Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 12.3. Механізми реалізації державної економічної політики

Сукупність форм, методів та засобів державного регулювання територіальних пропорцій і регіональних ринків становлять механізм державного регулювання розвитку регіонів (механізм реалізації ДРЕП).

Його елементами є; законодавчо-нормативна база; бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку та селективна підтримка окремих регіонів і держави; державні регіональні програми, індикативні прогнози та плани, місцеві програми соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних утворень (їх реалізація); створення та розвиток вільних економічних зон у певних регіонах; розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

Для реалізації регіональної політики, Яка б сприяла формуванню сприятливого середовища для господарської діяльності в напрямках, котрі б перш за все відповідали інтересам суспільства, держава використовує законодавчу регламентацію економічної діяльності за допомогою відповідних законів. Зокрема, до них належать законодавчі акти, які гарантують рівність усіх форм власності, запобігають монополізації економіки і забезпечують можливість проведення активної антимонопольної політики, заохочують конкуренцію, захищають споживачів та навколишнє середовище.

Особливо важливим моментом реалізації ДРЕП є чіткий розподіл у законодавчому порядку повноважень, відповідальності та фінансово-економічної бази між різними рівнями управління у країні: загальнодержавним, регіональним і місцевим. Ці питання у контексті задекларованої адміністративно-територіальної реформи, яка передбачає розширення повноважень місцевих рад, мають бути врегульовані трьома законопроектами, які необхідно прийняти для ЇЇ проведення в Україні: про місцеве самоврядування на рівні громад, про місцеве самоврядування на рівні району, про місцеве самоврядування на рівні області.

Державна Регіональна бюджетно-фінансова політика Як елемент механізму реалізації ДРЕП – це сукупність державних фінансових заходів щодо забезпечення управління територіями країни, вирішення їх фінансових проблем. На неї покладено функції щодо забезпечення незалежності регіонального управління, підтримання потенціалу регіону на належному рівні, забезпечення справедливого перерозподілу доходів різних регіонів з метою вирівнювання їх соціально-економічного розвитку. Основними Інструментами Бюджетного регулювання розвитку регіонів є: нормативи відрахувань від регульованих доходів, дотації, субсидії, субвенції, бюджетні позики.

Основними Проблемами бюджетного регулювання регіонів в Україні, що вимагають нагального вирішення, виступають: Встановлення науково обгрунтованих показників, які визначають і гарантують самостійність місцевих бюджетів; збалансування бюджетної системи за територіями, доходами й видатками; визначення оптимального розміру частки місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті держави з позицій забезпечення економічної самодостатності регіонів; встановлення мінімальної частки доходів місцевих бюджетів, що формуються за рахунок власних доходів (відображає реальну фінансову автономію регіонів і громад).

Комплексним інструментом регулювання розвитку економіки регіонів, через який власне і здійснюються заходи бюджетно-фінансового регулювання, є реалізація державних регіональних програм, що забезпечують поєднання територіальних, галузевих і державних інтересів, створюють реальні умови для зближення рівнів виробництва та споживання товарів широкого вжитку в усіх регіонах.

До найважливіших регіональних проблем, які вирішуються сьогодні шляхом реалізації загальнонаціональних програм в Україні, належать: забезпечення соціальних гарантій для населення регіонів; фінансування будівництва і функціонування загальнонаціональних об’єктів освіти, культури, науки, охорони здоров’я, охорони довкілля; надання цільової фінансової допомоги деяким регіонам тощо.

Обов’язковими елементами регіональних програм розвитку регіонів є: аналіз соціально-економічного стану; основні напрямки структурної перебудови; цільові установки у соціальній, економічній, природоохоронній сферах; визначення методів та етапів реалізації програм. Розробка та реалізація програм розвитку регіонів передбачає відповідне законодавчо-правове, організаційно-структурне, професійно-кадрове, інвестиційно-фінансове, матеріально-технічне та інформаційно-нормативне забезпечення. Схвалені КМ України заходи регіональних програм автоматично стають складовими ДПЕСР України.

Необхідно зауважити, що державне регулювання розвитку регіонів забезпечується встановленням відповідних пріоритетів, тобто наданням переваги (на певному етапі) розвиткові конкретних галузей, видів діяльності, форм господарювання конкретних регіонів. Визначені та забезпечені відповідними ресурсами пріоритети повинні сприяти найефективнішому використанню природного й економічного потенціалів регіонів. При цьому залежно від цілей управління пріоритети можуть встановлюватися як на державному, так і на місцевих рівнях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 12.3. Механізми реалізації державної економічної політики