Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.5. Звіт

Доповідна записка – документ, адресований керівникові певної чи вищої установи з інформацією про ситуацію! що склалася, про наявні факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора.

Відповідно до змісту фіксованої інформації доповідні записки бувають:

1) звітні;

2) інформаційні;

3) ініціативні.

Доповідна службова записка укладається як з ініціативи її автора, так і на основі вказівки керівника.

З погляду адресності розрізняють Внутрішні Доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, в яких працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівникові вищої організації.

Текст доповідних записок пишеться від руки або друкується на машинці чи на комп’ютері.

Внутрішню доповідну записку підписує той, хто її складає. Зовнішню оформляють на загальному бланку установи за підписом керівника.

Пояснювальна записка З’ясовує зміст певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо) або пояснює причини певного факту, вчинку, події.

Залежно від змісту і призначення пояснювальні записки поділяються на 2 групи: записки Службового Характеру та особисті записки громадян з приводу їхньої поведінки, роботи і т. ін.

Пояснювальна службова записка укладається для з’ясування ситуацій, фактів, дій або вчинків працівника на вимогу керівника, а в деяких випадках – з ініціативи підлеглого” Виклад тексту пояснювальної записки може бути прямим, коли він містить у чіткій послідовності вступ, доказову частину і висновки, і зворотним, коли висновки передують доказовій частині.

Пояснювальна записка, яка не виходить за межі установи (внутрішня), оформляється на бланку або на стандартному аркуші паперу формату А4.

Якщо записка скеровується за межі установи (зовнішня), її оформляють на бланку і реєструють.

Реквізити службових записок:

1) назва структурного підрозділу;

2) адресат (назва посади, прізвище та ініціали посадової особи);

3) назва виду документа (доповідна записка);

4) дата;

5) індекс;

6) місце видання;

7) заголовок (стислий зміст тексту);

8) текст;

9) додаток (якщо є); 10) підпис.

Кафедра українознавства Доповідна записка 20.09.98 № 72-12/03 Про відрядження викладача Пилипенка О. Є.

Зразок

Проректорові УДУХТ з навчальної та наукової роботи професорові Прядку М. О. завідувача кафедри українознавства професора Горбула О. Д.

З 3 по 5 жовтня 1998 року в Німеччині (м. Берлін) відбудеться І Європейський конгрес, на якому викладач Пилипенко О. Є. виступатиме з доповіддю “Грецькі братства в Україні (XVII – XIX ст.)”. У зв’язку з цим прошу виділити грошову допомогу для відшкодування проїзду викладача Пилипенка О. Є. до Берліна.

Підстава: Лист-запрошення Вільного університету Берліна.

(підпис)

3.5. Звіт

ЗВІТ – документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Види цього документа:

1) статистичні (цифрові) – на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках;

2) текстові – на звичайному папері за встановленою формою.

Реквізити:

1) назва виду документа (звіт);

2) період, за який складається звіт;

3) назва установи, організації, про роботу якої звітують;

4) текст;

5) підписи;

6) дата складання звіту;

7) індекс документа;

8) гриф затвердження.

Декотрі види звітів мають додаткові реквізити – погодження і затвердження. Ці документи складаються у текстовій або табличній формі. У таблиці найчастіше зводять статистичні звіти.

Розрізняють звіти Періодичні І Разові. Перші затверджуються керівником, який раніше підписав план, другі – не затверджуються, а лише адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання або доручення.

Текст разового звіту, як правило, розпочинається словами: За Вашим розпорядженням від (такого) числа… Це посилання на завдання слугує першим логічним елементом змісту цього документа. Далі йдуть описання виконаної роботи і заключна частина, в якій аналізуються підсумки її, потім – висновки і пропозиції.

Текст звіту має бути чітким за побудовою, логічною послідовністю викладу матеріалу, містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а також узагальнення і висновки.

Якщо звіт дуже великий за обсягом, його доцільно розбити на короткі заголовки відповідно до змісту.

Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне і негативне, зробити висновки, окреслити перспективи.

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор комбінату

[підпис, ініціали, прізвище) “_”_19_р.

ЗВІТ

Про роботу Спеціалізованої науково-технічної ради за 1998 р.

Голова ради (підпис) Ініціали, прізвище

Секретар (підпис) Ініціали, прізвище

15.12.98


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.5. Звіт