Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.2. Автобіографія

1. Заява про прийняття на роботу.

2. Автобіографія.

3. Характеристика.

4. Наказ про особовий склад.

5. Контракт з найму на роботу; трудовий договір.

6. Резюме.

2.1. Заява про прийняття на роботу

ЗАЯВА – це публічне офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Розрізняють заяви від організацій і установ та особисті заяви.

В особистій заяві реквізити рекомендується розміщувати у такій послідовності:

1) праворуч на останній третині рядка пишуть назву організації або установи, куди подається заява; прізвище, ініціали керівної особи;

2) нижче колонкою викладають відомості про того, хто подає заяву: посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса; .

3) ще нижче, посередині рядка, пишеться слово ЗАЯВА;

4) через один рядок з абзацу й великої літери починається текст заяви, в якому чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5) під текстом з нового рядка пишуть перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

6) ліворуч ставиться дата, праворуч – підпис особи, котра писала заяву (підписувати слід чітко і розбірливо).

Варто пам’ятати: Під час написання тексту заяви спостерігаються варіанти в таких деталях оформлення: прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися; серед даних про освіту особи, котра звертається із заявою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей; перелік документів, що додаються, може починатися словами: До заяви додаю (тоді назви доданих документів ставляться у знахідному відмінку: довідку, автобіографію), може починатися словами: До заяви додаються такі документи (далі назви документів у називному відмінку) або словом Додаток; 1…; 2…; 3….

У тексті заяви, коли є кілька паралельних способів висловлення, вибирайте найточнішу граматичну форму, наприклад: вживайте тільки потрібний відмінок іменників чоловічого і жіночого роду при звертанні, необхідне закінчення (-ові, – еві, – єві; – у, – ю), належний порядок слів за загального змісту речення (без спеціального наголошення окремих його елементів).

За аналогічною схемою складають і інші заяви з кадрових питань, але ці документи мають певні особливості щодо написання деяких реквізитів: адресуючи їх до тієї організації, в якій працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ).

Зразок

РЕКТОРОВІ Українського державного університету харчових технологій гр.__

(прізвище, Ім’я, по батькові)

Адреса місця проживання_

(поштовий Індекс)

(район проживання у м. Києві) ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду:___

(вказати

Назву посади, кафедри, відділу чи іншого підрозділу,

З якого часу, на який термін,

На яких умовах – постійно, за строковим трудовим договором чи за контрактом)

Додаток:

“_”_199_р. _

(підпис)

2.2. Автобіографія

АВТОБІОГРАФІЯ – документ з незначним рівнем стандартизації, тому основні вимоги до його написання полягають насамперед у вичерпності потрібних відомостей і в лаконізмі викладу.

В автобіографії обов’язково вказуються:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) дата народження;

3) місце народження;

4) громадянство;

5) відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, в яких довелося навчатися);

В) відомості про трудову діяльність (коротко у хронологічній послідовності перелік місць праці та посад);

7) відомості про громадську роботу (всі її види);

8) короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

Зверніть увагу, Що назву документа (Автобіографія) пишуть посередині рядка, трохи нижче верхнього поля. Кожне нове повідомлення має починатися з абзацу.

Усі дати пишуть за таким зразком: 18 червня 1998 року, у лютому 1998 року, протягом 1997/98 навчального року та ін.

Дату написання ставлять ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч.

Аналізуючи мовні засоби і прийоми творення тексту автобіографії, зверніть увагу на складні випадки використання числівників у ділових паперах.

Зразок

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві.

У 1977 році розпочав навчання у першому класі середньої школи № 155 м. Києва. Після закінчення 9 класу в 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи.

У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю “Математика та інформатика”. Після закінчення університету мені присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

Склад сім’ї:

Дружина – Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва; дочка – Шевченко Олеся Василівна. Домашня адреса:

18 листопада 1998 р. Підпис


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.2. Автобіографія