Цивільний процес України – Логінов О. А. – 12. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Наявність правового інституту банківської таємниці є обов’язковим атрибутом правової системи держави, зміст якого зумовлюється особливостями економ і ко-правової доктрини та формуванням нормативної бази.

За своїм правовим режимом банківська таємниця відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі.

На сьогодні правовий режим банківської таємниці в Україні визначається ЦК і Законом України “Про банки і банківську діяльність” від 27 грудня 2000 р. (далі – Закон № 2121-IIІ), у якому визначено поняття “банківська таємниця”, встановлено механізм її збереження та порядок її розкриття. Зазначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону № 2121 – IIІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише: на письмовий запит або з письмовою дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Антимонопольного комітету – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу – щодо наявності банківських рахунків; центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу – на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також стосовно учасників зазначених операцій; органам державної виконавчої служби па їх письмову вимогу – з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”; стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

Отже, розкриття банківської таємниці може відбуватись у двох формах; адміністративній – здійснюється на вимогу компетентних осіб, зазначених у законі, безпосередньо банком і без попереднього звернення до суду; судовій – здійснюється банком, але за рішенням суду.

Слід відзначити, що суб’єкти, які мають право вимагати безпосередньо від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, мають право на отримання лише обмеженої інформації з урахуванням виконуваних ними функцій та з питань, зазначених у відповідному законі стосовно визначених суб’єктів. У зв’язку з ним у разі відмови банку надати таким суб’єктам обмежену інформацію, а також у разі необхідності отримання інформації, що виходить за межі функцій цих суб’єктів, вони мають право на звернення до суду.

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи розглядаються у порядку цивільного судочинства незалежно від суб’єктного складу осіб, оскільки розгляд справ зазначеної категорії за правилами господарської юрисдикції у ПІК не передбачено.

Разом із тим, у роз’ясненнях, які містяться у постанові Пленуму ВССУ від 30 вересня 2011 р. № 10 “Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб” (далі – Постанова від 30.09.2011 р. № 10) зазначається, що звернення органів досудового слідства у межах кримінального судочинства, заяви правоохоронних органів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності мають розглядатися у порядку КІІК (зокрема статті 14і, 66,177,178), тому у відкритті провадження у справі за такою заявою має бути відмовлено (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК), а помилково відкрите провадження підлягає закриттю (п. 1ч. 1ст. 205 ЦПК).

Для відкриття провадження у справах про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи подається заява до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу. З урахуванням положень ст. 95 ЦК, ст. 2 Закону №2121-111 такі заяви можуть бути також подані й за місцезнаходженням філії, представництва, іншого структурного підрозділу цього банку, які здійснюють банківську діяльність від імені банку та обслуговують юридичну або фізичну особу. Однак враховуючи, що філії, представництва чи інший структурний підрозділ банку не є юридичними особами, особою, яка бере участь у справі (заінтересованою особою), є банк (п. 6 Постанови від 30.09. 2011 р. № 10).

Із змісту ст. 287 ЦПК випливає, що заявником може бути: а) особа, яка має право на отримання такої інформації, але за законом її не наділено правом безпосередньо звертатися до банку з вимогою про розкриття такої інформації; б) особа, яка відповідно до закону має право звертатися до банку із заявою про розкриття банківської таємниці у відповідному обсязі (обмеженому), проте банк відмовив їй у розкритті цієї інформації1.

Відповідно до вимог ст. 288 ЦПК у заяві зазначаються: найменування суду, до якого вона подається; ім’я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, ім’я представника заявника, якщо заява подається представником; найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, стосовно якої необхідно розкрити банківську таємницю; обгрунтування необхідності цього та обставин, за яких потребується розкрити інформацію, що містить банківську таємницю, щодо особи із зазначенням положень законів, які надають відповідні повноваження, або прав та інтересів, які порушено; межі розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання.

До заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, додається оригінал документа, що підтверджує сплату судового збору, за винятком випадків, коли заявник звільнений від їх оплати згідно із законом або це питання вирішено судом у порядку ст. 82 ЦПК, ст. 8 Закону України “Про судовий збір”.

У разі недотримання правил щодо форми і змісту заяви суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, а в разі неусунення недоліків у встановлений судом строк – повернення її заявнику. Якщо порушення цих правил виявлено при розгляді справи, їх слід усунути в ході судового розгляду, в іншому випадку настають наслідки, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 207 ЦПК, а саме – залишення заяви без розгляду.

Про відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій одночасно зазначається про призначення справи до розгляду з визначенням дати. Попереднє судове засідання у справах цієї категорії не проводиться. Проте суд має здійснити необхідні дії, спрямовані на підготовку справи до судового розгляду, зокрема невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі, копію ухвали про відкриття провадження у справі разом із заявою та доданими до неї документами; вирішити питання про повідомлення таких осіб про дату розгляду справи у порядку, передбаченому ЦПК, з урахуванням скороченого строку розгляду справи (наприклад, за правилами частий 5,6ст. 74 ЦПК). Заява розглядається у п’ятиденний строк з дня її надходження у закритому судовому засіданні з повідомленням заявника, особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, та байку. Якщо справа розглядається з метою охорони державних інтересів та національної безпеки, повідомляється тільки заявник. Неявка у судове засідання зазначених осіб без поважних причин не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їх участь обов’язковою.

Суд, встановивши під час розгляду справи, що заява грунтується на спорі (зокрема про виконання цивільно-правового договору, який виник з інших зобов’язальних правовідносин, тощо), повинен постановити ухвалу про залишення заяви без розгляду і роз’яснити заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (ч. З ст. 289 ЦПК, п. 10 Постанови від 30.09.2011 р. № 10).

Розгляд справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за загальними правилами цивільного судочинства, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду та з урахуванням особливостей відповідно до положень гл. 12 розд. IV ЦІ ІК як справи окремого провадження.

Суд ухвалює рішення про відмову в задоволенні заяви, якщо під час судового розгляду встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав і повноважень, визначених законом.

Встановивши, що заявник вимагає розкрити банківську таємницю за наявності для цього підстав і повноважень, суд ухвалює рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи.

Це рішення повинно відповідати загальним правилам, встановленим ЦПК, щодо його ухвалення, проголошення, містити відповідну структуру передбачену ст. 215 ЦПК, з урахуванням особливостей, визначених ст. 290 І [ПК. Зокрема, зважаючи на те, що згідно з ч. З ст. 209 ЦПК складання повного рішення може бути відкладено лише у виняткових випадках, та враховуючи скорочений строк оскарження рішення суду й необхідність його негайного виконання у цій категорії справ не допускається відкладення складання повного рішення. Оскільки розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні, рішення суду публічно не проголошується (п. 15 Постанови від 30.09.2011 р. № 10).

У рішенні зазначаються: ім’я (найменування) одержувача інформації, його місце проживання або місцезнаходження, а також ім’я представника одержувача, якщо інформація надається представникові; ім’я (найменування) особи, щодо якої банк має розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, місце проживання або місцезнаходження цієї особи; найменування та місцезнаходження банку, що обслуговує особу, стосовно якої необхідно розкрити банківську таємницю; обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, тобто конкретний проміжок часу, за який банку необхідно надати одержувачу інформацію за операціями клієнтів (наприклад про обсяги та обіг коштів на рахунках); та мету її використання (ч. 1 ст. 290 ЦПК).

У резолютивній частині рішення вказується, що ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню, а також те, що заявник або особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, мають право у п’ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду і таке оскарження не зупиняє його виконання.

Копії рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Зазначене положення повинно виконуватись і в тому разі, коли справу розглянуто з повідомленням тільки заявника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Цивільний процес України – Логінов О. А. – 12. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб