Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.1. Українська літературна мова та її норми

Українська літературна національна мова сформувалася на основі найбільш уніфікованого й поширеного діалекту, в основі якого лежать середньонаддніпрянські говірки, але увібрала в себе і найважливіші елементи інших діалектів України. Літературна мова – це нормована мова з погляду лексики, граматики, орфографії, орфоепії (тобто це певні критерії вживання слів та речень). Мовна норма – це сукупність загальновизнаних, кращих, найпридатніших мовних засобів, що вважаються правильними на певному історичному етапі. Лексична норма – це відбір словесних засобів, які сприяють встановленню певного мовного стилю. Орфографічна – це орієнтація в написанні на останнє видання “Українського правопису” та на нормативні словники. Граматична – це вибір правильних словоформ, а також правила побудови речень та словосполучень, орфоепічна й акцентна – це правила вимови і наголосу.

Літературна мова має дві форми вживання:

1) Писемну, Пов’язану з усіма названими нормами, крім орфоепічної та акцентної;

2) Усну – розмовно-літературний стиль, що включає всі норми, крім орфографічної.

Норми літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні.

Норми літературної мови

Регулюють правильність

Приклади

Орфоепічні

Вимови звуків, звукосполучень, наголошення слів

[веИДец,:а], [шчи’пйти], [ноУШу], [к’іхтї], [іИНоо%]9 позйочі, добрддій

Орфографічні

Написання слів

Пів’яблука, пів-Європи, бриньчати, деренчати

Лексичні

Вживання слів у властивих їм значеннях, правильне поєднання слів

Будь-яке (любе – непр.)

Питання, випрасував (погладив – непр.) одяг, наступна (слідуюча – непр.) зупинка

Граматичні

Творення слів, уживання форм слів, побудови слів і речень

По містах і селах (по містам і селам – непр.), згідно з наказом, відповідно до наказу (згідно наказу – непр.), найбільший (самий більший – непр.)

Стилістичні

Використання мовних засобів, властивих певному стилю

Ти (з якого питання – непр.) чому плачеш? Серед проблем, якими займається колектив, чільне місце (займає – непр.) посідає…

Пунктуаційні

Вживання розділових знаків

Це МожеХ й так, а може, й ні.

Літературна мова – Це вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови, якій властиві: багатофункціональпість, упормованість, стандартність, уніфікованість, розвинена система стилів.

Вона обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, державну, культуру, радіо і телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут людей); е засобом вираження національної культури, національної самосвідомості українців.

Найголовніша Ознака літературної мови – це її Унормованість, Властиві їй норми.

ЯКИМ має бути мовлення

ЯК цього домагатися

Змістовним

Продумай тему й основну думку висловлювання; розкривай тему повністю, але без зайвих слів, не пиши того, чого не розумієш

Послідовним

Говори зв’язно, логічно, за написаним або продуманим планом (тезами), не перестрибуй з одного на інше. Дбай про переходи (“місточки”), висновки, узагальнення

Багатим

Уникай повторів, банальностей, порожніх фраз, користуйся різноманітними, але зрозумілими тобі мовними засобами, не повторюй тих самих слів, однакових речень, уникай одноманітності, однакової структури речень

Точним

Добирай найточніші слова, чітко формулюй думку, за потреби звернися до тлумачного, синонімічного словника

Виразним

Виділяй найважливіші слова, висловлюй своє ставлення до того, про що говориш

Правильним

Дотримуйся мовних норм (правильної вимови, побудови речень)

Доцільним

Умій оцінити ситуацію спілкування і засоби, які найкраще підходять для неї. Завжди враховуй, з ким розмовляєш, з якою метою, де

Образним

Підбирай слова і речення, які яскраво, емоційно можуть впливати на слухача

Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив (Сократ). Хто ясно думає, той ясно і говорить (Буало). Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена ( Вольтер ).

Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша й мова.

Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови… (М. Рильський).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.1. Українська літературна мова та її норми