Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

При розробці довгострокових прогнозів, програм з охорони навколишнього середовища в регіоні, проектуванні природоохоронних об’єктів і комплексів виникає необхідність вибрати найбільш ефективні варіанти технічних рішень, що забезпечують заданий рівень якості навколишнього середовища (при Р – const) для всіх порівнянних варіантів, Р – економічний результат.

Показником економічної ефективності порівнянних варіантів у цьому випадку є мінімум сукупних експлуатаційних витрат і капітальних вкладень, приведених до річної розмірності з урахуванням фактора часу.

При порівнянні варіантів вибирається той, що відрізняється мінімальною величиною приведених до річної розмірності витрат за формулою:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

Умовою проведення розрахунків порівняльної ефективності витрат на природоохоронні заходи є вибір їхніх варіантів у межах однієї і тієї ж території, де досягається однакова якість навколишнього середовища.

Порівнювані варіанти повинні відповідати вимогам, що передбачаються системою державних стандартів за умовами праці, технологічними і економічними показниками, комплексному використанню відходів і вторинних ресурсів.

При порівнянні варіантів, що розрізняються тривалістю будівництва об’єктів і комплексів, варто враховувати-ефекти від їхнього дострокового введення в експлуатацію.

У випадку зіставлення двох чи більше варіантів будівництва, частина з яких не відповідає вимогам, встановленим нормативами якості навколишнього середовища, у проекті останніх варто передбачити реалізацію додаткових технічних рішень, що дозволяють усунути ці розходження за допомогою суспільно визнаних засобів.

У якості додаткових до показників загальної економічної ефективності природоохоронних витрат використовуються показники їх екологічної і соціальної ефективності.

Екологічна ефективність природоохоронних витрат визначається шляхом віднесення величини екологічних результатів до витрат, які викликані.

Екологічні результати розраховуються за різницею показників негативного впливу на навколишнє середовище, за різницею показників стану навколишнього середовища до і після проведення заходу.

Соціальна ефективність природоохоронних витрат вимірюється відношенням натуральних показників, що виражають соціальні результати, до витрат, що потрібні для їхнього досягнення.

5.6. Врахування фактора часу при визначенні економічної ефективності

При розрахунках витрат і ефекту від впровадження планованих природоохоронних заходів на тривалу перспективу варто враховувати фактори, що згодом можуть вплинути на ці величини:

* зміна стану навколишнього середовища, яка викликана зростанням виробництва, проведенням комплексу природоохоронних заходів;

– зміна чисельності населення, що проживає в умовах запланованого стану навколишнього середовища;

– підвищення вимог до якості навколишнього середовища;

– подальший ріст великих міст і міських агломерацій, збільшення їхньої кількості і чисельності проживаючого в них населення;

– зміна вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування;

– розвиток науки і техніки, створення нових технічних засобів і технологій, що зменшують негативний вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище;

– зростання обсягу виробленої па одиницю часу чистої продукції чи іншого показника обсягу продукції, за яким обчислюється продуктивність праці;

– підвищення продуктивності сільськогосподарських і лісових угідь, зміна рибних запасів;

– зростання згодом економічної цінності мінерально-сировинних, земельних і інших ресурсів.

5.7. Розрахунок економічного ефекту від скорочення захворюваності населення внаслідок запобігання забрудненню навколишнього середовища

Загальний економічний ефект від скорочення захворюваності населення завдяки запобіганню чи зменшенню забруднення:

А) запобігання втрат чистої продукції за час хвороби трудящих, зайнятих у матеріальному виробництві:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

Б) скорочення суми виплат з фондів соціального страхування за період тимчасової чи постійної непрацездатності людям, що занедужали н умовах забруднення навколишнього середовища:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

5.8. Розрахунок ефективності економії мінеральної сировини

Економія мінеральної сировини – один з аспектів загальної проблеми раціонального використання природних ресурсів. Економія мінеральної сировини є одним зі шляхів захисту навколишнього середовища, а зниження промислових викидів у навколишнє середовище – один із засобів економії мінеральної сировини.

Всяка економія мінеральної сировини практично означає відносне зниження потреби в знову виробленій сировині, отже, дозволяє зменшити негативний вплив на навколишнє середовище процесів її видобутку і переробки, критерій якого можна використовувати як величину економічного збитку.

Ефект економії мінеральної сировини можна виразити такими основними складовими:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат

Де Э – ефект економії витрат на розвідку, видобуток і переробку сировини,

У1 – зниження економічного збитку від забруднення навколишнього середовища,

У2 – зниження економічного збитку внаслідок відносної О скорочення обсяг)’ видобутку і переробки мінеральної сировини;

Э2 – інші вигоди економії сировини (ефект поліпшення розміщення промисловості, зовнішньоторговельний ефект).

Говорячи про складовий сумарний економічний ефект, необхідно відзначити вилив на нього фактора часу. Адже виробництво продукції із заощадженого матеріалу випереджає за часом еквівалентне виробництво продукту, що пройшов усі стадії видобутку і переробки, починаючи з геологорозвідки. Екологічні складові В, і В2 пов’язані зі зменшенням негативного впливу промислових викидів на навколишнє середовище. Механізм прояву обох факторів аналогічний: зменшення технологічних викидів в атмосферу, воду, грунт дозволяє запобігти чи знизити негативний вплив забруднення цих середовищ на людину, об’єкти його життєдіяльності, рослинний і тваринний світ.

Відповідно до досліджень, проведених у місцях розташування мідеплавильних підприємств, показники середньої тривалості хвороб там вищі, ніж в умовно чистих районах. Врожайність пшениці в зоні дії підприємств кольорової металургії на 40-60% менша, а вміст білка в ній на 25-30% нижчий, ніж за межами впливу підприємства.

Контрольні запитання

1. Які види результатів чи ефектів можна очікувати після впровадження природоохоронних заходів?

2. Як визначається чистий економічний ефект?

3. Що характеризує показник ефективності капіталовкладень в природоохоронні заходи?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.5. Показник порівняльної економічної ефективності природоохоронних витрат