Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства

10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства.

10.2. Права та обов’язки державного казначейства України.

10.3. Контроль за використанням коштів державного бюджету.

10.4. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби та Державної митної служби України.

10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства

Указом Президента України “Про Державне казначейство України”, з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності в фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України було створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 затверджено Положення про Державне казначейство України.

Державне казначейство України (далі – Казначейство) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується.

Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням про Державне казначейство України.

Основні завдання Казначейства:

O забезпечення казначейського обслуговування Державного та

Місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського

Рахунка, що передбачає:

– розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

– контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

– в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

– ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;

O управління наявними фінансовими ресурсами, Що ним обліковуються;

O визначення механізму Казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Казначейство відповідно до покладених на нього завдань:

O здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, Одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;

O управляє наявними фінансовими ресурсами, Що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;

O відкриває, веде та закриває рахунки В органах Казначейства;

O провадить безспірне списання коштів з рахунків, На яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

O повертає кошти, Помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

O нараховує штрафи За неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

O здійснює розподіл коштів Між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

O проводить взаємні розрахунки Між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м. м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

O веде базу даних Про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

O подає Розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів Витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

O веде бухгалтерський облік Операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;

O здійснює За дорученням Мінфіну Погашення та обслуговування державного боргу В національній та іноземній валюті;

O у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, Видає За погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;

O забезпечує Функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;

O у межах своїх повноважень Виконує контрольні функції, Пов’язані із:

– здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;

– відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

– відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;

– дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;

– дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;

– дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

– здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;

O надає консультаційну допомогу Учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

O розробляє пропозиції Щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;

O виконує Відповідно до законодавства Контрольно-наглядові функції, Пов’язані із роботою його територіальних органів;

O здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації Працівників Казначейства;

O виконує інші функції, Що випливають з покладених на нього завдань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства