Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.2.2. Зв’язки локальної екосистеми і характеристики складових

Аналіз особливостей локальних природних екосистем продовжимо на прикладі системи, представленої на рис. 2.4, яка за класифікаційними ознаками належить до біогеоценозних. Підсистема Q – це парцела, в якій окреме дерево з прилеглим довкіллям є консорційною природною екосистемою. На рис. 2.6 представлена схема цієї системи, доповнена, порівняно з рис. 2.4, деякими компонентами, притаманними дереву. Екологічна система являє собою найпростішу дворівневу, всі складові якої є організмами – складними біологічними системами. Але для екології вони – елементи, тобто найдрібніші неподільні компоненти, внутрішні процеси, які вивчають спеціальні науки. Для екології це “чорні ящики” з біологічними характеристиками.

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

В ієрархічній схемі системи всі елементи рівнозначні. Але в консорційній системі елемент-ядро відіграє провідну роль, тому на схемі (рис. 2.6) складова 1 виділена розміром і центральним місцем розташування. Такі елементи довкілля, як грунт і атмосферне повітря, не включені до складу систем, а їх вплив враховується так само, як і вплив Сонця, – у вигляді зовнішніх зв’язків. На рис. 2.7 показані зовнішні зв’язки ядра системи, які враховують забезпечення дерева сонячною енергією, вологою, поживною речовиною з грунту і атмосфери у вигляді прямих зв’язків. Зворотний вплив дерева на довкілля показує повернення в фунт органічної речовини у вигляді опаду листя з дерева та виділення кисню у повітря.

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

Ці зв’язки визначаються рівнянням фотосинтезу (7) та біологічними характеристиками дерева. На рис. 2.8 представлена характеристика

Інтенсивності надходження поживної фунтової речовини в залежності від температури грунту.

При температурі до десяти градусів усі процеси в грунті пригнічені, в інтервалі від 10 до 20-25°С їх інтенсивність зростає.

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

Після 25°С живлення починає різко зменшуватись. Діапазон оптимальної температури дуже вузький – 5-7 градусів.

У середньому з грунту лісові рослини беруть за рік з одного гектара 3-14 кг фосфору, 6-24 кг кальцію, 13-50 кг азоту.

Газоспоживання дерева залежить від багатьох причин, однією з головних є вид дерева. В табл. 2.5 наведені дані, які характеризують поглинальні властивості деяких рослин.

Таблиця 2.5 Газопоглинальна спроможність дерев

Рослина

Показник

Кількість листя (хвої) (кг сухої маси)

Поглинальна спроможність (г/100 кг)

Газопоглинання за добу (г)

Тополя канадська

9,7

81,0

7,9

Ясень зелений

5,4

80,0

4,7

Липа

9,3

74,0

3,7

Клен гостролистий

7,2

34,0

2,4

Береза звичайна

5,2

69,5

2,2

Яблуня

2,6

80,5

2,0

Тополя чорна

5,5

32,5

1,8

Ялина колюча

11,4

14,5

1,6

Верба біла (серебриста)

1,6

79,5

1,3

Лох вузьколистий

1,6

58,0

0,9

Сосна звичайна

9,2

10,5

0,9

Завдяки опалому листю дерева повертають значну частину спожитих корінням з глибини грунту речовин, тому підстилка (поверхня грунту) багата на поживні речовини (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 Показники опаду і підстилки (кг/га)

Типи лісу

Опад

Підстилка

N

Р2O5

К2О

N

Р2О5

К2О

Сосняк чистий

8,95

2,22

4,90

618,6

36,5

30,8

Сосна з липою

24,58

5,18

11,66

675,8

30,8

36,5

Для забезпечення процесів життєдіяльності рослин необхідна значна кількість води. На кожен гектар поля за рік потрібно 3-7 тисяч тонн води. Доросла береза “випиває” 70 літрів води в день, а липа – 40 літрів.

Як видно на прикладі рис. 2.8, вплив зовнішнього фактора на біологічний об’єкт дуже значний і характеризується оптимальними та граничними значеннями. Конкретні значення залежать від особливостей біологічного об’єкта. Наприклад, мінімально допустима величина кислотності материкових вод для виживання різних організмів характеризується такими значеннями рН:

– менше 6,0 – гинуть ракоподібні, молюски, форель, сич, харіус, фіто – і зоопланктон, комахи;

– менше 5,5 – гинуть окунь і щука;

– менше 5,0 – гинуть вугрі і гольці.

По-різному реагують на зміну зовнішніх факторів не лише різні представники біоти, але навіть одна особина в різні періоди життя. Наприклад, у метелика вітряної огнівки критична мінімальна температура дорівнює – 7 °С для гусениці, – 22°С для дорослої форми, – 27°С для яєць. Якщо дорослий короп переносить зниження вмісту розчиненого кисню у воді при температурі 20°С до 4 мг/л, то мальок – лише до 5 мг/л.

Можливість організму переносити температурні зміни середовища залежить від його здатності до саморегулювання. За цією ознакою організми розподіляються на пойкілотермних та гомойотермних.

Пойкілотермні не можуть підтримувати температуру тіла при зміні стану зовнішнього середовища. Тому їх життєдіяльність повністю залежить від температури довкілля. Це рослини, мікроорганізми, безхребетні та деякі хордові. Для них характерною є температура поновлення обміну речовин після холодного пригнічення, яка зветься температурним порогом розвитку, та сума ефективних температур ТΣ = (Т-t)*τ, (де Т – температура довкілля, t – температурний поріг розвитку, τ – число годин, коли Т > τ). Значення ТΣ обмежує географічну розповсюдженість видів.

Діапазон температури, нормальний для існування організму, буває дуже малим. Наприклад, деякі тепловодні морські рачки не витримують зміни більше 6 градусів (від 23 до 29°С).

Гомойотермні організми здатні підтримувати температуру тіла при зміні температури середовища в значних межах. Це птахи і ссавці. Деякі з них впадають в сплячку при значному зниженні температури, під час якої температура тіла значно зменшується, що гальмує обмін речовин.

Деякі гомойотерми переносять дуже значні коливання температури. Прикладом може бути північний песець, який живе в умовах коливання температури від +30 до -55°С.

Для підтримки життєдіяльності організму тварини повинні отримувати ззовні певну кількість енергії, яка міститься в поживних речовинах. Споживання енергії твариною носить назву метаболізму. Залежність метаболізму від маси тіла, тобто характеристика, для ссавців описується формулою (8):

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

Де РМет – кількість енергії (ккал/добу), М – маса тіла (кг).

Одним з головних показників, що визначає рівень енергообміну, є поверхня тіла. Інтенсивність обміну речовин обернено пропорційна масі і прямо пропорційна поверхні тіла тварини. В табл. 2.7 показана залежність теплопродукції організму від маси і поверхні тіла.

Таблиця 2.7 Теплові показники тварин

Об’єкт

Маса (кг)

Добова теплопродукція (кДж)

На 1 кг маси

На 1 м2 поверхні

Миша

0,018

2747

4980

Курка

2,0

298

3977

Кріль

2,3

315

3851

Гусак

3,5

267

4061

Собака

15,2

216

4354

Людина

64,3

145

4376

Свиня

128,0

80

4506

Бугай

391,0

80

6580

Кінь

441,0

46

3882

Поживна речовина, як правило, виступає тим обмежувальним фактором, від якого залежить кількість організмів, які можуть існувати в межах екологічної природної системи. Для ссавців є така залежність необхідної території однієї тварини від маси тіла:

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

Де F – площина індивідуальної ділянки (гектари); А – коефіцієнт, який дорівнює 2,71 для травоїдних і 1,70 для хижаків; М – маса тварини (кг); n – показник, який дорівнює 1,02 для травоїдних і 1,03 для хижаків.

Для різних тварин (наземних і водних безхребетних, ссавців, птахів, різних пойкілотермних хребетних) залежність щільності популяцій від середньої маси тварини задовільно описується формулою (10):

Екологічні знання  Добровольський В. В.  2.2.2. Звязки локальної екосистеми і характеристики складових

Де N – щільність популяції (кількість особин на один квадратний кілометр).

У водних екосистемах лімітуючим фактором є не лише наявність корму, а і кількість розчиненого у воді кисню. На один кілограм дорослої риби потрібно від 60 до 110 мл/год. кисню: карповим – 60; окуневим – 80; лососевим – 110 мл/год. Мальки споживають від 190 до 300 мл/год. кисню на кілограм маси.

Концентрація кисню, окрім всього, впливає на “апетит” риби – при зниженні вмісту кисню у воді зменшується кількість використаного корму до 2-3 раз.

Завдяки фотосинтезу фітопланктон виробляє влітку за годину до 4 мг кисню на літр поверхневого шару води. Споживачами кисню є не лише риби, а й інші мешканці водойми, яким потрібно до 20г/м2 на добу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.2.2. Зв’язки локальної екосистеми і характеристики складових