Цивільне право України – Харитонов Є. О

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Розділ I. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Глава 1. Цивільне право як право приватне Право – це цивілізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 1. Цивільне право як право приватне

Глава 1. Цивільне право як право приватне Право – це цивілізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Дихотомія “приватне право – публічне право” як підгрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві

Глава 1. Цивільне право як право приватне Право – це цивілізаційна категорія, котра одночасно є елементом соціально-політичного устрою та елементом суспільної свідомості, складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Джерела приватного права

Термін “джерела права” може вживатися в кількох значеннях: 1) чинники, що створюють право; 2) форма, у якій виражена норма об’єктивного права; 3) ті матеріали, що містять інформацію про правову систему чи окремі правові норми,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Співвідношення приватного і цивільного права

Підгрунтя розуміння засад визначення такого співвідношення було закладене ще в Стародавньому Римі, де один з найбільш блискучих теоретиків у галузі приватного права – Ульпіан поділяв приватне право на 3 частини: jus naturale (“природне право”),

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4. Цивілістика

У вітчизняній правовій науці цивілістика розглядається з 2 позицій: 1) як узагальнююче поняття, що вживається для визначення суспільних відносин цивільно-правового характеру, пов’язаних з цивільним правом, проблемами нормативного регулювання майнових та особистих немайнових прав фізичних

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 2. Європейські системи приватного права

1. Значення порівняльної цивілістики Завданням порівняльної цивілістики є вивчення різних систем приватного права як елементів відповідної культури, а також національних систем цивільного права і цивілістичних інститутів, взятих в їх розвитку. При цьому предметом вивчення

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Значення порівняльної цивілістики

1. Значення порівняльної цивілістики Завданням порівняльної цивілістики є вивчення різних систем приватного права як елементів відповідної культури, а також національних систем цивільного права і цивілістичних інститутів, взятих в їх розвитку. При цьому предметом вивчення

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Критерії класифікації

1. Значення порівняльної цивілістики Завданням порівняльної цивілістики є вивчення різних систем приватного права як елементів відповідної культури, а також національних систем цивільного права і цивілістичних інститутів, взятих в їх розвитку. При цьому предметом вивчення

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Європейські традиції приватного права

Оскільки європейські правові системи звичайно пов’язують з належністю до східної або західної традиції права, попереднього роз’яснення потребують два ключових поняття: І) система “Схід – Захід”; 2) традиція права. Суть конструкції “Схід – Захід” полягає

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4. Європейські родини приватного права

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Романська родина приватного права

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Центральноєвропейська родина приватного права

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Англосаксонська родина приватного права

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Східноєвропейська родина приватного права

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5. Традиція приватного права з Україні

Європейські системи приватного права на основі подібності визначальних ознак можуть бути згруповані у певні сукупності, котрі іменуються родинами приватного права. Романська родина приватного права Для неї характерний чіткий розподіл права на приватне і публічне,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 3. Розвиток цивільного права і законодавства України

1. Особливості формування цивільного права в Україні Відповідь на питання, до якого типу належить цивільне право України, має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить визначення тенденцій його розвитку, можливість передбачення зусиль законодавців і

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Особливості формування цивільного права в Україні

1. Особливості формування цивільного права в Україні Відповідь на питання, до якого типу належить цивільне право України, має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить визначення тенденцій його розвитку, можливість передбачення зусиль законодавців і

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Становлення традиції цивільного права в Україні

1. Особливості формування цивільного права в Україні Відповідь на питання, до якого типу належить цивільне право України, має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить визначення тенденцій його розвитку, можливість передбачення зусиль законодавців і

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Радянське цивільне право в Україні

Найбільш помітно радянська цивільно-правова доктрина в Україні знайшла прояв у відмові від визнання поділу права на приватне і публічне, а відтак, – у відмові від самого приватного права. Це знайшло помітне відображення і в

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р

Найбільш помітно радянська цивільно-правова доктрина в Україні знайшла прояв у відмові від визнання поділу права на приватне і публічне, а відтак, – у відмові від самого приватного права. Це знайшло помітне відображення і в

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3.2. ЦК УРСР 1963 р

ЦК УРСР був прийнятий 18 липня 1963 р. і введений в дію з 1 січня 1964 р. ЦК складався з преамбули і 8 розділів, що містять 572 статті. Назви розділів: І – “Загальні положення”;

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4.Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст

У попередніх підрозділах зазначалися особливості формування цивільного права України та його концепції на перших етапах становлення останнього. Поступальний розвиток правових ідей був перерваний Жовтневим переворотом 1917 р. та наступними змінами в політичному житті країн,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5. Створення ЦК України

Підготовка проекту ЦК України, яка почалася у 1994 р., зумовила необхідність пошуку відповіді на низку концептуальних питань. Зокрема, чи має бути єдиний кодекс, що регулює майнові відносини? Яка система права має бути обрана як

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 4. Цивільне право як галузь українського права

1. Концепція цивільного права України Концепція галузі права – це провідна ідея, на якій грунтується визначення суті та змісту відповідних правових явищ, що охоплюються галуззю права. У процесі дискусій щодо поняття та суті цивільного

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Концепція цивільного права України

1. Концепція цивільного права України Концепція галузі права – це провідна ідея, на якій грунтується визначення суті та змісту відповідних правових явищ, що охоплюються галуззю права. У процесі дискусій щодо поняття та суті цивільного

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Сучасне розуміння предмету цивільного права України

1. Концепція цивільного права України Концепція галузі права – це провідна ідея, на якій грунтується визначення суті та змісту відповідних правових явищ, що охоплюються галуззю права. У процесі дискусій щодо поняття та суті цивільного

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Метод цивільно-правового регулювання

Визначальний характер методів правового регулювання, які становлять прийоми юридичного впливу, їх сполучення, що характеризують використання у відповідній сфері суспільних відносин того чи іншого комплексу юридичних засобів (С. Алєксєєв), відображається у їхній ролі в механізмі

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4. Засади цивільного права

Засади цивільного права – це фундаментальні ідеї, згідно з якими здійснюється регулювання відносин, що становлять предмет цивільного права. Слід зазначити, що незалежно від того, чи йдеться про особи приватного, чи про особи публічного права,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5. Функції цивільного права

Функції цивільного права – це головні напрями його впливу на цивільні відносини з метою їх впорядкування. Функції цивільного права визначаються специфікою предмету і методу цивільного права, а також завдань (цілей), які стоять перед ним.

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 6. Структура (система) цивільного права

Структура цивільного права – систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей або розділів), розташованих у послідовності та ієрархії, що визначаються внутрішньою логікою відповідної галузі. Варто зазначити, що в літературі з цивільного права при

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 5. Цивільне законодавство України

1. Поняття цивільного законодавства Важливою складовою поняття “цивільне право” є цивільне законодавство, тобто сукупність норм, що регулюють цивільні відносини. Якщо цивільне право – це поєднання концепції, правових ідей, юридичних норм, якими визначається статус приватної

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Поняття цивільного законодавства

1. Поняття цивільного законодавства Важливою складовою поняття “цивільне право” є цивільне законодавство, тобто сукупність норм, що регулюють цивільні відносини. Якщо цивільне право – це поєднання концепції, правових ідей, юридичних норм, якими визначається статус приватної

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Акти цивільного законодавства України

Характеризуючи акти цивільного законодавства України, слід звернути увагу на те, що ЦК розрізняє: основу цивільного законодавства України (Конституція) і акти власне цивільного законодавства як такого. Конституція не є актом цивільного законодавства у безпосередньому значенні,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Договори

Договір – це угода двох або більше суб’єктів права, спрямована на встановлення, зміну, припинення, призупинення, поновлення тощо прав і обов’язків. Цивільно-правовий договір це угода двох або більше учасників цивільних відносин, спрямована на встановлення, зміну,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4. Звичаї

Договір – це угода двох або більше суб’єктів права, спрямована на встановлення, зміну, припинення, призупинення, поновлення тощо прав і обов’язків. Цивільно-правовий договір це угода двох або більше учасників цивільних відносин, спрямована на встановлення, зміну,

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5. Міжнародні договори

Специфічною формою цивільного законодавства є міжнародні договори. Міжнародний договір – це угода двох або кількох держав, що містить норми права про встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків у відносинах між ними. Він може

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання

Специфічною формою цивільного законодавства є міжнародні договори. Міжнародний договір – це угода двох або кількох держав, що містить норми права про встановлення, зміну або припинення прав і обов’язків у відносинах між ними. Він може

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття цивільного правовідношення Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) вони виникають, змінюються, припиняються, поновлюються тощо на підставі правових норм, котрі їх породжують і реалізуються через них. Між цими феноменами

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 6. Цивільні правовідносини

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття цивільного правовідношення Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) вони виникають, змінюються, припиняються, поновлюються тощо на підставі правових норм, котрі їх породжують і реалізуються через них. Між цими феноменами

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 1. Поняття цивільного правовідношення

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття цивільного правовідношення Характерними ознаками правовідносин є такі: 1) вони виникають, змінюються, припиняються, поновлюються тощо на підставі правових норм, котрі їх породжують і реалізуються через них. Між цими феноменами

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2. Загальна характеристика суб’єктів і об’єктів цивільних правовідносин

2.1. Суб’єкти цивільних правовідносин Суб’єктами цивільного правовідношення є його учасники. Згідно зі ст. 2 ЦК ними можуть бути люди (фізичні особи), організації (юридичні особи), держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2.1. Суб’єкти цивільних правовідносин

2.1. Суб’єкти цивільних правовідносин Суб’єктами цивільного правовідношення є його учасники. Згідно зі ст. 2 ЦК ними можуть бути люди (фізичні особи), організації (юридичні особи), держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 2.2. Об’єкти цивільних правовідносин

2.1. Суб’єкти цивільних правовідносин Суб’єктами цивільного правовідношення є його учасники. Згідно зі ст. 2 ЦК ними можуть бути люди (фізичні особи), організації (юридичні особи), держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 3. Зміст цивільного правовідношення

Зміст цивільного правовідношення може бути охарактеризований з 2 позицій – соціальної і юридичної. Соціальним змістом цивільного правовідношення є те суспільне відношення, юридичною формою якого є цей правовий зв’язок. Тому змістом цивільного правовідношення можна вважати

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 4. Види цивільних правовідносин

Класифікація цивільних правовідносин має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Вона дозволяє більш точно визначити характер взаємин їхніх суб’єктів, і, таким чином, дає можливість більш чіткого тлумачення цивільно-правових норм стосовно конкретного випадку. Класифікація

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5. Юридичні факти і цивільні правовідносини

5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність Юридичні факти у цивільному праві – це обставини, наявність яких тягне встановлення, зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і обов’язків (цивільних правовідносин). Від юридичних фактів відрізняють так

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність

5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність Юридичні факти у цивільному праві – це обставини, наявність яких тягне встановлення, зміну, припинення або інші трансформації цивільних прав і обов’язків (цивільних правовідносин). Від юридичних фактів відрізняють так

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – 5.2. Класифікація юридичних фактів

Акти цивільного законодавства України не містять чіткої класифікації юридичних фактів за тими чи іншими ознаками. Не вказані в них і критерії для таких класифікацій. Натомість ч. 2 ст. 11 чинного ЦК містить в цілому

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 7. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

1. Загальні положення про фізичну особу У радянському цивільному праві термін “фізична особа” не використовувався, оскільки ця категорія вважалася суто “буржуазною” і піддавалася відповідній критиці. Натомість у цивільному законодавстві колишнього СРСР та республік, що