Екогеографія України – Гавриленко О. П

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – ВСТУП

Одна з найголовніших проблем сучасності – це виживання людства в умовах дефіциту природних ресурсів і продовольства та погіршення стану навколишнього природного середовища. Збільшується рівень деградації природних систем життєзабезпечення людини, руйнуються біосфери загалом. Актуальними є

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 1 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ГОЛОВНІ ЕКОГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

Як відомо, значення геоекологічних проблем на Землі із середини XX ст. безперервно зростає. Збільшується потреба у вивченні та аналізі процесів техногенезу та їх взаємодії з навколишнім середовищем. У зв’язку з цим здійснюються цілеспрямовані дослідження

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.1. Місце екогеографії та геоекології в системі наук про землю

Як відомо, значення геоекологічних проблем на Землі із середини XX ст. безперервно зростає. Збільшується потреба у вивченні та аналізі процесів техногенезу та їх взаємодії з навколишнім середовищем. У зв’язку з цим здійснюються цілеспрямовані дослідження

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.2. Загальна характеристика сучасної геоекологічної ситуації в Україні

Екологічна безпека будь-якої країни не може забезпечуватися лише природоохоронними заходами без урахування соціальних, політичних та демографічних проблем. Ці питання настільки взаємопов’язані, що вирішення кожного окремо потребує їх сукупного розгляду. В Україні, де велику частину

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.2.1. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик

Особливу роль у житті людини відіграють надзвичайні ситуації, що виникають під час стихійних лих або техногенних катастроф. Разом із соціальними та економічними збитками надзвичайні ситуації завдають також екологічної шкоди, що відображається в руйнуванні й

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.2.2. Найважливіші геоекологічні проблеми в Україні та причини їх виникнення

Розглянемо сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, яка формується під впливом закономірностей розвитку природи і суспільства в процесі природокористування. Вона відображає характер наслідків впливів у системі “природа – господарство – населення” і має три складові:

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.3. Сучасна екологічна політика України

Екологічна політика України визначена за “Основними напрямами державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затвердженими Верховною Радою України у 1998 р. Цей документ передбачає довгострокову стратегію розв’язання

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.3.1. Ядерна та радіаційна безпека України

Жива природа і люди піддаються дії іонізуючого опромінення, зумовленого як природним, так і техногенно підсиленим радіаційним фоном. Важливий чинник, що формує природний радіаційній фон, – космічне опромінення. Його інтенсивність збільшується з географічною широтою і

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.3.2. Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС

Україна – це епіцентр найбільшої у світі за всю історію людства ядерної техногенної катастрофи, яка відбулася на четвертому блоці Чорнобильської АЕС. У результаті викиду в атмосферу великої кількості радіонуклідів відбулося забруднення навколишнього середовища (повітря,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 1.3.3. Екологічна безпека оборонної діяльності

На території України є значна кількість об’єктів військової діяльності: військові бази, містечка, арсенали, склади боєприпасів, сховища паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива, авіаційні та загальновійськові полігони, танкодроми, звалища і поховання небезпечних відходів, а також колишні

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 2 ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВО В УКРАЇНІ

Сучасне екологічне право в Україні грунтується на законодавчих та інших регулятивних актах, які мають двоякий характер: з одного боку, майже донині в Україні діють норми та стандарти, прийняті ще в колишньому СРСР, з іншого

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 2.1. Історія становлення і найхарактерніші ознаки природоохоронного законодавства і права в Україні

Сучасне екологічне право в Україні грунтується на законодавчих та інших регулятивних актах, які мають двоякий характер: з одного боку, майже донині в Україні діють норми та стандарти, прийняті ще в колишньому СРСР, з іншого

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 2.2. Сучасний стан нормативно-законодавчої бази України в галузі охорони природного середовища і використання природних ресурсів

В Основному законі України – Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 р., визначено майже всі головні засади для сприяння поліпшенню екологічної ситуації в Україні. Наприклад, у ст. 50 Конституції передбачається, що “кожен має право

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 2.3. Економічні механізми природоохоронної діяльності

На сьогодні в Україні розроблено і впроваджено основні елементи економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності. Найважливішими з них є: – збір за забруднення навколишнього природного середовища; – система зборів за спеціальне використання природних ресурсів

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 3 ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСНОВНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Загальні відомості Спочатку розглянемо сутність поняття “ресурси” в загальному розумінні. Слово “ресурси” походить від стародавнього дієслова, яке означало “вирішити, розв’язати проблему”. Терміном “ресурси” ми позначаємо будь-які матеріальні чи нематеріальні об’єкти або засоби, потрібні для

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Загальні відомості

Загальні відомості Спочатку розглянемо сутність поняття “ресурси” в загальному розумінні. Слово “ресурси” походить від стародавнього дієслова, яке означало “вирішити, розв’язати проблему”. Терміном “ресурси” ми позначаємо будь-які матеріальні чи нематеріальні об’єкти або засоби, потрібні для

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 3.1. Ресурсні цикли в техносфері

Світове господарство можна розглядати як екологічну нішу людства – техносферу. За багатьма просторовими та потоковими параметрами вона збігається з біосферою, екологічна місткість якої обмежена. Це зумовлює неминучу конкуренцію між активними елементами біосфери і техносфери,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 3.2. Поняття екологічного та еколого-економічного потенціалів

В енциклопедичному созологічному словникові польської Академії наук є три визначення поняття потенціалу: – біотичний потенціал – це здатність популяцій, видів, організмів до виживання, визначена за показником співвідношення народжуваності та смертності; – екологічний потенціал –

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 4 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Мінеральні ресурси, утворені в надрах і на поверхні Землі, зі стародавніх часів широко використовувалися людством, тому вони дістали назву корисні копалини. Перші заходи з охорони корисних копалин здійснювалися в XIV ст. у Швейцарії, де

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 4.1. Сучасний стан мінерально-сировинної бази в Україні

Стосовно України, то порівняно з іншими країнами подібного обсягу вона належить до таких, що мають середню кількість і різноманітність невідновлюваних мінеральних ресурсів. Але серед них чимало таких, яких не вистачає як для власного використання,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Нафтогазовибудовні регіони України та проблеми видобутку нафти й газу

Вуглеводнева сировина, що об’єднує нафту, газ і конденсат, на сучасному етапі розвитку людського суспільства є найважливішим і найпрогресивнішим різновидом мінерально-енергетичних ресурсів. У державному балансі України враховано 323 родовища запасів нафти, газу і газового конденсату.

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Вуглевибудовні регіони і проблеми видобутку вугілля

Вуглеводнева сировина, що об’єднує нафту, газ і конденсат, на сучасному етапі розвитку людського суспільства є найважливішим і найпрогресивнішим різновидом мінерально-енергетичних ресурсів. У державному балансі України враховано 323 родовища запасів нафти, газу і газового конденсату.

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Регіони розробки залізних і марганцевих руд (руд чорних металів)

Руди – це природні мінеральні утворення, в яких міститься який-небудь метал (або декілька металів) у концентраціях, що роблять його видобування економічно доцільним. Основна частина залізних руд в Україні зосереджена в майже 50 родовищах, сконцентрованих

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Регіони видобутку сірки, солей та фосфоритів

Основні родовища самородної сірки розташовані у межах Львівської, а також частково Івано-Франківської областей (перші промислові запаси були виявлені у 1950 р.). На сьогодні кар’єрну розробку сірки припинено у зв’язку з економічними і екологічними проблемами

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 4.2. Гірничопромислові ландшафти України та особливість рекультивації земель, порушених унаслідок гірничих розробок

Як вже зазначалося, утворення величезної кількості техногенних родовищ корисних копалин на території України є дуже важливою проблемою. Техногенні родовища корисних копалин – це відвали видобутку та відходи збагачення і переробки мінеральної сировини, в яких

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 5 ЕНЕРГЕТИЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Сучасна енергетична криза і причини її виникнення Ресурси надр біо – і техносфер не збігаються. Екологічні проблеми виникають у зв’язку з їх надмірною емісією. Втручання техногенезу у речовинно-енергетичний баланс планети постійно збільшується і нині

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Сучасна енергетична криза і причини її виникнення

Сучасна енергетична криза і причини її виникнення Ресурси надр біо – і техносфер не збігаються. Екологічні проблеми виникають у зв’язку з їх надмірною емісією. Втручання техногенезу у речовинно-енергетичний баланс планети постійно збільшується і нині

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 5.1. Шляхи подолання енергетичної кризи

Сталий розвиток суспільства можливий лише в умовах енергозбереження, тобто розробки систем, що ефективніше використовують енергію, забезпечують такий самий або навіть вищий рівень транспортних послуг, освітлення, опалення тощо за менших енерговитрат. І тут немає жодних

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 5.2. Сучасний стан енергоресурсів та енергетична політика України

На сьогодні паливно-енергетичний комплекс України характеризується технологічною відсталістю, зношеністю промислово-виробничих фондів (на 65-75 %), браком коштів на їх оновлення, недостатніми обсягами геологорозвідувальних робіт стосовно нафти й газу та введення в експлуатацію перспективних родовищ, неактивною

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 6 ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ

Використання людиною грунтів в інтересах землеробства почалося у період неоліту майже 12 тис. років тому, коли з’явилося мотичне рільництво. Із розвитком поселень грунти широко використовували під забудівлю. Примітивна агротехніка та інтенсифікація застосування ріллі у

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 6.1. Сучасний стан земельного фонду України

Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідав вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Розораність земель є найвищою в світі й

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 6.2. Основні причини погіршення якості земельних ресурсів України та заходи боротьби з ними

Порушення (руйнування) грунтів – складний комплекс антропогенних і природних процесів зміни фізико-хімічних і механічних характеристик грунту. Як правило, першою причиною порушення грунтів е процеси, ініційовані діяльністю людини (це, наприклад, механічна обробка грунтів, трансформація шарів

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 6.3. Нормативно-законодавча база у сфері використання й охорони земельних ресурсів в Україні

Ще в грудні 1990 р. Верховна Рада прийняла перший Земельний кодекс України як самостійної держави. У березні 1992 р. було ухвалено другу редакцію цього кодексу в зв’язку з упровадженням приватної та колективної власності на

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 7 ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ

Люди завжди використовували воду з водойм, а з виникненням поливного землеробства (IX-X ст. до н. е.), а потім і промисловості (XV-XVI ст.) об’єм цієї (використовуваної) води різко збільшився. Перші місцеві заходи з охорони вод

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 7.1. Сучасний стан і головні проблеми водних ресурсів України

Водокористування – це використання вод (водних об’єктів) з метою задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та ін. Стічна вода – вода,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 7.2. Заходи з очищення поверхневих і підземних вод України і контроль за якістю води

За запасами вільної води Земля – найбільш “водна” планета Сонячної системи. Весь об’єм гідросфери перевищує 1454 млн км3, із них майже 94 % займає Світовий океан, 4,12 % – підземні води, 1,65 % –

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 7.3. Законодавчо-правові аспекти охорони та відтворення водних ресурсів в Україні

За допомогою водного законодавства регулюються водні відносини в Україні. Дія цього законодавства поширюється на всі види водних об’єктів, що є на території України, на весь її водний фонд, тобто на всі поверхневі й підземні

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 8 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РЕСУРСІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Атмосфера – це повітряна оболонка Землі, що є однією з найголовніших умов життя. Як відомо, без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, а без повітря не витримає і кількох хвилин. Атмосферне

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 8.1. Головні сучасні проблеми атмосфери та їх вияв в Україні

Атмосфера – це повітряна оболонка Землі, що є однією з найголовніших умов життя. Як відомо, без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, а без повітря не витримає і кількох хвилин. Атмосферне

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 8.2. Нормативно-законодавча база України та міжнародна співпраця у галузі раціонального використання й охорони атмосфери

У 1992 р. в Україні був прийнятий Закон “Про охорону атмосферного повітря”, спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також відвернення шкідливого впливу

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 9 КЛІМАТИЧНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Клімат – характерний для конкретної території багаторічний режим погоди, зумовлений сонячно/о радіацією, її перетвореннями у діяльному шарі земної поверхні та пов’язаною з нею циркуляцією атмосфери й океанів. Оскільки це визначення грунтується на генетичних принципах

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 9.1. Стихійні метеорологічні явища в Україні

Для холодного періоду характерні атмосферні явища, що пов’язано з розвитком зимових синоптичних процесів, у тому числі аномальних. До них належать хуртовини, снігопади, ожеледь, морози, тумани; ці явища спостерігаються щороку і мають велику ймовірність виникнення

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 9.2. Рекреаційні ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння

Одним з основних рекреаційних ресурсів є клімат, оскільки його особливості сприяють організації санаторно-курортного лікування та інших видів рекреаційної діяльності. Кліматичні умови для рекреації вивчаються з погляду комфортності погоди та клімату для організму здорової людини,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 10 ВТОРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Одноразове використання матеріалів та ресурсів спричинило масове накопичення відходів і виробництва стійких забруднювачів природного середовища. Відходи – це будь-які речовини, матеріали й предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 10.1. Основні геоекологічні проблеми, пов’язані з утворенням і нагромадженням відходів в Україні

Україна входить до складу країн із найбільшими абсолютними обсягами утворення та нагромадження відходів. Щороку в поверхневих сховищах складується понад 1,5 млрд. т твердих відходів (загалом майже 2 млрд. т). Із них використовується лише 5-10

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 10.2. Управління у сфері поводження з відходами в Україні

Управління у сфері поводження з відходами здійснюється відповідно до Закону України “Про відходи” (1998 р.). За цим документом визначаються правові, організаційні й економічні засади діяльності, пов’язаної зі зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням,

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Розділ 11 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Перші заходи з охорони окремих елементів біосфери (видів організмів) здійснювалися ще до початку нашої ери в країнах стародавньої культури – Єгипті, Індії, Китаї та ін. Основна маса живої речовини оточує Землю тонким шаром –

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 11.1. Лісові ресурси, особливості їх використання й охорони в Україні

Перші заходи з охорони окремих елементів біосфери (видів організмів) здійснювалися ще до початку нашої ери в країнах стародавньої культури – Єгипті, Індії, Китаї та ін. Основна маса живої речовини оточує Землю тонким шаром –

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 11.2. Проблеми використання та збереження ресурсів недеревної рослинності в Україні

Окрім лісів, раціонально використовуватися й охоронятися мають ресурси недеревної рослинності. Наприклад, трав’янисті рослинні ресурси України представлені рослинністю боліт, плавнів, прісноводних і морських акваторій, солонців і солончаків, степовою рослинністю. Вони характеризуються багатством видів, які є

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – 11.3. Використання й охорона ресурсів тваринного світу України

Біомаса тварин становить лише 2 % усього живого на нашій планеті, але у зв’язку з високим рівнем енергетичних процесів, величезною різноманітністю та значною рухливістю значення фауни в біосфері дуже велике. Нині налічується майже 2