Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – Відмінність між трудовим договором і контрактом

Фахівці з проблем ділового мовлення36 визначають таку відмінність між контрактом і трудовим договором.

Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством.

За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

Зразок контракту:

(Із змінами, внесеними (Затверджено наказом

Згідно з Постановою КМ Мінпраці України

№ 1038 від 27.06.2000) від 15 квітня 1994 р. № 23)

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ37 Місто__ ” “_200 __ р.

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця)

В особі власника або уповноваженого ним органу_

(посада)

(прізвище, ім’я, по батькові) іменованого далі Роботодавець, з одного боку, і громадянин

(прізвище, ім’я, по батькові) іменований далі Працівник, з другого боку, уклали контракт про таке: Працівник_______

(прізвище, ім’я, по батькові)

Приймається (наймається) на роботу__

(назва структурного підрозділу

Підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

За професією (посадою)38___________

(повна назва професії, посади)

Кваліфікацією_______ ______

(розряд, кваліфікація, категорія) Працівнику встановлюється (не встановлюється) строк випробування (не потрібне викреслити) _

(тривалість строку випробування)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.

2. Терміном “сторони” позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3. За цим контрактом Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові

Заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівнем виконання норм І нормативних завдань, дотримання правил охорони праці, строків її виконання тощо):_,_

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити її безпечні і нешкідливі умови, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації Працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг Працівникові за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:_

РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

(вказати необхідне)

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА 9. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Працівнику встановлюється:

Посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі_

На місяць або у розмірі_за 1 годину роботи; надбавка (доплата

Та інші виплати)_____,_

(вказати вид доплати, надбавок тощо)

У розмірі_(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання Працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація

(вказати вид, розмір) 11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

Основна_днів

Додаткова_днів

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

(за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів Роботодавця)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

13. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Суперечки між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови:___

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170)

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

А) після закінчення строку дії контракту;

Б) за згодою сторін;

В) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

Г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40,41 КЗпП України)39 та цим контрактом;

Д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1._

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або_

23.

(вказати випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин) Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:_

(вказується перелік додатків, якщо вони є) 26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:_

АДРЕСИ СТОРІН 27. Відомості про Роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця_

Адреса__

Розрахунковий рахунок №___

(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в

28 Відомості про Працівника:

Домашня адреса: ______________________________________

Домашній телефон:__

Службовий телефон:_

Паспорт: серія_№_виданий

“_”_20_р.

(назвати орган, що видав паспорт) Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг_

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) (підпис)

Типова форма контракту з керівником підприємства,

Що с у державній власності

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України

_,_ від 2 серпня 1995 р. № 597

Місце укладення контракту “_”_199_р.

Міністерство, інший підпорядкований Кабінету Міністрів України центральний орган державної виконавчої влади, організація, на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у державній власності, іменований далі Орган управління майном, в особі керівника

З одного боку, та громадянин

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником підприємства та Органом управління майном цього підприємства.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2. Права та обов’язки сторін

Є. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність,

Забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

61 Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

62 Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства.

7. Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.

8.__

(інші зобов’язання, що покладаються на Керівника)

9. Керівник щокварталу подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою.

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

11. Орган управління майном:

O інформує про галузеву науково-технічну політику;

O інформує про державні потреби в продукції підприємства;

O надає інформацію на запит Керівника;

O звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

O організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує його річний фінансовий план;

O здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутства підприємства у разі його неплатоспроможності.

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

13. Керівник має право:

O діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

O укладати господарські та інші угоди;

O видавати доручення;

Відкривати рахунки в банках;

Користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

14. Орган управління майном делегує Керівнику такі повноваження:40

15. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємств відповідно до чинного законодавства

Керівник зобов’язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

16. Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

3. Умови матеріального забезпечення керівника

17. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівникові:

А) посадового окладу в розмірі__ гривень і фактично відпрацьованого часу;

Б) премії в розмірі_відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі__

(визначити винятки, коли премія не нараховується)

В) доплати_у розмірі___ гривень

(вид доплати)

(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу;

Г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _гривень (або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки скасовуються або зменшуються. 18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

* винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до чинного на підприємстві положення;

Винагорода за вислугу років відповідно до чинного на підприємстві положення;

Винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами;

* частина прибутку, що відповідно до статті 38 Закону України “Про власність” надходить у розпорядження трудового колективу (за його рішенням).

Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі_

(зазначити підстави)

19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _

Календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі_гривень (не більше п’яти посадових окладів).

21. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 17-20, Керівникові можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені законодавством, у разі_____,

(зазначити підстави)

4. Відповідальність сторін. Вирішення суперечок

22. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

23. Суперечки між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення

24. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

25. Цей контракт припиняється:

А) після закінчення терміну дії контракту;

Б) за згодою сторін;

В) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;

Г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

А) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

Б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.);

В) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати,

Г) у разі неподання на затвердження Органу управління майном річного фінансового плану підприємства;

Д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців за наявності вини керівника;

Е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

Є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

Ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

З) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

И) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

І) з інших підстав

(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення контракту) 27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

А) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

Б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

28. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: _________________

29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про Працю України.

6. Термін дії та Інші умови контракту

31. Цей контракт діє з “_”_200__ р.

До “_”_200_ р.

32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):_

7. Адреси сторін та інші відомості

33. Відомості про підприємство:

Повна назва____.___________________

Адреса_

Розрахунковий рахунок №_,______________

34. Відомості про Орган управління майном:

Повна назваА_________

Адреса_,__________

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу управління майном

Службовий телефон керівника Органу управління майном

35. Відомості про Керівника:

Домашня адреса_________.

Домашній телефон____________

Службовий телефон__________

Паспорт._серія___ №

Виданий “_”_199_ р.

(назва органу, що видав паспорт) 36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

37._

(зазначити, у разі необхідності, інші відомості, наприклад, перелік додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування Керівника)

Від Органу управління майном Керівник

(Посада, прізвище, ім’я, по батькові) (Посада, прізвище, ім’я, по батькові)

М. П. “_”_200_ р. “__”_200_ р.

“Погоджено” (Орган, посада, прізвище, підпис, дата)

8.3. ТРУДОВА УГОДА

Трудова угода укладається між організацією й людиною, яка не працює в цій організації. Коли в організації чи установі бракує фахівців з певної галузі, вона залучає для виконання деяких видів робіт працівників з інших установ.

Трудова угода містить такі реквізити:

1. Назва документа.

2. Дата й місце його складання.

3. Перелік сторін, що уклали угоду.

4. Зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника.

5. Юридичні адреси сторін.

6. Підписи сторін.

7. Печатка підприємства або організації.

Трудова угода складається у кількох примірниках, один – виконавцеві, інші зберігаються у справах організації-замовника.

Зразок трудової угоди:

Інститут ядерних досліджень НАН України

ТРУДОВА УГОДА

М. Київ 7б травня 2003 р.

Інститут ядерних досліджень НАН України в особі заступника директора інституту Лавриненка Василя Олександровича, що далі йменується “Замовник”, з одного боку, і Черненко Ольга Володимирівна, що далі йменується “Виконавець”, з другого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання згідно із завданням № 1 Угоди № 56351 між Брюкхеввнською національною лабораторією “Аптон”, штат Нью-Йорк 11973, США і Інститутом ядерних досліджень НАН України:

O розробити тематичну програму курсу “Ділова українська мова”;

O підготувати навчальний посібник для слухачів у електронному вигляді;

O прочитати 40-годинний курс “Ділова українська мова”;

O прийняти екзамен у слухачів.

1.2. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві п’ять тисяч (5000) гривень.

2.2. Оплата здійснюється після виконання робіт.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4, Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однією із сторін зобов’язань за угодою інша сторона має право розірвати ЇЇ в односторонньому порядку.

5. Розв’язання суперечок 5.1. Уразі виникнення суперечок за цією угодою вони розв’язуватимуться судовими органами того району, де проживає Виконавець.

Б. Юридичні адреси сторін Замовник: Виконавець:

Бульв. Лесі Українки, 40, вул. О. Гончара, 2, кв. 18,

М. Київ, 01028 м. Київ, 04053

_В. О. Лавриненко _О. В. Черненко

(підпис) (підпис)

Запам’ятайте!

Нормативними в українській мові є словосполучення:

Укладати (укладання) чи Підписувати: договір (ору), контракт (у), угоду (и).

Спотворенням української мови є вживання словосполучення заключати

Договір.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – Відмінність між трудовим договором і контрактом