Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Вимірювання і оцінювання

Під час розроблення чи модифікації робочих процедур та засобів управління організація повинна розглянути різні види діяльності, що пов’язані або безпосередньо впливають на навколишнє середовище. До таких видів діяльності можна віднести:

Науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи;

Закупівлю;

Укладання контрактів;

Розвантаження і складування сировини, матеріалів;

Процеси виробництва й технічного обслуговування;

Лабораторні дослідження;

Складування продукції;

Транспортування;

Маркетинг, рекламну діяльність;

Обслуговування покупців;

Придбання майна, створення чи модифікацію засобів виробництва.

Діяльність з екологічного управління можна класифікувати за трьома категоріями:

Запобігання забрудненню і збереження ресурсів під час реалізації нових масштабних проектів, управління ресурсами та змінами в процесах, поводження з майном (придбання, відчуження й управління), впровадження нової продукції та пакування;

Оперативне управління, спрямоване на підтримання відповідності внутрішнім і зовнішнім вимогам, на забезпечення результативності та ефективності;

Стратегічне управління, спрямоване на прогнозування й реагування на передбачувані зміни екологічних вимог.

Вимірювання і оцінювання

1. Загальні положення

Вимірювання і оцінювання є тими головними функціями системи екологічного управління, виконання яких повинно забезпечувати впевненість у тому, що організація функціонує згідно із задекларованою політикою та програмою екологічного управління.

2. Вимірювання та моніторинг (постійна діяльність)

В організації має бути впроваджена система вимірювання та моніторингу реальних екологічних характеристик для встановлення їхньої відповідності екологічним цілям та завданням організації у сфері екологічного управління. Це передбачає також оцінювання відповідності таких характеристик чинному законодавству та регламентам щодо навколишнього середовища. Результати оцінювання мають аналізуватися для встановлення тих сфердіяльності, у яких досягнуто успіху, а також тих, які потребують коригувальних дій та вдосконалення.

Крім того, слід впровадити відповідні процеси для забезпечення достовірності даних, отримуваних під час калібрування засобів вимірювань, випробувань обладнання, вибіркового контролю програмного та апаратного забезпечення.

Визначення відповідних показників екологічних характеристик організації повинно здійснюватися постійно. Показники мають бути об’єктивними, піддаватися перевірці й відтворенню. Вони повинні адекватно відображати діяльність організації, бути пов’язаними з екологічною політикою, бути здійсненними, економічно ефективними та технологічно забезпеченими.

Під час розгляду системи вимірювання та моніторингу слід дати відповідь на такі запитання:

Як здійснюється регулярний моніторинг екологічних характеристик?

Яким чином встановлюються конкретні показники екологічних характеристик, що стосуються цілей та завдань організації, і що вони собою являють?

Які процеси управління застосовують для забезпечення регулярного калібрування, проведення вимірювань, обстеження та випробуванняобладнання і систем?

Як організовано процес періодичного оцінювання відповідності адекватним законодавчим та іншим вимогам?

3. Коригувальні та запобіжні дії

Дані, висновки та рекомендації, отримані за результатами вимірювань, моніторингу, здійснення аудиторських та інших перевірок системи екологічного управління, мають бути документально оформлені з визначенням необхідних коригувальних та запобіжних дій. Керівництво повинне забезпечити здійснення таких дій, а також систематичний контроль їх виконання для підтвердження ефективності.

4. Управління інформацією та протоколами

Інформація та протоколи, які свідчать про постійне функціонування системи екологічного управління, повинні містити:

Вимоги законодавчих актів та регламентів;

Дозволи;

Екологічні аспекти та пов’язані з ними впливи;

Дані про діяльність з екологічної підготовки;

Дані про діяльність з інспекційного контролю, калібрування, технічного обслуговування;

Дані моніторингу;

Дані про невідповідність, відмови техніки, претензії та подальші дії шодо їх усунення;

Дані про ідентифікацію продукції (склад і властивості);

Інформацію про постачальників та підрядників;

Результати екологічних аудитів та аналізу з боку керівництва.

Унаслідок цього може виникнути складне інформаційне поле. Ефективне управління інформацією та протоколами потрібне для успішного впровадження системи екологічного управління.

До головних ознак необхідного управління інформацією та протоколами в галузі охорони навколишнього середовища належать способи ідентифікації, збирання, реєстрації, накопичення, підтримання в потрібному стані, відтворення, зберігання й розповсюдження документації та протоколів системи екологічного управління.

Під час розгляду процесів управління інформацією та протоколами слід дати відповідь на такі запитання:

Якою екологічною інформацією потрібно ефективно управляти?

Якими можливостями володіє організація для визначення і простежування основних показників функціонування та інших даних, необхідних для досягнення цілей?

У який спосіб система управління інформацією та протоколами забезпечує доступ до інформації тим працівникам, яким вона потрібна?

Аудити системи екологічного управління слід виконувати періодично, щоб з’ясувати, чи її функціонування узгоджується із запланованими заходами, на якому рівні впроваджена система, чи належним чином підтримується її функціонування.

Аудити системи екологічного управління можуть здійснюватись персоналом організації та (або) зовнішніми сторонами, які або вибрані організацією, або мають на це незалежні від неї повноваження. У будь-якому разі особи, що здійснюють аудит, повинні бути спроможні виконувати його об’єктивно й неупереджено та мати належну підготовку.

Періодичність аудитів має визначатися характером діяльності організації з урахуванням екологічних аспектів та їх можливих впливів. Під час встановлення періодичності слід враховувати результати аудитів, що здійснювалися раніше.

Звіт про аудит системи екологічного управління повинен надаватися згідно з планом аудиту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Вимірювання і оцінювання