Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище

Інвентаризаційний аналіз містить процеси збирання даних та процедури розрахунку для кількісної оцінки вхідних і вихідних потоків продукційної системи. Вхідні й вихідні потоки можуть містити споживані ресурси, викиди в повітря, скиди у воду, грунт, що потрібні для функціонування продукційної системи. Інтерпретація, що може бути зроблена при використанні цих даних, залежить від цілей і змісту завдань оцінки життєвого циклу. Такі дані є також основою для оцінки впливів на навколишнє середовище на стадіях життєвого циклу.

Процес інвентаризаційного аналізу – це ітеративний процес, тобто такий, що постійно уточнюється. Якісні й кількісні дані, необхідні для проведення інвентаризаційного аналізу, повинні бути зібрані для кожного одиничного процесу, що відбувається в межах системи.

Процедури, які використовуються для збирання даних, залежать від змісту досліджень одиничних процесів або передбачуваного використання результатів дослідження.

Збирання даних іноді потребує значних ресурсів, тому практичні обмеження на нього мають розглядатися в змісті дослідження й документуватися.

Деякі важливі процедури розрахунку містять установлення взаємозв’язків у просторі та часі матеріальних й енергетичних потоків, а також пов’язаних із ними викидів і скидів у навколишнє середовище. Останні слід розподілити за видами продукції відповідно до регламентованих процедур.

Розрахунки потоків енергії потрібно здійснювати за наявності обліку розбіжності видів використовуваних паливно-енергетичних ресурсів, показників ефективності перетворення ресурсів виробництва й розподілу енергії.

Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище

Під час проведення оцінки впливу життєвого циклу продукції визначають важливість потенційного впливу на навколишнє середовище з використанням результатів інвентаризаційного аналізу життєвого циклу. Цей процес пов’язаний головним чином із визначенням специфічних впливів на навколишнє середовище чинників, виявлених у ході інвентаризаційного аналізу, і намаганням зрозуміти масштаби й характер таких впливів. Рівень детальності, вибір і оцінка чинників впливу, методологія оцінки залежать від цілі
Й змісту дослідження.

Дана оцінка може містити ітеративний процес із переглядом цілей і змісту дослідження в тому разі, якщо оцінки показують, що цілей досягти неможливо.

Етап оцінки впливу може включати такі елементи, як:

Класифікація впливів, виявлених під час інвентаризаційного аналізу;

Моделювання чинників у межах категорій впливів і визначення характеристик екологічності;

Можливе агрегування проміжних результатів тоді, коли це виправдано.

Нині немає загальновизнаної методології для забезпечення відповідності й точності співвіднесення даних інвентаризаційного аналізу з потенційними впливами на навколишнє середовище.

Зазначимо, що один із найбільш критичних елементів такої оцінки впливів – це прозорість (прийняті припущення мають бути чітко описані і задокументовані).

Інтерпретація результатів

Інтерпретація – це стадія оцінки життєвого циклу, на якій результати інвентаризаційного аналізу життєвого циклу й оцінки впливу поєднуються. У разі проведення лише інвентаризаційного аналізу розгляд отриманих висновків відбувається відповідно до поставлених цілей досліджень. Інтерпретація результатів може мати форму висновку і рекомендацій для прийняття рішень, що погоджуються з цілями й змістом досліджень.

Стадія інтерпретації може включати ітеративний процес перегляду змісту оцінки життєвого циклу, так само як фізичної природи і якості даних, що збираються відповідно до цілі дослідження.

Одержані висновки мають відображати результати виконання оцінки чутливості й враховувати рівень невизначеності. І хоча подальші рішення та дії можуть враховувати екологічні аспекти, виявлені на стадії інтерпретації, ці висновки лежать за межами оцінки життєвого циклу, оскільки в цьому разі розглядаються такі чинники, як технічні характеристики, економічні й соціальні аспекти.

Стосовно звітності можна сказати, що результати оцінки життєвого циклу мають бути неупереджено й чітко представлені для публічного розгляду. Склад і зміст звіту задаються на стадії визначення змісту досліджень.

Результати, методи оцінки, допущення та обмеження повинні бути прозорими, детальними, щоб надавати можливість зацікавленим сторонам скласти чітке уявлення про складність оцінки життєвого циклу. Звіт має бути таким, щоб була можливість використовувати результати та інтерпретувати їх так, щоб це відповідало цілям дослідження.

Якщо результати оцінки життєвого циклу надаються третій стороні, наприклад організації, що спеціалізується на подібних дослідженнях, то має бути підготовлений спеціальний звіт у формі реферату. Звіт для третьої сторони повинен містити такі розділи:

Загальні положення, у тому числі:

Прізвище та посаду відповідального за проведення оцінки життєвого циклу, прізвища виконавців оцінки життєвого циклу;

Терміни підготовки звіту;

Висновок про те, що дослідження проведені згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 14040.

Ціль і зміст досліджень.

Інвентаризаційний аналіз життєвого циклу, методика збирання вихідних даних і використані процедури розрахунку. Оцінка впливів на навколишнє середовище на стадіях життєвого циклу. Методологія та результати виконаних оцінок.

Аналіз:

Отриманих результатів;

Обмежень, пов’язаних з інтерпретацією результатів і методологією обробки даних;

Оцінок якості даних.

Результати експертизи, у тому числі:

Прізвище особи, яка здійснювала експертизу;

Зміст експертного висновку;

Відповіді на зауваження експертизи.

Для порівняльних оцінок у звіті мають висвітлюватися такі питання:

Аналіз матеріальних потоків і обгрунтування необхідності їх обліку;

Оцінка точності, повноти й репрезентативності використовуваних даних;

Опис аналога продукційної системи, з яким передбачається порівнювати досліджувану систему;

Використання результатів експертизи.

Використання результатів оцінки життєвого циклу для проведення порівняльних оцінок підвищує інтерес фахівців. Оскільки таке використання може вплинути на дії зацікавлених сторін, постає необхідність проведення експертизи оцінки життєвого циклу.
Процес експертизи має засвідчити, що:

Використовувані методи оцінки життєвого циклу відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 14040;

Використовувані методи оцінки життєвого циклу науково й технічно обгрунтовані;

Використовувані дані обгрунтовані і відповідають цілям дослідження;

Інтерпретація результатів відображає виявлені обмеження і відповідає цілям дослідження;

Звіт щодо проведених досліджень є прозорим і послідовним.

Зміст і вид експертизи визначаються під час встановлення цілей і змісту дослідження оцінки життєвого циклу.

Експертиза може сприяти виникненню довіри до результатів дослідження оцінки життєвого циклу, наприклад шляхом участі в ній зацікавлених сторін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище