Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 8. ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До цієї групи документів належать різні типи договорів відповідно до цивільного кодексу, контракт, трудова угода.

8.1. ДОГОВІР. ТИПИ ДОГОВОРІВ

Цивільно-правовий договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.

Досить поширеним у господарській практиці є договір купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу – це договір, за яким продавець зобов’язується передати певне майно у власність покупця, а той, своєю чергою, – прийняти вказане майно та оплатити за нього певну грошову суму.

Важливою особливістю цього договору є те, що продавцем може бути лише власник товару, а покупцем – будь-яка юридична чи фізична особа. Предметом договору купівлі-продажу може бути будь-яке майно, дозволене до обігу. Не можна, наприклад, вільно продати на ринку вибухові речовини або наркотики.

Зразок договору купівлі-продажу:

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №_

М._ “_”_20_р.

(найменування підприємства, організації, установи)

(у подальшому Продавець) в особі_;_______

(посада, Прізвище, ім’я, по батькові)

Який діє на підставі__

(статуту, довіреності)

З однієї сторони, та_

(найменування підприємства, організації, установи)

(у подальшому Покупець) в особі_.

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Що діє на підставі ____,

(статуту, довіреності) з другої сторони, уклали цей договір:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується передати_(майно, товар) та

Документи до нього у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти_(майно, товар) та оплатити його на умовах, встановлених цим договором.

1.2. Склад_(майна, товару) визначається сторонами у додатку

До цього договору, що є його невід’ємною частиною.

2. Сума договору та порядок розрахунків

2.1. Сума договору становить_гривень.

__(майно, товар) оплачується за ціною

__, гривень за одиницю_(майна, товару).

2.2. Розрахунки за договором проводяться шляхом перерахування коштів за платіжними вимогами Продавця у триденний строк з дня отримання ЇХ Покупцем.

3. Строк дії договору

3.1. Строк дїі договору, протягом якого має бути передане майно, “_”_20_р.

3.2. Продовження строку дії договору відбувається за домовленістю між сторонами.

4. Відповідальність сторін

4.1. За прострочення платежів Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 10% від суми договору та пеню з розрахунку 0,05% від суми договору за кожний день прострочення.

4.2. За дострокове розірвання договору сторони несуть відповідальність у формі штрафу у розмірі встановленої п. 2.1 повної вартості товару.

5. Порядок вирішення суперечок 5.1. Суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі, якщо згоди досягнуто не буде, – у господарському суді (міс-

Це знаходження та найменування суду).

Б. Додаткові умови 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань у разі, якщо вони діяли внаслідок обставин непереборної сили, що були викликані подіями надзвичайного характеру (форс-мажор).

6.2. Цими подіями вважаються повінь, пожежа, землетрус, вибух, епідемія, а також військові дії, страйк на підприємстві або в регіоні, прийняття державними органами нормативних актів, які роблять неможливим подальше виконання зобов’язання.

7. Прикінцеві положення

7.1. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх юридичних адрес, номерів телефонів, факсів у дводенний строк.

7.2. Будь-які зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. Додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Продавець_

Покупець_

Цей договір складено у двох примірниках, які є ідентичними та мають однакову юридичну силу. Кожна зі сторін має один примірник цього договору.

Підписи сторін: Покупець Продавець

(підпис) (підпис)

М. п. м. п.

Договір постачання – це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується у визначені терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

Договір підряду – це договір, за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові, трудова участь.

Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціації.

Договір оренди – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний надати майно орендареві в строкове платне володіння та користування. Орендар зобов’язаний користуватися майном відповідно до його призначення (не припускається, наприклад, використання офісного приміщення під склад), підтримувати його у належному стані. Орендар має право за згодою орендодавця здавати майно в суборенду.

Після закінчення терміну дії договору орендар, який належно виконував усі пункти договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору або на викуп майна.

Зразок договору оренди:

ДОГОВІР ОРЕНДИ № КН 19-23

М. Київ 18 грудня 2010 р.

Відкрите акціонерне товариство “Горишанське” (далі “Орендодавець”) в особі генерального директора Сидорова Т. Т., що діє на підставі статуту товариства, та товариство з обмеженою відповідальністю “Салют” (далі “Орендар”) в особі директора Геворкяна Я О., Що діє на підставі статуту товариства, уклали цей договір:

1. Предмет договору та його основні умови 1.1. Орендодавець надає Орендареві у тимчасове володіння та користування за плату нежитлове приміщення площею 140 квадратних метрів, балансовою вартістю 75000 гривень, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мотовилівська, 40/89, для використання як офісного приміщення.

2. Права та обов’язки Орендодавця

2.1. Передати Орендарю за актом об’єкт оренди протягом трьох днів з дня укладення договору.

2.2. Забезпечувати орендоване приміщення епектро-, тепло – та водопостачанням з подальшим відшкодуванням Орендарем вартості цих комунальних послуг.

2.3. Забезпечувати вільний доступ до об’єкта оренди співробітників Орендаря.

2.4. Забезпечувати пропускний режим та охорону об’єкта оренди.

2.5. Після закінчення строку оренди прийняти орендоване майно за актом.

3. Права та обов’язки Орендаря

3.1. Використовувати орендоване майно лише в цілях, визначених цим договором.

3.2. У строк, визначений договором, вносити орендну плату та перераховувати платежі за комунальні послуги.

3.3. Здійснювати поточний ремонт орендованого приміщення та утримувати його у стані, що відповідає санітарним та протипожежним нормам.

3.4. Попередньо письмово узгоджувати умови здійснення робіт щодо поліпшення приміщення.

3.5. Після закінчення строку оренди передати Орендодавцю за актом майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

3.6. Орендар має право здійснювати поліпшення орендованого майна після узгодження з Орендодавцем їх характеру та обсягу.

4. Орендна плата

4.1. Орендна плата встановлюється у розмірі 6000 гривень щомісяця. Внесення орендної плати на розрахунковий рахунок Орендодавця здійснюється Орендарем щомісяця до 5 числа поточного місяця.

4.2. Оплата рахунків Орендодавця для відшкодування витрат на енергозабезпечення та інші встановлені договором послуги здійснюється одночасно з орендною платою.

5. Відповідальність сторін

5.1. За ненадання Орендарю об’єкта договору в строк, обумовлений п. 2.1, Орендодавець сплачує Орендарю 0,2% від вартості орендованого майна за кожний день прострочення.

5.2. Орендар за кожний день прострочення перерахування орендної плати та платежів за комунальні послуги сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, нарахованої на суму прострочених платежів за кожний день прострочення.

5.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від відшкодування збитків, викликаних невиконанням (неналежним виконанням) умов договору.

6. Строк дії договору 6.1. Строк оренди встановлюється в один рік з дня укладення договору. Якщо після закінчення цього строку жодна із сторін договору письмово не заявить про його розірвання, договір вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах.

7. Додаткові умови: розірвання або зміна договору

7.1. Дострокове розірвання договору допускається за письмовою згодою сторін або за рішенням господарського суду внаслідок грубого або повторного порушення будь-якою зі сторін умов договору.

7.2. Зміни до договору можуть бути внесені додатковою угодою сторін, укладеною в письмовій формі та підписаною уповноваженими особами.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін Орендодавець Орендар

Директор ВАТ “Горишанське” Директор TOB “Салют” _ТТ. Сидоров _P. O. Гзворкян

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато; це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудовий договір.

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

Від 10 грудня 1971 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Указом ПВР № 7543-11 від 19 травня 1989 p., Законами України від 20 березня 1991 p., 15 грудня 1993 p., 19 січня і 5 липня 1995 p.,

19 червня 1997 р.) (витяги)

Глава III. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Стаття 21. Трудовий договір

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату І забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законодавством.

Стаття 22. Гарантії під час укладення, зміни та припинення трудового договору

Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України.

Стаття 23. Строки трудового договору

Трудовий договір може бути:

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в Інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Стаття 24. Укладення трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними Умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу);

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1. Назва документа.

2. Зазначення місця укладання й дати.

3. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).

4. Зміст договору.

5. Термін виконання договору.

6. Кількісні та якісні показники продукції.

7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми.

8. Порядок виконання роботи.

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10. Додаткові умови до договору.

11. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.

12. Порядок і місце розв’язання суперечок.

13. Загальний термін дії договору.

14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

15. Власноручні підписи сторін.

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір. Договір вважають укладеним тоді, коди сторони дійшли згоди з усіх

Пунктів і відповідно оформили його письмово.

Зразки договорів:

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

Та соціальної політики України

Від 8 червня 2001 р. № 260

Місто_______ “_”___20_р.

Прізвище__

Ім’я___

По батькові_

Рік народження__________

Місце роботи, посади (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)_,_

Ідентифікаційний код №___________

Для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№_свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця

Ідентифікаційний код №_

Місце проживання______________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

Іменований далі Фізична особа, з однієї сторони, і

Прізвище______

Ім’я _________________

По батькові_____._____

Дата народження___,_______

Вид діяльності (‘професія)______

Останнє місце роботи_______

Місце проживання________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

Ідентифікаційний код № Л___

Іменований далі Працівник, з другої сторони, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір е: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

На визначений термін, установлений за погодженням сторін

(указати строк дії договору) таким, що укладається на час виконання певної роботи

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати_

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги

До рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань)

(дотримання правил з охорони праці, строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

Оплачувати працю Працівника у розмірі_грн на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце

Відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний Інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з__

(указується час початку та закінчення робочого дня) Під час розподілу робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються__________

(указуються відповідні дні тижня) За Згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що

Сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою

Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки) Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути меншою як 24 календарні дні.

7. Під час вирішення питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг_

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника, третій – у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа_ Працівник_

“_”_200_ р. “_”___ 20_р.

16. Трудовий договір зареєстрований від “_”_20_р. за №_

(найменування державної служби зайнятості)

М. П.__

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами ” “_20_р.

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України) Підписи сторін:

Фізична особа_ Працівник_

18. Трудовий договір від “_”_20_ р. за №_знято з

Реєстрації”_”_20_р.

(найменування державної служби зайнятості)

М. П. _ _

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від “_”_

20″ р._,_

(підстави та копія суду додаються) 20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання. Підписи сторін:

Фізична особа_ Працівник_

Додаток

До п. 4 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

Форма книги реєстрації трудових договорів

Прізвище, імя, по батькові

Сторін, які уклали

Трудовий договір

Адреси сторін

Дата реєстрації трудового договору

Дата зняття 3 реєстрації трудового договору

Підстави припинення трудового

Договору

Відмітка про завірення підпису, зробленого фізичною особою у трудовій книжці працівника

1

2

3

4

5

6

7


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 8. ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ