Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення стічних вод (цільове управління)

Наявність нераціональних структур виробництва і споживання призво­дить до того, що обсяг і види екологічно стійких відходів збільшуються без­прецедентними темпами. Якщо така тенденція збережеться, обсяг відходів може істотно збільшитися, зокрема до 2025 р. зрости в чотири-п’ять разів. Найліпшим засобом, що дасть змогу повернути у зворотному напрямку тен­денцію, яка спостерігається нині, є превентивний підхід до обробки й ви­лучення відходів, що забезпечує зміни в способі життя, а також у структурі виробництва і споживання.

Тому в системах управління екологічною безпекою слід виходити з по­рядку пріоритетності встановлених цілей і приділяти основну увагу таким чотирьом програмам:

– мінімізація відходів;

– максимізація екологічно безпечного повторного використання і ре­циркуляції відходів;

– сприяння екологічно безпечному вилученню та обробці відходів;

– розширення операцій, пов’язаних із відходами, у життєвому циклі продукції.

Пріоритет слід надати впровадженню програм щодо забезпечення мінімізації обсягу утворюваних відходів та спонукати неурядові організації і групи споживачів до участі в таких програмах. Ці програми повинні, за можливості, формуватися на основі здійснюваних або запланованих заходів і спрямовуватися на:

– створення і зміцнення національного потенціалу в галузі вивчення й розробки екологічно безпечних технологій, а також застосування заходів щодо зведення до мінімуму обсягу утворюваних відходів;

– формування стимулів для зміни нераціональних структур вироб­ництва і споживання;

– розробку цільових планів дій із мінімізації утворення відходів як складових загальнонаціональних планів розвитку народного госпо­дарства;

– надання особливої уваги чинникам мінімізації відходів у постачаль­ницькій діяльності.

Цілями у сфері управління максимізацією екологічно безпечного по­вторного використання і рециркуляції відходів є такі:

– забезпечення зміцнення й розширення корпоративних систем утилі­зації і вторинної переробки відходів;

– розробка програм утилізації і вторинної переробки всіх видів відходів, у тому числі паперу;

– забезпечення підготовки інформації, розробки методів і відповідних директивних документів, щоб сприяти створенню і впровадженню систем утилізації і вторинної переробки відходів.

Щоб досягти визначених цілей, потрібно:

– створити і зміцнити національний потенціал для утилізації повторно­го використання постійно зростаючого обсягу відходів;

– переглянути і реформувати національну політику в галузі відходів для створення стимулів для утилізації і повторного використання відходів;

– розробити і впровадити національні плани в галузі обробки та вилу­чення відходів, які б грунтувалися на концепції утилізації і повторно­го використання відходів та забезпечували її впровадження;

– змінити існуючі норми або вимоги до продукції, що виробляється, для зменшення обсягів сировинних матеріалів;

– розробити програми суспільної освіти та інформування в інтересах пропаганди використання продуктів рециркуляції.

Безпечне та екологічно обгрунтоване вилучення радіоактивних відходів (цільове управління)

Радіоактивні відходи утворюються під час ядерного паливного циклу, а також під час використання ядерних матеріалів (використання радіоактив­них ізотопів у медицині, у наукових дослідженнях і в промисловості). Рівень радіаційної та експлуатаційної небезпеки, пов’язаної з радіоактивними відходами, коливається від дуже низької (у випадку короткоживучих мало­активних відходів) до дуже значної (у випадку високоактивних відходів). Щорічно в усьому світі внаслідок виробництва ядерної енергії утворюється приблизно 200 000 м3 малоактивних і проміжних радіоактивних відходів і 10 000 м3 високоактивних відходів. Обсяг цих відходів зростає у зв’язку з введенням в експлуатацію нових ядерних енергоблоків, демонтажем ядер­них установок і розширенням використання радіоактивних ізотопів. Висо­коактивні відходи містять приблизно 99 % радіоактивних ізотопів і завдяки цьому становлять значну радіаційну небезпеку.

Мета безпечного та екологічно обгрунтованого управління вилученням радіоактивних відходів полягає в тому, щоб забезпечити безпечне повод­ження з радіоактивними відходами, їх транспортування, зберігання та вилу­чення для охорони здоров’я людини і навколишнього середовища на більш широкій основі інтерактивного комплексного підходу до безпечного повод­ження з радіоактивними відходами.

Щоб досягти мети, потрібно:

– сприяти проведенню політики і прийняттю практичних заходів щодо мінімізації утворення радіоактивних відходів та забезпечувати їх без­печні обробку, кондиціонування, перевезення і вилучення;

– надавати підтримку заходам, що пов’язані з розробкою і розповсюд­женням норм або керівних принципів і кодексів стосовно радіоактив­них відходів, у вигляді міжнародно визнаної основи для безпечного та екологічно обгрунтованого поводження з радіоактивними відхо­дами та їх вилучення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення стічних вод (цільове управління)