Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 12.3. Суб’єкти екологічної експертизи

Суб’єктами ЕЕ є:

Міністерство охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації і еколого-експертні підрозділи чи комісії.

Органи й установи Міністерства охорони здоров’я України – у частині, що стосується експертизи об’єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров’я людей.

Інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавств. Громадські організації екологічної спрямованості чи створювані ними спеціалізовані формування. Інші установи, організації і підприємства, у тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, що залучаються до проведення ЕЕ. Окремі громадяни в порядку, передбаченому Законом і іншими актами законодавства.

12.4. Форми проведення екологічної експертизи

В Україні здійснюються державна, суспільна, додаткова і інші види ЕЕ.

Висновки державної ЕЕ є обов’язковими для виконання. Приймаючи рішення про подальшу реалізацію об’єктів ЕЕ, висновки державної ЕЕ враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.

Висновки суспільної й інших ЕЕ носять рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної ЕЕ, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об’єкта ЕЕ.

Державна ЕЕ організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями чи спеціально створюваними комісіями Міністерства охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я України, їхніх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної ЕЕ можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організацій.

Здійснення державної ЕЕ є обов’язковим для видів діяльності й об’єктів, що являють підвищену екологічну небезпеку (Додаток 1).

Перелік видів діяльності й об’єктів, що являють підвищену екологічну небезпеку, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України і Міністерства охорони здоров’я України.

Проведення додаткових державних ЕЕ здійснюється з ініціативи зацікавлених осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду АР Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їхніх виконавчих комітетів.

Спеціальні вимоги до документації на об’єкти державної ЕЕ. В документації на об’єкти державної ЕЕ повинні передбачатися:

1. Комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього середовища, використання і відтворення природних ресурсів, здоров’я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні результати діяльності.

2. Обгрунтування впровадження сучасних нематеріало – і неенергомістких, мало – і безвідходних технологічних процесів.

3. Забезпечення комплексної переробки, утилізації й ефективного використання відходів.

4. Заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективного очищення усіх видів стічних вод, а також їхнього використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми.

5. Дієвість і досконалість заходів, що передбачаються, з охорони атмосферного повітря від забруднення.

6. Забезпечення збереження, охорони і відтворення об’єктів рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду.

7. Забезпечення захисту населення і навколишнього середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних і біологічних факторів.

Документація, що представляється на об’єкти державної ЕЕ, повинна бути у відповідному порядку погоджена з зацікавленими органами і містити оцінку можливих соціальних наслідків.

Замовники державної ЕЕ зобов’язані підготувати у встановленому порядку Заяву про екологічні наслідки діяльності і матеріали, на яких вона грунтується.

Суспільна екологічна експертиза проводиться з ініціативи громадських організацій на добровільній основі, складається із вчених, представників засобів масової інформації, громадськості.

Суспільна ЕЕ може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що має потребу в екологічному обгрунтуванні, з ініціативи громадських організацій чи інших суспільних формувань.

Суспільна ЕЕ може здійснюватися одночасно з державною ЕЕ шляхом створення на добровільних засадах тимчасових чи постійних еколого-експертних колективів або громадських організацій інших суспільних формувань.

Додаткова ЕЕ проводиться з ініціативи зацікавлених організацій і осіб, а також за рішенням центральних і місцевих органів влади.

Контрольні запитання

1. На яких об’єктах може проводитися екологічна експертиза?

2. Хто може бути суб’єктом екологічної експертизи?

3. Які форми проведення екологічної експертизи Вам відомі?

4. Що може слугувати критерієм для призначення державної екологічної експертизи?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 12.3. Суб’єкти екологічної експертизи