33 % ), енергетики (ЗО %), вугільної промисловості (10 %), хімічної та нафтохімічної промисловості (7 %).

Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин (табл. 2.16).

Понад третину всіх промислових викидів шкідливих домішок у повітрі припадає на теплові станції, які використовують паливо (табл. 2.17).

Найбільший внесок у викиди сірчистого ангідриду дають підприємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості (їхня частка складає 80 % викидів).

У викиди оксидів азоту головний внесок – 72 % – дають підприємства енергетики та металургії.

Підприємства хімічної, нафтохімічної і газової промисловості дають найбільший внесок – 43 % – у викиди вуглеводнів.

Більше третини загального обсягу шкідливих викидів в атмосферу дає автотранспорт – 6,5 млн тонн на рік. В Євпаторії та Ужгороді згаданий показник складає 91 % від загальної кількості викидів.

Встановлено два нормативи забруднення повітря: максимально-разова і середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК).

Максимально-разова ГДК необхідна для попередження рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, зміни біоелектричної активності головного мозку, світлової чутливості очей тощо) при короткотривалому впливі забруднювачів (до 20 хв.), а середньодобова – з метою попередження їхнього резорбтивного (загальнотоксичного, канцерогенного, мутагенного та ін.) впливу.

Таблиця 2.16. Основні показники охорони атмосферного повітря

Екологія   Джигирей B. C.   2.5.2. Стан повітряного середовища України

Таблиця 2.17. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2003 р.

ГалузьКількість підприємств, які мали викидиОбсяги викидів,

ТИС. т

У тому числі газоподібних та рідкихВикинуто в середньому одним підприємством
Тис. тВідсотків до загальної кількості
Всього151234087,83394,683,0270,4
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство94912,79.171,113,5
Рибне господарство460,40,375,08,7
Промисловість76803730,63118,183,6485,8
Добувна промисловість503902,7827,791,71794,6
Видобування енергетичних матеріалів279734,1701,995,62631,3
Видобування неенергетичних матеріалів224168,6125,874,6752,4
Обробна промисловість62261540,71319,685,6247,6
Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів204956,749,988,027,7
Виробництво коксу та продуктів нафто-переробления49139,8122,987,9-_

2853,3

Хімічне виробництво20971,464,790,6341,6
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів71576,942,555,3107,6
Металургія та оброблення металу4371135,7990,087,22598,8
Виробництво машин та устаткування86724,720,984,628,5
Виробництво електроенергії, газу та води9511287,2970,875,41354,9
Будівництво149632,226,381,721,5
Транспорт і зв’язок1756140,6132,594,280,1
У тому числі наземний1049116,4114,198,0111,0
Інші види економічної

ДІЯЛЬНОСТІ

3196171,3108,363,253,6

Для оцінки впливу забруднювачів на здоров’я населення потрібно користуватися не лише максимально-разовими і середньодобовими ГДК, які регламентують вміст хімічних речовин у повітрі населених пунктів, але й показниками, які характеризують вміст шкідливих речовин за тривалий період (місяць, рік). Підставою для цього є те, що невеликі концентрації речовин при тривалій дії справляють такий же негативний ефект, як і висока концентрація за короткий проміжок часу.

Встановлено, що довготривале забруднення атмосферного повітря сірчистим газом, окисами вуглецю, азоту та іншими речовинами шкідливо впливає на здоров’я людей. При цьому може збільшуватися загальна захворюваність населення, обумовлена ураженням окремих органів і систем організму.

На території України функціонує 1500 підприємств, що викидають в атмосферу шкідливі речовини. Загальна кількість відходів щороку збільшується на 12 млн тонн.

Найбільш високе забруднення атмосферного повітря характерне для Донецького і Придністровського регіонів України, а також навколо обласних центрів.

У нашій державі вживаються заходи щодо зниження викидів в атмосферу шляхом оснащення джерел викидів шкідливих речовин пилогазоочисними установками. Здійснюється заміна або реконструкція застарілих пилогазоочисних установок, впровадження мало – та безвідходних технологічних процесів та інше. Одне з провідних місць у забрудненні атмосфери займає транспорт. Так, більше 40 % оксиду вуглецю, 46 % вуглеводнів і близько ЗО % окисів азоту від загальної кількості цих речовин, які потрапляють в атмосферу, припадає на транспорт. Загальний обсяг шкідливих викидів автотранспорту – 2,7 млн тонн на рік. В Україні викиди автотранспорту становлять близько 27 % від всього об’єму викидів забруднюючих речовин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 2.5.2. Стан повітряного середовища України