Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 7. Документація господарсько-договірної діяльності

1. Договір поставки.

2. Договір підряду.

3. Договір про матеріальну відповідальність.

4. Зразки договорів з інших питань.

Договір – це документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами.

Договір може бути укладено між:

1) громадянами;

2) громадянами й організаціями;

3) організаціями.

Є такі договори: поставок, купівлі, продажу, обміну приміщень; є господарський договір з наукової діяльності, про матеріальну відповідальність, договір про науково-технічне співробітництво.

Договір має бути складений юридично грамотно і за змістом, і за формою; його вважають укладеним тоді, коли сторони досягли домовленості з усіх пунктів і відповідно оформили документацію.

Основною формою законності документа і відповідальності за його зміст є затвердження і печатка.

Якщо документ підписують особи однієї посади, їхні підписи розміщуються на одному рівні:

Директор заводу “Еталон” Директор заводу “Прогрес”

(підпис) В. Г. Сидоренко (підпис) А. Б. Петренко

Печатку ставлять на тих документах, які потребують засвідчення юридичних або фізичних прав осіб.

Печатки бувають гербові і прості. На договорах ставлять прості. Прості печатки можуть мати різні форми: круглу, квадратну, трикутну тощо.

Обов’язковим реквізитом договору е дата. Датою документа є дата його підписання, утвердження події, зафіксованої в документі. Дати записують розділеним крапками тричленним числом з арабських цифр, по дві кожний елемент:

Перший – число місяця;

Другий – порядковий номер місяця;

Третій – дві останні цифри року.

Якщо число місяця або його порядковий номер – число однозначне, перед ним ставлять нуль, наприклад: 15.03.98; 04.10.98.

Текст є важливим реквізитом усіх документів. Він має бути аргументованим, стислим і зрозумілим з чітким і логічним викладенням думки. У тексті документа необхідно викласти:

1) завдання, мету, мотиви створення документа;

2) висновки, пропозиції, рішення, розпорядження і прохання.

7.1. Договір поставки

ДОГОВІР ПОСТАВКИ – договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати у певні терміни орга-нізації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

Зразок 1 _199_ р.

(назва організації, підприємства)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Що діє на підставі_____o

Названий далі Постачальник, з однієї сторони,

І____,

(назва організації, підприємства)

В особі___,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Що діє на підставі__

Названий далі Покупець, з іншої сторони, уклали цей Договір про подане далі… .

Покупець Продавець

М. П. М. П.

7.2. Договір підряду

ДОГОВІР ПІДРЯДУ – це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник зобов’язується виконати обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику.

Реквізити:

1) назва документа;

2) місце і дата укладання договору;

3) вступна частина (назви сторін, які укладають договір, посади, прізвища, імена та по батькові осіб, котрі підписують договір, із зазначенням їхніх повноважень);

4) предмет договору (точне визначення виду виконуваних робіт);

5) термін виконання;

6) вимоги до виконуваних робіт;

7) загальна сума договору;

8) вартість робіт;

9) порядок викладу суперечок;

10) юридичні адреси сторін;

11) підписи й печатки сторін, які уклали договір.

Додатком до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, передавання замовником устаткування, матеріалів. Ними можуть бути внутрішньо-будівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування робіт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 7. Документація господарсько-договірної діяльності