Цивільне право України – Дзера О. В

Цивільне право України – Дзера О. В. – Передмова

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України – Дзера О. В. – Розділ І. Загальні положення цивільного права

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 1. Вступ до цивільного права

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Поняття цивільного права

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Предмет та метод цивільного права

Цивільне право як самостійна галузь права регулює певну частину суспільних відносин, яка у своїй сукупності становить предмет цивільного права. Встановлення предмета цивільного права дає можливість дати відповідь на питання, що воно регулює як галузь

Цивільне право України – Дзера О. В. – Метод цивільного права

Особливості проаналізованих майнових та особистих немайнових відносин, безумовно, стали визначальним фактором у формуванні цивільного права як галузі права. Визначення кола цих відносин дало нам відповідь на питання – які саме суспільні відносини становлять предмет

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Функції цивільного права

У загальнотеоретичній літературі під функціями права розуміють спрямування правового впливу, який виражає роль права в організації (впорядкуванні) суспільних відносин. При цьому до спеціальних юридичних функцій, зокрема, відносять: регулятивні функції, охоронні функції1. Безумовно, що цивільному

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Визначення поняття цивільного права та його система

Проведений аналіз предмета і методу цивільного права, його принципів та функцій дає можливість дати наукове визначення цивільного права як галузі приватного права. Таким чином, цивільне право як галузь приватного права – це сукупність цивільно-правових

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 2. Принципи цивільного права

1. Система принципів цивільного права Прийняття та введення в дію з 1 січня 2004 р. ЦК України зумовлює необхідність активізації наукових досліджень загальноправових проблем цивільного права, яким нині приділяється мало уваги, оскільки науковці зосереджувалися

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Система принципів цивільного права

1. Система принципів цивільного права Прийняття та введення в дію з 1 січня 2004 р. ЦК України зумовлює необхідність активізації наукових досліджень загальноправових проблем цивільного права, яким нині приділяється мало уваги, оскільки науковці зосереджувалися

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Зміст принципів справедливості, добросовісності й розумності в цивільному праві

Значну роль у функціонуванні цивільних правовідносин мають відіграти принципи справедливості, добросовісності й розумності, які вперше в ЦК України безпосередньо передбачені в ст. З серед загальних засад цивільного законодавства (п. 6). Значимість зазначених принципів у

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Принцип свободи в цивільному праві України

У ст. З ЦК України серед загальних засад цивільного законодавства окремо виділено свободу договору, яку можна беззастережно визнати принципом договірного права. Підтвердженням цього слугує зміст ст. 627 ЦК, згідно з якою відповідно до ст.

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Принцип неприпустимості зловживання правом

Складовою частиною концептуальних положень про цивільні правовідносини є принцип неприпустимості зловживання правом. Зазначений принцип визначає межі свободи, закладеної у суб’єктивному праві, вихід за які приводить особу до зловживання правом. Реалізація суб’єктивних прав можлива при

Цивільне право України – Дзера О. В. – 5. Принцип моральності в цивільному праві

Принципами цивільного права визнаються не лише ті загальні засади, які офіційно визначені в нормах цивільного законодавства, зокрема у ст. З ЦК України, а й ті концентровані правові ідеї, які не знайшли формального закріплення в

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 3. Джерела цивільного права

1. Загальна характеристика цивільного законодавства Стаття 4 ЦК України закріплює систему цивільного законодавства України, її основу складає Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України грунтується на ідеях правової держави. У центрі її

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Загальна характеристика цивільного законодавства

1. Загальна характеристика цивільного законодавства Стаття 4 ЦК України закріплює систему цивільного законодавства України, її основу складає Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України грунтується на ідеях правової держави. У центрі її

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Структурна побудова цк україни та його норм

Розвиток ринкових відносин в Україні обумовив створення цілком ринкового ЦК України. Остаточний варіант проекту такого кодексу було прийнято Верховною Радою України в третьому читанні 29 листопада 2001 р. і передбачено введення в дію з

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Характеристика окремих джерел цивільного права

Як уже зазначалося, коло джерел цивільного права не обмежується нормами ЦК України. Значне місце серед цих джерел посідають норми інших кодексів України, наприклад ГК, КТМ, ПК України, інших актів транспортного законодавства, ЗК, СК України.

Цивільне право України – Дзера О. В. – Міжнародні договори – джерело цивільного права

В ст. 10 ЦК (ч. 1) закріплене загальне правило про те, що чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість якого надана ВР України, є частиною національного цивільного законодавства України. Більше того,

Цивільне право України – Дзера О. В. – Колізійні норми та звичаї як джерело договірного права

В ст. 10 ЦК (ч. 1) закріплене загальне правило про те, що чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість якого надана ВР України, є частиною національного цивільного законодавства України. Більше того,

Цивільне право України – Дзера О. В. – Договір як джерело договірного права

Нині практично неможливо віднайти дослідника, який би заперечував за договором роль регулятора відносин між договірними сторонами. На думку А. С. Довгерта, договір є основним регулятором цивільних відносин5. Може йтися лише про ступінь впливу договірних

Цивільне право України – Дзера О. В. – Судова практика як джерело договірного права

Чинне законодавство України не визнає судову практику джерелом права. За статтею 55 Закону України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р.2 Пленум ВСУ дає роз’яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 4. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

1. Поняття цивілістики, її місце в правознавстві Наука цивільного права (цивілістика) – це галузь юридичної науки, яка вивчає приватні права, становлення і зміст цивільно-правових норм і закріплених ними інститутів та конструкцій, правила і практику

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Поняття цивілістики, її місце в правознавстві

1. Поняття цивілістики, її місце в правознавстві Наука цивільного права (цивілістика) – це галузь юридичної науки, яка вивчає приватні права, становлення і зміст цивільно-правових норм і закріплених ними інститутів та конструкцій, правила і практику

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Предмет і завдання науки цивільного права

1. Поняття цивілістики, її місце в правознавстві Наука цивільного права (цивілістика) – це галузь юридичної науки, яка вивчає приватні права, становлення і зміст цивільно-правових норм і закріплених ними інститутів та конструкцій, правила і практику

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Методологія науки цивільного права

Цивілістична наука грунтується на адекватній її предмету методології. Цивілістичною методологією називається її частина, яка вивчає сукупність методів (способів, прийомів), які застосовуються вченими для дослідження предмета приватного права. В літературі юридичну методологію пов’язують з методикою

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Розвиток науки цивільного права

Сучасна наука цивільного права є логічним результатом її історичного розвитку, що передбачає висвітлення стану та особливостей цивілістики на кожному основному історичному етапі. У цивілісти ці загальноприйнятою є періодизація, яка передбачає три етапи розвитку науки

Цивільне право України – Дзера О. В. – 5. Сучасна українська наука цивільного права

На сьогодні потужні цивілістичні школи в Україні наявні в основних наукових центрах країни – Києві, Харкові, Одесі, Львові, інших містах. У Києві цивілістичні школи існують на базі кількох вищих юридичних закладів і науково-дослідних установ.

Цивільне право України – Дзера О. В. – 6. Цивільне право як навчальна дисципліна

Якщо цивільне право як галузь права регулює відповідні суспільні відносини, а наука цивільного права вивчає цивільно-правові явища, то цивільне право як учбова дисципліна навчає цивільному праву і науці цивільного права. Завдання цивільного права як

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 5. Цивільне (приватне) право зарубіжних країн

1. Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір Важливою характеристикою цивільно-правових систем країн, економіки яких базуються на ринкових принципах, є те, що вони дуже близькі, оскільки спираються на однакові начала bona fides (добрі

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір

1. Інтеграція України в європейський та світовий правовий простір Важливою характеристикою цивільно-правових систем країн, економіки яких базуються на ринкових принципах, є те, що вони дуже близькі, оскільки спираються на однакові начала bona fides (добрі

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Загальна характеристика приватного права зарубіжних країн

Соціально-економічними та політичними орієнтирами України після здобуття незалежності стали ринкова економіка та реальна демократія європейського зразка. В цих умовах і цивільне право України трансформується у приватне право громадянського суспільства, принципові положення якого, як зазначено

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн

У зарубіжних країнах джерелами цивільного і торгового права, крім принципів природного права, є закони, підзаконні нормативні акти, судова практика, звичаї, міжнародні договори та акти економічних союзів, доктрина та деякі інші. Проте співвідношення між цими

Цивільне право України – Дзера О. В. – Розділ ІІ. Цивільне правовідношення

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття і особливості цивільних правовідносин Прагнення людини отримати доступ до певного обсягу тих чи інших майнових та немайнових благ, здатних забезпечити задоволення її матеріальних і духовних потреб, повсякчас спонукає

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 6. Цивільні правовідносини

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття і особливості цивільних правовідносин Прагнення людини отримати доступ до певного обсягу тих чи інших майнових та немайнових благ, здатних забезпечити задоволення її матеріальних і духовних потреб, повсякчас спонукає

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Поняття і особливості цивільних правовідносин

Глава 6. Цивільні правовідносини 1. Поняття і особливості цивільних правовідносин Прагнення людини отримати доступ до певного обсягу тих чи інших майнових та немайнових благ, здатних забезпечити задоволення її матеріальних і духовних потреб, повсякчас спонукає

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин

У науці цивільного права цивільні правовідносини найчастіше розглядаються крізь призму так званих елементів цих правовідносин – складових, без яких вони не могли б існувати і які індивідуалізують окремі цивільно-правові відносини2. До згаданих елементів зараховують

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Зміст цивільних правовідносин

Зважаючи на те, що правові відносини виникають як результат цілеспрямованого нормативного впливу на фактично існуючі суспільні відносини, правознавці виокремлюють юридичний і фактичний зміст правовідносин1. Ми поділяємо висловлену О. С. Іоффе думку про те, що

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Види цивільних правовідносин

У контексті дії механізму цивільно-правового регулювання вагоме значення має питання про правильну юридичну кваліфікацію цивільних правовідносин. Адже саме від визначення їх видової належності залежить той чи інший висновок щодо змісту прав і обов’язків сторін,

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 7. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків

1. Поняття і взаємозв’язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків Якщо зміст суб’єктивного цивільного права особи становлять певні правові можливості, використання яких має на меті задоволення її матеріальних і духовних інтересів, то його

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Поняття і взаємозв’язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків

1. Поняття і взаємозв’язок здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків Якщо зміст суб’єктивного цивільного права особи становлять певні правові можливості, використання яких має на меті задоволення її матеріальних і духовних інтересів, то його

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Об’єктивні й суб’єктивні умови здійснення суб’єктивного цивільного права

Здійснення суб’єктивних цивільних прав грунтується на вільній ініціативі уповноважених осіб і забезпечується заходами захисту їх цивільних прав та інтересів. Однак здійсненність формально закріплених законодавством можливостей та ефективність цивільно-правового захисту залежать від багатьох правових, соціально-економічних,

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Порядок здійснення суб’єктивних цивільних прав

Здійснення суб’єктивних цивільних прав грунтується на вільній ініціативі уповноважених осіб і забезпечується заходами захисту їх цивільних прав та інтересів. Однак здійсненність формально закріплених законодавством можливостей та ефективність цивільно-правового захисту залежать від багатьох правових, соціально-економічних,

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. Зловживання правом

Отже, щодо окремих суб’єктивних цивільних прав законодавство визначає певні способи їх здійснення, тоді як наперед визначити конкретні форми і порядок реалізації абсолютно всіх або навіть більшості прав, які здатні мати учасники цивільних відносин, і

Цивільне право України – Дзера О. В. – 5. Порядок виконання суб’єктивних цивільних обов’язків

Суб’єктивні цивільні обов’язки можуть здійснюватися (виконуватися) зобов’язаною особою особисто чи за допомогою представника, або ж їх виконання може бути покладене на третю особу. Однак є й такі обов’язки, які можуть здійснюватися виключно їх носіями.

Цивільне право України – Дзера О. В. – Глава 8. Загальні правові засади захисту цивільних прав та інтересів

1. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів Стаття 15 ЦК України закріплює право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Положення цієї статті базуються на

Цивільне право України – Дзера О. В. – 1. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів

1. Поняття та підстави захисту цивільних прав та інтересів Стаття 15 ЦК України закріплює право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Положення цієї статті базуються на

Цивільне право України – Дзера О. В. – 2. Форми та способи захисту цивільних прав та інтересів

ЦК України в ст. 16 надає право кожній особі звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, а також визначає орієнтовний перелік способів судового захисту цивільних прав та інтересів.

Цивільне право України – Дзера О. В. – 3. Поняття збитків та обсяг їх відшкодування у цивільному праві

В ЦК України є легальне визначення поняття збитків, яке і має бути покладене в основу дослідження його змісту. Відповідно до ст. 22 ЦК України збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі

Цивільне право України – Дзера О. В. – 4. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав

Самостійним способом захисту цивільних прав та інтересів відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України є відшкодування моральної (немайнової) шкоди. В теорії цивільного права воно розглядається як універсальний спосіб захисту, який