Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.2. Принципи та функції державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища

Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” та іншими нормативно-законодавчими актами визначено основні принципи державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища в Україні. Оскільки цей закон має здебільшого декларативний характер, у країні після його прийняття запроваджено комплекс законодавчих і нормативних актів, що певною мірою впорядковують систему управління природокористуванням.

Основними Принципами Охорони довкілля є:

O пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

O гарантування екологічно безпечного середовища для життя та здоров’я людей;

O запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

O екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

O збереження просторової та видової різноманітності та цілісності природних об’єктів і комплексів;

O науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

O обов’язковість екологічної експертизи;

O гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;

O науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;

O безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

O стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

O вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

O поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

O вирішення проблем охорони навколишнього природного середовиша на основі широкого міждержавного співробітництва;

O участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального та комплексного використання природних ресурсів;

O здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

O об’єднання в громадські природоохоронні формування;

O одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення;

O участь у проведенні громадської екологічної експертизи;

O одержання екологічної освіти;

O подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій громадянами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

В галузі охорони навколишнього природного середовища метою державного регулювання є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Функції Державного регулювання в галузі охорони навколишнього середовища поділяються на загальні (організація, погодження, координація, нагляд і контроль тощо) та спеціальні (ліцензування, лімітування, нормування, планування, ведення кадастрів, стандартизація, прогнозування тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.2. Принципи та функції державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища