Державний аудит – Дікань Л. В

Державний аудит – Дікань Л. В. – Передмова

Економічні процеси будь-якої держави зумовлюють необхідність забезпечення ефективного управління фінансовою системою. При цьому однією з найважливіших функцій такого управління є державний фінансовий контроль. Лише за умови його належної організації та вдалого здійснення забезпечується належний

Державний аудит – Дікань Л. В. – Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади державного аудиту

Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту Грунтуючись на історіографічних джерелах, можна стверджувати, що державний аудит має багатовіковий період розвитку. Становлення та розвиток державного аудиту нерозривно

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту

Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту Грунтуючись на історіографічних джерелах, можна стверджувати, що державний аудит має багатовіковий період розвитку. Становлення та розвиток державного аудиту нерозривно

Державний аудит – Дікань Л. В. – 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту

Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту 1.1. Основні історичні віхи становлення державного аудиту Грунтуючись на історіографічних джерелах, можна стверджувати, що державний аудит має багатовіковий період розвитку. Становлення та розвиток державного аудиту нерозривно

Державний аудит – Дікань Л. В. – 1.2. Сучасний стан державного аудиту на теренах України та перспективи його розвитку

Історію державного аудиту в Україні доречно розглядати з моменту становлення державного фінансового контролю. Історія державного фінансового контролю нерозривно пов’язана з історією становлення державності України. При цьому, перебуваючи у складі Російської імперії, Україна не мала

Державний аудит – Дікань Л. В. – 1.3. Організація державного аудиту в інших країнах

У деяких країнах світу державному фінансовому контролю належить провідне місце серед систем фінансового контролю, що зумовлюється роллю держави в процесах ринкової трансформації. В умовах ринкових відносин суть контролю держави змінюється, однак він зберігається як

Державний аудит – Дікань Л. В. – 1.4. Міжнародні організації контрольних органів (INTOSAI, EUROSAI)

INTOSAI INTOSAI – – це міжнародна організація вищих контрольних органів (далі – ВКО), що діє під егідою Організації Об’єднаних Націй або її спеціалізованих агенцій. ВКО відіграють головну роль в аудиті державних фінансів та в

Державний аудит – Дікань Л. В. – INTOSAI

INTOSAI INTOSAI – – це міжнародна організація вищих контрольних органів (далі – ВКО), що діє під егідою Організації Об’єднаних Націй або її спеціалізованих агенцій. ВКО відіграють головну роль в аудиті державних фінансів та в

Державний аудит – Дікань Л. В. – EUROSАІ

INTOSAI INTOSAI – – це міжнародна організація вищих контрольних органів (далі – ВКО), що діє під егідою Організації Об’єднаних Націй або її спеціалізованих агенцій. ВКО відіграють головну роль в аудиті державних фінансів та в

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту

2.1. Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов Обов’язковою умовою успішного функціонування фінансової системи будь-якої держави, головною функцією її управління є державний фінансовий контроль. Саме від його організації та форм вияву залежить

Державний аудит – Дікань Л. В. – 2.1. Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов

2.1. Необхідність, місце та значення державного аудиту за сучасних умов Обов’язковою умовою успішного функціонування фінансової системи будь-якої держави, головною функцією її управління є державний фінансовий контроль. Саме від його організації та форм вияву залежить

Державний аудит – Дікань Л. В. – 2.2. Визначення поняття “державний аудит”

Згідно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна” (далі – Закон) державний фінансовий аудит (державний аудит) –

Державний аудит – Дікань Л. В. – 2.3. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного аудиту в Україні

Здійснення державного аудиту в Україні забезпечує низка нормативно-правових актів (табл. 2.2). Слід зазначити, що крім нормативних актів, які регламентують проведення державного аудиту, державному аудитору необхідно володіти знаннями про об’єкти аудиторського дослідження. Така інформація міститься

Державний аудит – Дікань Л. В. – 2.4. Повноваження приватних аудиторів (аудиторських фірм) із проведення аудиту в державному секторі

На ринку аудиторських послуг необхідність регламентації дій та взаємодії незалежних аудиторів з клієнтами виражається у виданні правил (стандартів) аудиторської діяльності. Аудиторські стандарти має більшість країн (також і Україна), де розвинута аудиторська діяльність. Міжнародна асоціація

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 3. Класифікація державного аудиту

3.1. Фінансовий аудит Стандартами аудиту INTOSAI визначено” що державний аудит складається з двох основних видів – фінансового аудиту відповідності/правильності (regularity audit) та аудиту ефективності (performance audit)1. Відповідно до цього поділу, державний аудит, що здійснюється

Державний аудит – Дікань Л. В. – 3.1. Фінансовий аудит

3.1. Фінансовий аудит Стандартами аудиту INTOSAI визначено” що державний аудит складається з двох основних видів – фінансового аудиту відповідності/правильності (regularity audit) та аудиту ефективності (performance audit)1. Відповідно до цього поділу, державний аудит, що здійснюється

Державний аудит – Дікань Л. В. – 3.2. Аудит ефективності

3.1. Фінансовий аудит Стандартами аудиту INTOSAI визначено” що державний аудит складається з двох основних видів – фінансового аудиту відповідності/правильності (regularity audit) та аудиту ефективності (performance audit)1. Відповідно до цього поділу, державний аудит, що здійснюється

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 4. Суб’єкти державного аудиту

4.1. Державна контрольно-ревізійна служба України Згідно з чинним законодавством, в Україні суб’єктами державного аудиту є Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України1. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні діє при Міністерстві фінансів та підпорядковується

Державний аудит – Дікань Л. В. – 4.1. Державна контрольно-ревізійна служба України

4.1. Державна контрольно-ревізійна служба України Згідно з чинним законодавством, в Україні суб’єктами державного аудиту є Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України1. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні діє при Міністерстві фінансів та підпорядковується

Державний аудит – Дікань Л. В. – 4.2. Рахункова палата України

Рахункова палата є одним із органів, який має повноваження щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Рахункова палата є постійно діючим органом зовнішнього державного фінансового контролю, що функціонує в Україні з 1996 р. Конституція України,

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 5. Організація державного аудиту органами державної контрольно-ревізійної служби України

5.1. Сутність та принципи організації державного аудиту Державний аудит, який передбачає аналіз та дослідження діяльності суб’єктів щодо законного та ефективного використання державних коштів, можна зарахувати до інтелектуальної діяльності. Організацією державного аудиту займається орган, уповноважений

Державний аудит – Дікань Л. В. – 5.1. Сутність та принципи організації державного аудиту

5.1. Сутність та принципи організації державного аудиту Державний аудит, який передбачає аналіз та дослідження діяльності суб’єктів щодо законного та ефективного використання державних коштів, можна зарахувати до інтелектуальної діяльності. Організацією державного аудиту займається орган, уповноважений

Державний аудит – Дікань Л. В. – 5.2. Стадії та етапи здійснення державного аудиту

Під час здійснення державного аудиту виокремлюють такі стадії: організаційну, дослідну та стадію узагальнення і реалізації результатів державного аудиту. Організаційна стадія включає вибір об’єкта державного аудиту та його організаційно-методичну підготовку. Дослідна стадія процесу державного аудиту

Державний аудит – Дікань Л. В. – 5.3. Сутність і зміст методичних прийомів державного аудиту

Метод державного аудиту – це спосіб дослідження або прийом, який застосовують суб’єкти державного аудиту для досягнення цілей аудиторського дослідження. Методи отримання і обробки даних, узагальнення результатів, обгрунтування висновків та здійснення інших операцій з державного

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 6. Організація державного аудиту рахунковою палатою України

6.1. Сутність організації аудиту ефективності діяльності Організація будь-якої діяльності зумовлює ефективність її реалізації. Організація аудиту ефективності діяльності – система комплексних заходів, спрямованих на координацію та функціонування взаємопов’язаних і взаємозалежних окремих елементів (частин) системи з

Державний аудит – Дікань Л. В. – 6.1. Сутність організації аудиту ефективності діяльності

6.1. Сутність організації аудиту ефективності діяльності Організація будь-якої діяльності зумовлює ефективність її реалізації. Організація аудиту ефективності діяльності – система комплексних заходів, спрямованих на координацію та функціонування взаємопов’язаних і взаємозалежних окремих елементів (частин) системи з

Державний аудит – Дікань Л. В. – 6.2. Координація дій аудиторів з працівниками об’єкта перевірки

Члени групи аудиторів зобов’язані взаємодіяти з керівництвом організації, що підлягає перевірці, з найважливіших питань. Умови, в яких проводиться аудит ефективності діяльності, та його результати багато в чому залежать від характеру стосунків між членами групи

Державний аудит – Дікань Л. В. – 6.3. Нагляд за проведенням аудиту. Документування процесу аудиту

Головним елементом забезпечення організації та проведення якісного аудиту є нагляд. Основні завдання нагляду за проведенням аудиту ефективності діяльності відображено на рис. 6.4. Рис. 6.4. Основні завдання нагляду за проведенням аудиту ефективності діяльності Нагляд має

Державний аудит – Дікань Л. В. – Модуль 2. Методики проведення державного аудиту

Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 7.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (фінансово-господарський аудит) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на попередження фінансових

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 7.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (фінансово-господарський аудит) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на попередження фінансових

Державний аудит – Дікань Л. В. – 7.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності

Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 7.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (фінансово-господарський аудит) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на попередження фінансових

Державний аудит – Дікань Л. В. – 7.2. Методика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності

Тема 7. Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 7.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту фінансово-господарської діяльності Державний аудит фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (фінансово-господарський аудит) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на попередження фінансових

Державний аудит – Дікань Л. В. – 7.3. Оформлення і реалізація результатів. Використання аудиторських звітів

Результати фінансово-господарського аудиту відображаються в аудиторському звіті, який повинен виключати можливість неоднозначного трактування будь-яких його положень і містити тільки обгрунтовану і об’єктивну інформацію. Аудиторський звіт – документ, який складається керівником групи державних аудиторів або

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 8. Державний аудит виконання бюджетних програм

8.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту виконання бюджетних програм Ефективне використання бюджетних коштів – це одна з найсуттєвіших проблем багатьох країн світу. Особливо актуальна ця проблема для України, яка здійснює свою бюджетну політику в

Державний аудит – Дікань Л. В. – 8.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту виконання бюджетних програм

8.1. Мета, завдання і об’єкти аудиту виконання бюджетних програм Ефективне використання бюджетних коштів – це одна з найсуттєвіших проблем багатьох країн світу. Особливо актуальна ця проблема для України, яка здійснює свою бюджетну політику в

Державний аудит – Дікань Л. В. – 8.2. Методика проведення аудиту виконання бюджетних програм

Реалізація завдань аудиту ефективності виконання бюджетних програм передбачає визначення послідовності його здійснення. На рис. 8.1 подано порядок проведення аудиту ефективності та короткі вказівки щодо діяльності державних аудиторів на кожному з етапів аудиторського дослідження. Для

Державний аудит – Дікань Л. В. – 8.3. Оформлення і реалізація результатів аудиту

Завершальним етапом процесу державного аудиту е узагальнення та реалізація його результатів. За результатами державного аудиту державним аудитором складається аудиторський звіт – письмовий документ, в якому відображаються обсяги і результати аудиторського дослідження ефективності виконання бюджетних

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 9. Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

9.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки полягає в перевірці та аналізі фінансово-господарської діяльності, а також правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи

Державний аудит – Дікань Л. В. – 9.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту

9.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту Державний аудит фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки полягає в перевірці та аналізі фінансово-господарської діяльності, а також правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи

Державний аудит – Дікань Л. В. – 9.2. Методика проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Законодавчо проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання регламентовано Порядком проведення органами державної контрольно-ревізійної Служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. № 361і. Основні методичні

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 10. Державний аудит виконання місцевих бюджетів

10.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів Державний аудит виконання місцевих бюджетів (аудит виконання бюджету) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на виявлення причин, що перешкоджають ефективному формуванню та виконанню місцевих

Державний аудит – Дікань Л. В. – 10.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів

10.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів Державний аудит виконання місцевих бюджетів (аудит виконання бюджету) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на виявлення причин, що перешкоджають ефективному формуванню та виконанню місцевих

Державний аудит – Дікань Л. В. – 10.2. Методика проведення аудиту виконання місцевих бюджетів

10.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів Державний аудит виконання місцевих бюджетів (аудит виконання бюджету) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на виявлення причин, що перешкоджають ефективному формуванню та виконанню місцевих

Державний аудит – Дікань Л. В. – 10.3. Оформлення і реалізація результатів аудиту

10.1. Поняття, об’єкти і завдання аудиту виконання місцевих бюджетів Державний аудит виконання місцевих бюджетів (аудит виконання бюджету) – це форма державного фінансового контролю, спрямована на виявлення причин, що перешкоджають ефективному формуванню та виконанню місцевих

Державний аудит – Дікань Л. В. – Тема 11. Державний аудит ефективності діяльності

11.1. Загальні положення методики аудиту ефективності діяльності Важливого значення в сучасній практиці зовнішнього економічного контролю, який здійснює Рахункова палата України, набуває розвиток аудиту ефективності діяльності, спрямованого на оцінювання економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності

Державний аудит – Дікань Л. В. – 11.1. Загальні положення методики аудиту ефективності діяльності

11.1. Загальні положення методики аудиту ефективності діяльності Важливого значення в сучасній практиці зовнішнього економічного контролю, який здійснює Рахункова палата України, набуває розвиток аудиту ефективності діяльності, спрямованого на оцінювання економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності

Державний аудит – Дікань Л. В. – 11.2. Планування аудиту ефективності діяльності

Здійснення аудиту ефективності діяльності передбачає правильну постановку цілей і задач аудиту, визначення об’єктів та предмета аудиту, аналіз законодавчої та правової нормативної бази. Всі ці елементи повинні бути взаємопов’язані і здійснюватись у певній логічній послідовності.

Державний аудит – Дікань Л. В. – Планування індивідуальних аудитів

Слід розрізняти два окремі поняття: “планування діяльності Рахункової палати” та “планування контрольного заходу”. Обидва безпосередньо стосуються аудиту ефективності діяльності. Планування діяльності Рахункової палати – це вибір та обгрунтування тем і об’єктів перевірок. При цьому

Державний аудит – Дікань Л. В. – 11.3. Проведення аудиту ефективності діяльності

Наступним після етапу планування є етап проведення аудиту ефективності діяльності. Виконання аудиту ефективності діяльності – це процес збирання, аудиторських доказів/фактів, їх кількісний та якісний аналіз із застосуванням статистичних і нестатистичних методів вибірки, порівняння з

Державний аудит – Дікань Л. В. – 11.4. Звітування за результатами аудиту ефективності діяльності

Заключним етапом аудиту ефективності діяльності є звітування за його результатами. Процес звітування передбачає формулювання попередніх аудиторських висновків, обговорення їх з менеджментом підконтрольної організації, підготовку аудиторського звіту. Звітуючи про результати аудиту, потрібно: – повідомити про