Диференціальна психологія – Палій А. А

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 1. Теоретико-методологічні засади диференціальної психології

Психологія на перших етапах свого розвитку була зосереджена на виявленні загальних закономірностей психічного, недооцінюючи при цьому своєрідності індивідуального. Кожний дослідник мав справу з індивідуальними варіаціями психічного, які спочатку розглядали як джерело помилок спостереження, експерименту,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 1.1. Предмет, історія становлення і основні напрями розвитку диференціальної психології

Психологія на перших етапах свого розвитку була зосереджена на виявленні загальних закономірностей психічного, недооцінюючи при цьому своєрідності індивідуального. Кожний дослідник мав справу з індивідуальними варіаціями психічного, які спочатку розглядали як джерело помилок спостереження, експерименту,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Предмет і завдання диференціальної психології

Психологія на перших етапах свого розвитку була зосереджена на виявленні загальних закономірностей психічного, недооцінюючи при цьому своєрідності індивідуального. Кожний дослідник мав справу з індивідуальними варіаціями психічного, які спочатку розглядали як джерело помилок спостереження, експерименту,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Зародження науки про індивідуальні відмінності

Психологія, як і решта наукових дисциплін, у процесі становлення і розвитку подолала три етапи: донаукового знання, природничо-наукового пізнання і гуманітарної парадигми. Донаукове знання Здобувають через спостереження, нагромадження життєвого досвіду; воно характеризується невисоким рівнем узагальнення.

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Становлення концептуальних ідей, завдань, методів і напрямів диференціальної психології

Із розвитком від суто описового підходу до аналітичного і розуміючого, від статистичних таблиць і наборів коефіцієнтів кореляцій до вивчення природи індивідуальності, від інтерпретації феноменології до пошуку механізмів утворення людських відмінностей диференціальна психологія сформувалася як

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 1.2. Принципи і методи диференціальної психології

Науку як своєрідний, цілісний і самостійний спосіб пізнання світу характеризують її предмет – чітко визначені зміст, якість і закономірність, у яких реальність (дійсність) постає перед дослідником, і метод – спосіб осягнення сутності предмета пізнання.

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Загальні принципи диференціально-психологічного аналізу

Науку як своєрідний, цілісний і самостійний спосіб пізнання світу характеризують її предмет – чітко визначені зміст, якість і закономірність, у яких реальність (дійсність) постає перед дослідником, і метод – спосіб осягнення сутності предмета пізнання.

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Методологія, методика і методи дослідження диференціальної психології

Предметом вивчення психології є індивідуальний внутрішній світ, закономірності його зародження, становлення, розвитку, реалізації та згасання. Як науковим методом психологія послуговується системою засобів цілісного пізнання предмета у єдності його реальних і сутнісних глибинних проявів. У

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Методи теоретичного аналізу

Предметом вивчення психології є індивідуальний внутрішній світ, закономірності його зародження, становлення, розвитку, реалізації та згасання. Як науковим методом психологія послуговується системою засобів цілісного пізнання предмета у єдності його реальних і сутнісних глибинних проявів. У

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Психогенетичні методи

Диференціальна психологія застосовує методи зі споріднених сфер знання, однією з яких є психогенетика (грец. psycho – душа і genos – рід, походження) – галузь знання на перетині генетики і психології, предметом якої є походження

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Історичні методи

Історичні методи використовують переважно для вивчення видатних осіб, особливостей середовища і спадковості, які стали імпульсами для їх духовного становлення. Проте їх можна застосовувати і для докладного дослідження цілком ординарних людей. Історичні методи – форми

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Тестування в диференціально-психологічних дослідженнях

Для стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей особистості використовують метод тестування. Тестування – метод психологічної діагностики, який полягає у застосуванні стандартизованих запитань і задач (тести), що мають певну шкалу значень. Почало формуватися тестування на початку XX

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Математичні методи і продуктивність їх застосування

У диференціальній психології математичні методи допомагають зробити процес дослідження явищ більш чітким, структурованим і раціональним. Вони необхідні для оброблення великої кількості емпіричних даних (кількісних виразників явищ), їх узагальнення та організації в емпіричну картину дослідження.

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Лонгітюдні, порівняльно-вікові та генетико-моделювальні дослідження

Процедурна організація психологічного дослідження дає змогу більш адекватно та змістовно відображати предмет дослідження. Форма організації дослідження детермінує тривалість, послідовність розгортання і тип керування процесом психологічного пізнання конкретного явища. Лонгітюдне дослідження – тривале й систематичне

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Канали отримання інформації про індивідуальність

Інформацію для психологічного дослідження (за Р. Мейлі) можна отримати різними каналами: за людиною можна спостерігати у повсякденному житті, їй можна запропонувати пройти тестування, а також дати відповіді на питання анкети. Відповідно до каналу групують

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 1.3. Вплив середовища і спадковості на людину

Визначення джерел індивідуальних варіацій психічного – основна проблема диференціальної психології. Індивідуальні відмінності породжені численними і складними взаємодіями між спадковістю і середовищем. Спадковість забезпечує стійкість існування біологічного виду, середовище – його мінливість і можливість пристосовуватися

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Теорії про вплив середовища і спадковості

Визначення джерел індивідуальних варіацій психічного – основна проблема диференціальної психології. Індивідуальні відмінності породжені численними і складними взаємодіями між спадковістю і середовищем. Спадковість забезпечує стійкість існування біологічного виду, середовище – його мінливість і можливість пристосовуватися

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Трактування спадковості і середовища у диференціальній психології

Теорія диференціальної психології, не заперечуючи внеску середовища і спадковості у формування і прояв індивідуальних відмінностей психіки, намагається уточнити ці поняття. Спадковість тепер розуміють ширше: це не просто окремі ознаки, що впливають на поведінку (наприклад,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 1.4. Людина як представник біологічного виду Homo sapiens

У диференціальній психології поняття “людина”, “індивід”, “особистість” і “індивідуальність” використовуються найчастіше. Щоб уникнути спотворень і двозначних трактувань, слід чітко визначити їх зміст. Вихідним, родовим для всієї психології, і для диференціальної зокрема, є поняття “людина”.

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Організм як чинник індивідуальності

У біологічному сенсі людина є живою тілесною істотою. Найближчим до цього визначення є поняття “організм”, яке охоплює анатомо-морфологічну структуру, фізіологічні і нервові процеси, нарешті, нервову діяльність разом із механізмами роботи органів чуття. У сучасній

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Індивід як формально-динамічна. характеристика особистості

У біологічному сенсі людина є живою тілесною істотою. Найближчим до цього визначення є поняття “організм”, яке охоплює анатомо-морфологічну структуру, фізіологічні і нервові процеси, нарешті, нервову діяльність разом із механізмами роботи органів чуття. У сучасній

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Особистість – психологічний носій соціальних властивостей

Поняття “індивід” і “особистість” формально-логічно рівнозначні і належать до одного класу об’єктів, хоча кожне з них розкриває різні ознаки суб’єкта. При цьому в понятті “особистість” зафіксовано ті ознаки, які визначаються належністю індивіда до суспільства

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Індивідуальність – інтегральна біопсихосоціальна характеристика людини

Поняття “індивід” і “особистість” формально-логічно рівнозначні і належать до одного класу об’єктів, хоча кожне з них розкриває різні ознаки суб’єкта. При цьому в понятті “особистість” зафіксовано ті ознаки, які визначаються належністю індивіда до суспільства

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Диференціально-психофізіологічний вимір детермінації індивідуальних відмінностей

У вивченні індивідуальних відмінностей між людьми історично окреслилося два підходи. Змістово-смисловий підхід, представлений у диференціальній психології, спрямований на пізнання і вимірювання індивідуальних варіацій характеру, знань, умінь, здібностей, значень, переживань, мотивів, цілей та інших імовірно

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Спеціальна теорія індивідуальності

У вивченні індивідуальних відмінностей між людьми історично окреслилося два підходи. Змістово-смисловий підхід, представлений у диференціальній психології, спрямований на пізнання і вимірювання індивідуальних варіацій характеру, знань, умінь, здібностей, значень, переживань, мотивів, цілей та інших імовірно

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 2. Формальні і змістові властивості індивідуальності

Диференціальна психологія вивчає індивідуальні особливості особистості, спираючись на їх зумовленість формальними і змістовими властивостями. До формальних властивостей належать генетично детерміновані, вроджені, стійкі в часі, позаситуативні і крос культурні психобіологічні (індивідні) характеристики індивідуальності: темперамент, стать,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 2.1. Темперамент як формальна інтеграційна основа індивідуальності

Диференціальна психологія вивчає індивідуальні особливості особистості, спираючись на їх зумовленість формальними і змістовими властивостями. До формальних властивостей належать генетично детерміновані, вроджені, стійкі в часі, позаситуативні і крос культурні психобіологічні (індивідні) характеристики індивідуальності: темперамент, стать,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Історико-психологічний аналіз трактування темпераменту

Найдавнішу теорію темпераменту розробив давньогрецький лікар Гіппократ (460 – прибл. 377 до н. е.), який пов’язував типи темпераменту з гуморальним фактором – співвідношенням між чотирма рідинами (кров, жовч, чорна жовч і слиз, або лімфа,

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Конституційні теорії темпераменту

Під впливом антропологів, які звернули увагу на відмінності у будові тіла, і психіатрів, що дослідили індивідуальні відмінності в схильності до психічних захворювань, на межі XIX і XX ст. сформувалася концепція, згідно з якою існує

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Організмічна типологія К. Сіго

Під впливом антропологів, які звернули увагу на відмінності у будові тіла, і психіатрів, що дослідили індивідуальні відмінності в схильності до психічних захворювань, на межі XIX і XX ст. сформувалася концепція, згідно з якою існує

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Співвідношення статури, темпераменту і характеру в теорії Е. Кречмера

Під впливом антропологів, які звернули увагу на відмінності у будові тіла, і психіатрів, що дослідили індивідуальні відмінності в схильності до психічних захворювань, на межі XIX і XX ст. сформувалася концепція, згідно з якою існує

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Конституційна типологія особистостей В. Шелдона

В основу своєї класифікації Вільям Шелдон (1899- 1977) поклав переважання в людському організмі однієї з тканин ембріона: ендодерми, з якої утворюються органи травлення; мезодерми, з якої складаються кістки, м’язи і легені; ектодерми, з якої

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Описова теорія темпераменту Г. Хейманса і Е. Вірсми

Майже всі спостережувані в природі явища розподіляють за так званою нормальною кривою (крива Гауса), згідно з якою кожна властивість у більшості людей виявляється в її середньому значенні, тоді як крайні прояви трапляються рідко. Однак

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Типологія психічних відмінностей К.-Г. Юнга

Майже всі спостережувані в природі явища розподіляють за так званою нормальною кривою (крива Гауса), згідно з якою кожна властивість у більшості людей виявляється в її середньому значенні, тоді як крайні прояви трапляються рідко. Однак

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Уявлення про темперамент Г.-Ю. Айзенка

Прагнучи вдосконалити теорії Кречмера і Юнга, англійський психолог Ганс-Юрген Айзенк (1916- 1997) запропонував розглядати типології цих учених як систему координат. Першу ЇЇ вісь утворює об’єкт-суб’єктна орієнтація (від максимальної екстраверсії до максимальної інтроверсії); другою координатою

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Факторні теорії темпераменту

Прагнучи вдосконалити теорії Кречмера і Юнга, англійський психолог Ганс-Юрген Айзенк (1916- 1997) запропонував розглядати типології цих учених як систему координат. Першу ЇЇ вісь утворює об’єкт-суб’єктна орієнтація (від максимальної екстраверсії до максимальної інтроверсії); другою координатою

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Спеціальні типи вищої нервової діяльності за І. Павловим

І. Павлов разом із загальними типами (темпераментом), властивими людині і тваринам, розрізняв спеціальні типи, характерні тільки для людини, оскільки вони відображають співвідношення між першою (образною) і другою (мовно-мислительною) сигнальними системами: художній, розумовий, змішаний. Художній

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Властивості нервової системи як альтернатива типу вищої нервової діяльності у теорії Теплова – Небилицина

І. Павлов разом із загальними типами (темпераментом), властивими людині і тваринам, розрізняв спеціальні типи, характерні тільки для людини, оскільки вони відображають співвідношення між першою (образною) і другою (мовно-мислительною) сигнальними системами: художній, розумовий, змішаний. Художній

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Психологічні теорії темпераменту

Австрійсько-німецький психолог Отто Гросс (1877-1920) одним із перших почав вивчати відмінності способів реагування людей на певні подразники. При дослідженні психопатій він виокремив первинні функції (безпосередні реакції на стимуляцію) і вторинні (пов’язані з відновленням затрат

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Структура темпераменту в теорії В. Русалова

Теоретично обгрунтованою сучасною концепцією, на думку багатьох дослідників, є вчення про темперамент, яке розвиває школа В. Русалова. Згідно з ним, темперамент – психосоціобіологічна категорія, одне з незалежних базових утворень психіки, що визначає багатство змістових

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 2.2. Диференціальна психологія міжстатевих відмінностей

Проблема статевої і статеворольової диференціації багатопланова. А основна її категорія – стать – є предметом міждисциплінарного вивчення. Дослідження в різних галузях науки (біомедичних, соціокультурних, психолого-педагогічних) взаємопов’язані і не можуть одне без одного розкрити свої

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Стать у структурі індивідуальності

Проблема статевої і статеворольової диференціації багатопланова. А основна її категорія – стать – є предметом міждисциплінарного вивчення. Дослідження в різних галузях науки (біомедичних, соціокультурних, психолого-педагогічних) взаємопов’язані і не можуть одне без одного розкрити свої

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Теорії і концепції розвитку статевої ідентичності

Механізми статевої диференціації і засвоєння статевих ролей/ідентичностей стали предметом дослідження представників різних зарубіжних шкіл, концепцій. Теорія моделювання, яка грунтується на психоаналітичній концепції ідентифікації 3. Фрейда, стверджує, що психологічна стать дитини формується на підсвідомому рівні

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Еволюційна теорія статевого диморфізму В. Геодакяна

Питання, для чого взагалі існує стать, виникло давно. Найпростішу відповідь – для розмноження – задовільною вважати не можна. У світі крім різностатевого існують ще й безстатеве (вегетативне) і гермафродитне розмноження, причому очевидних переваг перед

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Етологія статі

Наука про інстинктивні основи поведінки – порівняльна етологія (грец. ethos – характер) – вивчає особливості та закономірності, властивості неспорідненим формам тварин, спорідненим видам, прямим родичам. Еволюція шлюбної поведінки людини була дуже складною. Людям властиві

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Нейроандрогенетична теорія Л. Елліса

Наука про інстинктивні основи поведінки – порівняльна етологія (грец. ethos – характер) – вивчає особливості та закономірності, властивості неспорідненим формам тварин, спорідненим видам, прямим родичам. Еволюція шлюбної поведінки людини була дуже складною. Людям властиві

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Міжстатеві відмінності у психологічних якостях

Майже у всіх дослідженнях беруть до уваги чинник статі, тому накопичено багато даних про відмінності психологічних характеристик у чоловіків і жінок. Зокрема, досліджено наявність варіацій у здібностях. Ще А.-Л. Гезелл виявив, що у хлопчиків

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Особливості моральної свідомості чоловіків і жінок

Моральні цінності повністю зумовлюються соціумом, у якому живе людина: мораль Давніх Риму і Греції була зовсім не такою, як у християнську добу, розуміння добра і зла у сучасних племенах Африки і високорозвинутих країнах Європи

Диференціальна психологія – Палій А. А. – 2.3. Диференціація характеру

Представники деяких психологічних напрямів не визнають поняття “характер”, а з більшості зарубіжних довідкових видань і досліджень його вилучили. Спостерігається тенденція до ототожнення характеру з особистістю. Багато вчених характер вважають проблемою етики, висловлюють сумніви у

Диференціальна психологія – Палій А. А. – Характер у структурі індивідуальності

Представники деяких психологічних напрямів не визнають поняття “характер”, а з більшості зарубіжних довідкових видань і досліджень його вилучили. Спостерігається тенденція до ототожнення характеру з особистістю. Багато вчених характер вважають проблемою етики, висловлюють сумніви у