Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 12.2. Об’єкти екологічної експертизи

12.1. Мета і завдання екологічної експертизи

Екологічна експертиза (ЕЕ) – це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об’єднань громадян, що грунтується на міжгалузевих екологічних дослідженнях, аналізі й оцінці передпланових, проектних і інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно виливати чи впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей. Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої і фактичної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональному використанню і відтворенню природних ресурсів, створенню екологічної безпеки.

Метою ЕЕ є запобігання негативному виливу антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища і здоров’я населення, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях і об’єктах.

ЕЕ грунтується на концепції прийнятного ризику і реалізує концепцію управління ризиком – тобто процесу прийняття рішень, у яких оцінюється екологічний ризик і можливості його попередження.

Основними принципами ЕЕ є:

– гарантія безпечної життєдіяльності;

– збалансованість економічних, екологічних, медико-біологічиих і соціальних інтересів;

– наукова обгрунтованість і незалежність, об’єктивність і гласність, варіантність і превентивність;

– державне регулювання;

– доцільність реалізації об’єктів експертизи;

– законність.

Відповідно Національній програмі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів при виборі пріоритетів повинні враховуватися такі критерії і фактори:

– погіршення стану здоров’я населення, пов’язане з якістю навколишнього середовища й умовами життєдіяльності;

– втрати виробництва, обумовлені збитком чи руйнуванням фізичного капіталу;

– погіршення стану навколишнього середовища, що може стати причиною можливої загибелі біосфери;

– еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів.

Основні завдання екологічної експертизи:

– Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності.

– Організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об’єктів ЕЕ.

– Встановлення відповідності об’єктів EE вимогам екологічного законодавства, санітарним нормам, будівельним нормам і правилам.

– Оцінка впливу діяльності об’єктів.

– EE впливу на стан навколишнього середовища, здоров’я людей і якість природних ресурсів.

– Оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості і достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

– Підготовка об’єктивних, всебічно обгрунтованих висновків EE.

12.2. Об’єкти екологічної експертизи

Екологічній експертизі підлягають:

– інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;

– проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем облаштованості промислової забудови, інша иередпланова і передпроектна документація;

– інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових і розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств;

– документація з перепрофілювання, консервації і ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв і інших промислових і господарських об’єктів, що можуть впливати на стан навколишнього середовища, у тому числі військового й оборонного призначення;

– проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (у тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може впливати на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей;

– документація з впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин (в тому числі закуповуваних за кордоном), що можуть створити потенційну загрозу навколишньому середовищу і здоров’ю людей;

– відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, уряду АР Крим, місцевих рад народних депутатів чи їхніх виконавчих комітетів Державній EE можуть підлягати екологічні ситуації, що створилися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти і комплекси, у тому числі військового й оборонного призначення, що спричиняють значний негативний вплив на стан природного середовища і здоров’я людей;

– військові, оборонні та інші об’єкти, інформація про які становить державну таємницю, підлягають EE відповідно до Закону та інших спеціальних законодавчих актів України.

Загальні вимоги до проведення екологічної експертизи. До документації на об’єкти ЕЕ додаються обгрунтування з забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою наявного чи передбаченого впливу на стан природного середовища, оцінкою екологічного ризику, небезпеки для здоров’я людей і з альтернативними програмними варіантами зменшення цих впливів. Особи, що передають документацію на об’єкти ЕЕ, при необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують суспільну думку про заплановану чи здійснювану діяльність, гарантують вірогідність попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище і здоров’я людей, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 12.2. Об’єкти екологічної експертизи