Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою частиною механізму забезпечення раціонального природокористування, відновлення екологічних об’єктів і охорони навколишнього природного середовища. її суть полягає в тому, що особа, яка порушила законодавство про охорону навколишнього природного середовища, зобов’язана понести відповідальність, що забезпечується у свою чергу примусом держави.

За порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища може настати: Дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна Відповідальність. Підставою притягнення особи до відповідальності є вчинення правопорушення.

Протиправними визнаються діяння, якщо ними порушується законодавство про охорону навколишнього природного середовища. Шкода внаслідок таких правопорушень може заподіюватися як майну і здоров’ю особи, так і самому довкіллю. Особливістю відшкодування шкоди, заподіяної природним об’єктам, є те, що вона підраховується на підставі затверджених у встановленому порядку норм та методик відшкодування шкоди. Такі норми і методики прийняті щодо землі, вод, атмосферного повітря, лісів, об’єктів тваринного світу та природно-заповідного фонду.

Відповідальність за екологічне правопорушення настає також і у разі відсутності вини у випадках, передбачених законодавством.

Відповідальність настає за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Слід зазначити, що є різні види екологічних правопорушень, вчинивши які особа буде нести юридичну відповідальність. За ступенем суспільної небезпеки розрізняють екологічні злочини та Екологічні правопорушення. Їх склад, порядок притягнення винних до відповідальності визначаються у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення.

За порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть відповідальність особи, винні у;

O порушенні прав громадян на екологічне безпечне навколишнє природне середовище;

O порушенні норм екологічної безпеки;

O порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;

O невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

O фінансуванні, будівництві та впровадженні у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;

O порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів;

O допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

O перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;

O самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

O порушенні строків внесення зборів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;

O невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

O невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища та вчиненні опору їх представникам;

O порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин і відходів;

O невиконанні вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, шо підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

O відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;

O приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя та здоров’я.

Таким чином, державному регулюванню підлягають використання природних ресурсів і охорона навколишнього природного середовища. Суть державного регулювання названих об’єктів визначається Екологічною політикою держави, Яка спрямовується на перебудову відносин у системі “Людина – суспільство – навколишнє середовище” з метою підтримання та створення екологічної безпеки та забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища