Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.11. Протокол

ФАКС – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомуніка-тивного зв’язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми.

Факси пишуться на бланках підприємства для зовнішніх документів.

Оформлення факсу відповідає оформленню службового листа.

Головні вимоги до тексту факсу – лаконічність, простота викладу. Факс складається в одному примірнику, який після передачі по апарату зберігається у справі.

Реквізити:

1) назва документа (факс);

2) дата;

3) назва адресата, установи, яка передає факс;

4) прізвище, посада особи, що підписала документ;

5) назва організації й службової особи – одержувача факсу;

6) текст.

Текст факсу складається без скорочень.

Назва підприємства Адреса підприємства Тел., факс

00.00.98 №_

На №_від 00.00.98

Зразок

Керівнику підприємства Ковальчуку І. О. факс (095) 141 1526

Про затримку сплати за рахунком №

Шановний Іване Олексійовичу!

Нагадуємо Вам про затримку сплати за рахунком №_від

00.00.98 за поставку комплектів обладнання “Технократ-105Й. Минуло 10 днів після того, як Вам було надіслано рахунок факсом.

Відповідно до пункту 6.4 контракту №_через 5 банківських днів

Починається нарахування пені за прострочення сплати.

Сподіваємося, що Ви терміново вирішите це питання.

Директор (підпис) і. б. Сергійчук

P. S. Якщо Ви до цього нагадування вже сплатили за рахунком, прийміть нашу подяку.

3.10. Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ – це інформація про майбутній масовий захід.

Реквізити:

1) заголовок;

2) дата;

3) час та місце проведення заходу, його назва;

4) порядок денний або короткий виклад змісту заходу;

5) адреса та номери телефонів організації, яка проводить захід.

За формою викладу оголошення бувають: письмові, мальовані, друковані в газетах, журналах. До них належать афіші, що рекламують кінофільми, концерти, вистави тощо.

В оголошеннях, крім чіткої мови, важливості теми, цікавості змісту, велике значення має оформлення: написання слів різними шрифтами, добір кольорів, симетричність розміщення повідомлень, а по радіо і телебаченню – час повідомлень, чіткість вимови, оригінальність композиції тексту.

Оголошення широко використовують у підприємницькій діяльності.

Розрізняють Організаційні Та Рекламні Оголошення. Організаційні мають на меті лише повідомити про масовий захід. Рекламні оголошення закликають до активної участі чи співпраці. Тому з метою увиразнення пропонованих послуг у рекламних оголошеннях графічно виділяють дієслова в неозначеній формі (на -ти, – ть)У Прислівники (зручно, надійно, швидко, якісно) або ж назву пропонованої послуги (столярне приладдя, шпалери, фурнітура тощо).

У текстах організаційних оголошень практично немає оцінної лексики. Вона може вживатися лише з метою заохочення: “Навчання в УДУХТ – це можливість отримати престижні професії”. Часто присудок або підмет і присудок виносять на початок речення: Правекс-банк приймає…; Надає…; Курси підготовки до вступу готують…

Зразок

3.11. Протокол

ПРОТОКОЛ – документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених питань. Протоколом оформляється також діяльність слідчих органів, органів охорони громадського порядку і т. д.

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, котра засвідчує той чи інший факт, тобто штатні секретарі відповідних органів або обрані на засіданні (на зборах, конференції) секретарі, або секретаріати, а підписують голова і секретар робочої президії або голова і всі члени комісії.

За способом і повнотою запису протоколи поділять на групи:

1. Стислі, в яких фіксуються лише ухвали.

2. Повні, які, крім ухвал, містять виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, в яких усі виступи записано дослівно. Реквізити:

1) назва виду документа (протокол);

2) порядковий номер протоколу;

3) назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їхнього характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);

4) назва підприємства, організації;

5) дата, місце проведення зібрання;

6) кількісний склад учасників. Якщо учасників багато, то досить вказати кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист;

7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

8) порядок денний. Питання має бути сформульовано в називному відмінку;

9) текст;

10) перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11) підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).

Для окремих видів протоколів обов’язкові такі додаткові реквізити, як гриф затвердження та гриф погодження.

Текст протоколу, складений за виступами учасників зібрань, має бути стислим, точним, лаконічним. Він складаєть

Міністерство освіти України УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОПЙ

ОГОЛОШУЄ прийом ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКІВ і молоді з середньою освітою на ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ за умовами договорів

Після закінчення підготовчого відділення слухачі складають випускні іспити, за результатами яких зараховуються на перший курс УДУХТ на навчання за державний кошт.

До вступу на всі спеціальності університету слухачів готують з профільних дисциплін досвідчені викладачі кафедр. Заняття проводяться у другу зміну, інтенсивно, без домашніх завдань.

Початок занять 2 грудня. З досвіду останніх років: усі випускники підготовчого відділення стали студентами першого курсу УДУХТ денної або заочної форм навчання,

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

1. Договір про умови підготовки до вступу в університет.

2. Медична довідка (форма № 086-У).

3. 9 фотокарток розміром 3 х 4 см.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ МОЛОДЬ, ЯКА БАЖАЄ НАВЧАТИСЯ В УДУХТ

Наша адреса: Київ-33, вул. Володимирська, 68, УДУХТ, підготовче відділення, корп. Б, другий поверх, кімната Б-207; тел. 227-94-92.

Ся з розділів відповідно до пунктів порядку денного. Кожен розділ містить три позиції, які формулюються так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.

Слово СЛУХАЛИ пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання і ставлять після нього двокрапку. Ініціали й прізвище доповідача треба писати з нового рядка у називному відмінку, підкреслювати, а після прізвища ставити тире й викладати зміст доповіді за формою прямої мови. Наявний текст доповіді необхідно позначити виноскою: Текст доповіді додається.

Далі занотовують питання та відповіді на них. Слова УХВАЛИЛИ, ВИСТУПИЛИ, СЛУХАЛИ треба писати (друкувати) великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку.

Якщо в ухвалі є різні за характером питання, то їх виділяють у групи, позначені арабськими цифрами.

Стислі протоколи, в яких містяться тільки порядок денний, прізвища доповідачів, котрі виступили в дебатах, і прийняте рішення, рекомендується складати, наприклад, на оперативних виробничих нарадах. Не потрібні докладні протоколи в тому разі, коли засідання стенографуються або записуються за допомогою магнітофона чи диктофона. Підписана головою і секретарем стенограма (фонограма) додається до протоколу. Такий прогресивний спосіб протоколювання (фонозапис за допомогою магнітофонів чи диктофонів) необхідно використовувати ширше. Це дає можливість не тільки дослівно записувати доповіді, виступи, питання і відповіді, репліки, а й слідкувати за реакцією учасників засідання. Важливе і виховне значення фонозаписів: у разі необхідності можна відтворити промови любителів обіцянок і т. д.

Зразок

Агрофірма “Поділля” Протокол N2 10 12.12.98 с. Дібровка

___району

_області

Виробнича нарада працівників бухгалтерії Голова С. В. Марченко Секретар A. M. Токарчук

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Складання звіту з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 1998 р. (інформація головного бухгалтера С. В. Марченка).

2. Вказівки й пояснення Держкомстату з питань бухгалтерського обліку І звітності (повідомлення заступника головного бухгалтера М. Г. Руденко).

І. СЛУХАЛИ:

С. В. Марченко доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку. ВИСТУПИЛИ;

С. П. Дмитрієв – вказав на проблему якнайретельнішої підготовки матеріалів звіту і заповнення таблиць.

Г. С. Яковенко – запропонувала організувати роботу в такий спосіб, щоб закінчити складання звіту до 10 січня 1999 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити вчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів з виробничо-фінансової діяльності агрофірм за 1998 рік.

2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 1999 р. II. СЛУХАЛИ:

М. Г. Руденко – вказівки й пояснення Держкомстату від 07.12.98 з питань бухгалтерського обліку в агрофірмах взяти до відома і керуватися ними.

Додаток: реєстраційний список на одній сторінці в одному примірнику.

Голова (підпис) С. В. Марченко

Секретар (підпис) A. M. Токарчук


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.11. Протокол