Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 6. Цивільні правовідносини

Глава 6. Цивільні правовідносини
1. Поняття цивільного правовідношення

Характерними ознаками правовідносин є такі:

1) вони виникають, змінюються, припиняються, поновлюються тощо на підставі правових норм, котрі їх породжують і реалізуються через них. Між цими феноменами існує причинний зв’язок;

2) саме у правовідносинах досягається мета правових норм, проявляється їхня реальна сила та ефективність. Інші суспільні відносини опосередковуються іншими (неюридичними) нормами як правило тому, що не потребують правового втручання;

3) суб’єкти правовідносин взаємно пов’язані між собою юридичними (суб’єктивними) правами та обов’язками. Цей зв’язок по суті і є правовим відношенням, в межах якого праву однієї сторони кореспондує обов’язок другої і навпаки;

4) правове відношення – це завжди двосторонній зв’язок, оскільки, власне, норма права має характер надання права та покладення зобов’язання, вона завжди когось уповноважує, а когось зобов’язує;

5) правовідносини мають вольовий характер. По-перше, тому що через норми права у них відображується державна воля або воля інших суб’єктів нормотворчості. По-друге, в силу того, що навіть за наявності правової норми правове відношення не з’являється автоматично і функціонувати без волевиявлення його учасників або хоча б одного з них не може. Необхідним є вольовий акт, котрий породжує таке правове явище. Правовідносини, перш ніж з’явитися проходять через свідомість та волю людей. Лише в окремих випадках суб’єкт може не знати, що став учасником правового відношення;

6) правовідносини охороняються державою. Інші суспільні відносини такого захисту не мають. Звичайно, далеко не в усіх правовідносинах держава є зацікавленою (наприклад, у правовідносинах, що виникають з правопорушень), але інтерес держави полягає у розв’язанні належним чином цих соціальних ексцесів, притягненні винних осіб до відповідальності тощо. Тому захист правопорядку та законності означає і охорону правовідносин;

7) правовідносини відзначаються індивідуалізацією суб’єктів, персоніфікацією прав та обов’язків. Правове відношення є не безособовим абстрактним зв’язком, це завжди конкретний зв’язок однієї особи з іншою. Сторони, як правило, відомі, можуть бути названі, а їхні дії – скоординовані. Цього немає в інших суспільних відносинах, котрі не настільки формалізовані та впорядковані.

З врахуванням цих ознак правове відношення з точки зору загальної теорії права може бути визначене як врегульоване нормами права і таке, що забезпечується державою, вольове суспільне відношення, що має вияв у конкретному зв’язку між уповноваженими та зобов’язаними суб’єктами’. Можливе також визначення правовідносин як таких специфічних вольових суспільних відносин, що виникають і здійснюються на основі відповідних норм права, учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками2.

Спираючись на таке розуміння суті та загальне визначення поняття правовідносин, у найбільш простому варіанті цивільні правовідносини можуть бути визначені як цивільні відносини, врегульовані нормами права.

Разом із тим можливе і більш точне визначення, яке може виглядати так: цивільне правовідношення – це правовий зв’язок, що грунтується на нормах цивільного права, між юридично рівними учасниками цивільних відносин.

З’ясування властивостей і характеру цивільного правовідношення належить до числа найбільш складних питань теорії цивільного права. Значна частина аспектів цієї проблеми (наприклад, кваліфікація правовідносин як вольових, ідеологічних відносин, встановлення співвідношення їх з реальними, виробничими відносинами, визначення можливості впливу права на суспільні відносини тощо) належить до сфери не тільки приватного (цивільного) права, але має загальнотеоретичний характер. Це дозволяє не розглядати їх детально у курсі цивільного права, а обмежитися відсиланням до спеціальних робіт (О. Йоффе, Р. Халфіна) і характеристикою лише специфічних ознак та особливостей цивільних правовідносин.

Головними ознаками цивільного правовідношення є:

1) суб’єктний склад – учасники цивільних правовідносин є юридично рівними суб’єктами, що в організаційно-правовому і майновому сенсі відокремлені один від одного;

2) об’єкт – цивільні правовідносини є правовим зв’язком, що виникає з приводу нематеріальних і матеріальних благ, які являють інтерес для окремої (приватної) особи;

3) можливість вибору варіанту поведінки його учасниками. Такі відносини сторін складаються на засадах ініціативи учасників, їх вільного розсуду, що грунтується на уповноважувальному характері норм цивільного законодавства. Це знаходить відображення у тому, що головною підставою виникнення правового зв’язку між суб’єктами цивільних відносин є договір між ними, котрий, до того ж, може виступати як норма цивільного законодавства;

4) характер прав і обов’язків його учасників, котрі виступають як носії цивільних прав і обов’язків;

5) способи захисту суб’єктивних прав і спонукання до виконання суб’єктивних обов’язків. Захист здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу і у спеціальному (як правило, позовному) порядку;

6) підстави виникнення, припинення і трансформацій цивільних правовідносин, які грунтовно відрізняються від юридичних фактів в інших галузях права за видами, змістом і характером правових наслідків. Зокрема, цивільні права і обов’язки виникають (припиняються, змінюються тощо) не лише з підстав, передбачених актами цивільного законодавства, але також внаслідок дій суб’єктів цивільних відносин, котрі на загальних засадах цивільного права (законодавства) наділяються і беруть на себе відповідно цивільні права і обов’язки.

Цивільне правове відношення становить складну правову категорію, що складається з 3 обов’язкових елементів: І) суб’єктів, 2) об’єкта, 3) змісту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Цивільне право України – Харитонов Є. О. – Глава 6. Цивільні правовідносини