Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

Показник чистого економічного ефекту природоохоронних заходів є критерієм вибору варіантів одно цільового і багатоцільового призначення в тих випадках, коли розрахунок порівняльної ефективності не може бути застосований через незіставність варіантів, що порівнюються, за своїм впливом на навколишнє середовище і за параметрами об’єктів, на які поширюється дія природоохоронних заходів.

Чистий економічний ефект визначається у вигляді різниці між приведеними з урахуванням фактора часу до однакової розмірності економічними результатами цих заходів і витратами на їхнє здійснення.

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів розраховується шляхом зіставлення суми двох доданків: витрат, що запобігаються (заощаджуються) завдяки ліквідації чи зменшенню забруднення навколишнього середовища і цінності додатково одержуваної продукції з природоохоронними витратами:

Еч – Евідв. + Едод. – В (1)

Де:

Е ч – чистий економічний ефект, грн.

Е відв. – відвернений збиток, грн.

Е дод. – ефект від додатково одержуваної продукції з

Колишніх відходів, грн.

В – витрати на запобігання забрудненню середовища і на будівництво потужностей з переробки відходів, грн.

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів визначається з метою:

А) техніко-економічного обгрунтування вибору найкращих варіантів природоохоронних заходів, що розрізняються за ступенем впливу на навколишнє середовище;

Б) економічної оцінки фактично здійснених природоохоронних заходів.

Варто розрізняти фактичний і очікуваний (планово – проектний, прогнозний) чистий економічний ефект.

Фактичний Еч визначається одноваріаитно на основі зіставлення досягнутого результату і витрат.

Очікуваний Еч визначається на етанах формування науково-дослідних робіт, проектування, створення й освоєння природоохоронної техніки.

5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

Варто розрізняти поняття “ефект” і “ефективність” капітальних вкладень у природоохоронні заходи.

Під ефектом мається на увазі результат здійснення капітальних вкладень.

Під ефективністю – зіставлення результату капітальних вкладень з обсягом капітальних витрат.

Ефект капітальних вкладень може бути виражений у натуральній формі, наприклад, у збільшенні випуску продукції на визначену кількість одиниць, – це виробничий ефект. Ефект виражений у вартісній формі, наприклад, збільшенні валової продукції, зростання прибутку, зниження витрат виробництва на визначену суму – це економічний ефект.

Розрахунки загальної (абсолютної) економічної ефективності застосовуються в основному при розробці п’ятирічних, річних, а також довгострокових планів капітального будівництва і для аналізу їхнього виконання.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність капітальних вкладень (Ек) у природоохоронні заходи визначається шляхом розподілу річного обсягу повного економічного ефекту за винятком експлуатаційних витрат на утримання і обслуговування природоохоронних об’єктів на величину капітальних вкладень, що забезпечують цей результат:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

Де Eij – повний економічний ефект і-го виду від запобігання втрат на j-ому об’єкті, грн;

С – річні експлуатаційні витрати на обслуговування і ремонт основних фондів природоохоронного призначення, грн;

К – капітальні вкладення, грн.

До капітальних вкладень природоохоронного призначення незалежно від джерел фінансування відносяться одноразові витрати на:

– створення нових і реконструкцію існуючих основних фондів, що запобігають (скорочують) негативному впливу господарської діяльності на навколишнє середовище;

– модифікацію технології виробництва з метою зниження його несприятливого впливу на навколишнє середовище;

– модифікацію технології виробництва в частині, що забезпечує досягнення природоохоронних заходів.

До експлуатаційних витрат природоохоронного призначення відносяться:

– поточні витрати на будівництво і обслуговування основних фондів природоохоронного призначення;

– поточні витрати, пов’язані зі здійсненням заходів, що сприяють поліпшенню якісних характеристик елементів природного середовища;

– додаткові витрати на експлуатацію основних фондів, обумовлені вдосконалюванням виробничої технології, з метою зниження несприятливого впливу господарської діяльності на навколишнє середовище;

– витрати на оплату послуг, пов’язаних з охороною навколишнього середовища.

Показники загальної економічної ефективності капітальних вкладень порівнюються з відповідними галузевими нормативами, а також з показниками витрат на аналогічні заходи на передових підприємствах відповідних галузей, що забезпечують досягнення планованих кінцевих результатів охорони навколишнього середовища.

Кінцевим результатом (економічним ефектом) реалізації засобів, які виділяються на захист навколишнього середовища, повинен стати приріст національного доходу. У зв’язку з тим, що не по всіх галузях і підгалузях народного господарства обчислюється національний доход, він може бути обчислений як різниця між повними народногосподарськими витратами за варіантами, що передбачає функціонування народногосподарського комплексу за умови проведення природоохоронних заходів і існуючими витратами.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність природоохоронних витрат визначається відношенням річного обсягу повного економічного ефекту до суми приведених витрат, що викликали цей ефект:

Екологічний менеджмент   Семенов В. Ф.   5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності

Де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності, рівний 0,15

Eij – повний економічний ефект і-го виду від запобігання втрат на j-ому об’єкті, грн.

С – річні експлуатаційні витрати на обслуговування і ремонт основних фондів природоохоронного призначення;

К – капітальні вкладення в будівництво основних фондів.

Нормативний коефіцієнт ефективності Ен встановлений на рівні не нижчому 0,15. Таким чином, нижня межа одержання ефекту від зниження собівартості складає при порівнянні різних варіантів 15 коп. на 1 грн додаткових витрат. Для одержання економії на собівартості в розмірі 15 коп. потрібно витратити не більше 1 грн додаткових капіталовкладень.

Для галузей з низькою рентабельністю, а також для районів нового освоєння значення Ен може бути занижене до 0,08 -0,1; для високорентабельних галузей нормативний коефіцієнт може бути підвищений до 0,15 – 0,20.

Загальна (абсолютна) економічна ефективність природоохоронних витрат визначається з метою:

А) встановлення народногосподарських результатів витрат на охорону навколишнього середовища;

Б) виявлення динаміки ефективності витрат і темпів їхнього росту;

В) оцінки галузевих і територіальних пропорцій при розподілі капітальних вкладень;

Г) оцінки ступеня освоєння капітальних вкладень;

Д) характеристики фізичної і планованої ефективності витрат; з) прийняття рішень про черговість проведення природоохоронних заходів.

Розрахований показник ефективності капітальних вкладень чи природоохоронних витрат є величиною безрозмірною і використовується для порівняння:

– з таким самим середньогалузевим показником;

– проводиться аналіз динаміки цього показника за роки функціонування даного виробництва;

– якщо дане виробництво розташоване в зоні з особливим статусом (столиця держави, історичний центр, мільйонне місто, центр рекреації чи інше), то в цьому разі регіональний показник ефективності може бути вищий за середньо галузевий і дотримуватися треба його;

– якщо дане виробництво не має аналогів у країні, показники ефективності його функціонування порівнюються зі світовими аналогами


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 5.4. Поняття загальної (абсолютної) економічної ефективності