Цивільне право України – Дзера О. В. – Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

ЦК України та Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” визначають дві групи підстав припинення суб’єктивних прав на компонування ІМС – у результаті припинення дії свідоцтва та у випадку визнання його недійсним. Різниця між цими підставами полягає у тому, що у випадку визнання свідоцтва недійсним права, що випливають з державної реєстрації топографії, вважаються такими, що не набрали чинності. У разі дострокового припинення його дії майнові права інтелектуальної власності припиняються на майбутнє, тобто правова охорона зареєстрованої топографії до моменту дострокового припинення чинності свідоцтва зберігає юридичну силу.

Основною підставою дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС є відмова власника свідоцтва від належного йому комплексу прав. Така відмова допускається у разі якщо у договорі, укладеному власником свідоцтва з третьою особою, не передбачено інше. Заява володільця свідоцтва з повідомленням про припинення прав подається до Держдепартаменту, який вносить відповідні зміни до Державного реєстру топографій інтегральних мікросхем. У цьому випадку відмова набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до реєстру. У разі заподіяння шкоди іншій особі у зв’язку з відмовою від прав на топографію колишній власник зобов’язаний відшкодувати заподіяні такою відмовою збитки.

Інших підстав дострокового припинення чинності майнових прав на топографію ІМС законодавство не передбачає. У перспективі норми щодо припинення прав на топографії інтегральних мікросхем можуть конструюватися законодавцем за аналогією з підставами припинення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Слід враховувати, що Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” передбачає видачу примусових ліцензій у зв’язку з невикористанням топографії. Зокрема, у випадку, якщо зареєстрована топографія ІМС не використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІМС від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС. Проте факт видачі примусової ліцензії не призводить до дострокового припинення майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Майнові права інтелектуальної власності діють протягом певного, визначеного законодавством, часу. У цьому сенсі правовий режим охорони компонувань інтегральних мікросхем суттєво не відрізняється від механізму охорони інших об’єктів промислової власності. Тому факт припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС у результаті припинення дії свідоцтва або відмови власника надає правову можливість будь-якій особі здійснювати вільне та безоплатне використання топографії.

Свідоцтво на зареєстровану топографію ІМС діє протягом десять років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії ІМС. Після спливу даного строку, а також у випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС будь-яка фізична або юридична особа вправі вільно використовувати такий об’єкт.

У випадку дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ліцензіату можуть бути завдані значні збитки. Тому ч. 2 ст. 478 ЦК України містить положення про відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням чинності виключних майнових прав на компонування ІМС особою, яка надала дозвіл на його використання. Договором чи законом можуть встановлюватися винятки з даної норми.

Права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми можуть бути визнані недійсними у судовому порядку у випадку: невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охороноздатності; порушення вимог, пов’язаних з реєстрацією топографії ІМС в іноземних державах; реєстрації топографії ІМС внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Держдепартамент повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

У випадку визнання свідоцтва недійсним права, що випливають з державної реєстрації топографії ІМС, вважаються такими, що не набрали чинності, а отже, всі подальші дії з приводу реалізації цих прав з моменту видачі свідоцтва не мають юридичної сили. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, що не набрала чинності, від дати реєстрації топографії ІМС.

Чинним законодавством встановлена презумпція оригінальності топографії. Відповідно до ст. 5 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” топографія визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне. Заявлена топографія перевіряється лише на предмет її відповідності формальним вимогам, тобто свідоцтво про реєстрацію топографії ІМС визнається недійсним у разі невідповідності заявленої ІМС критерію оригінальності.

Тому для визнання реєстрації компонування ІМС недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованого компонування ІМС на відповідність умовам охороноздатності. За подання клопотання сплачується відповідний збір. На підставі клопотання проводиться експертиза зареєстрованого компонування на відповідність його умовам охороноздатності. Результатом експертизи є експертний висновок, який надсилається особі, що подала клопотання. Негативний висновок експертизи щодо умов охороноздатності топографії не свідчить про автоматичну недійсність свідоцтва. Воно може бути визнаний недійсним лише у судовому порядку. У такому випадку висновок експертизи оцінюється судом разом з іншими доказами по справі. Відомості про визнання свідоцтва недійсним публікуються бюлетені Держдепартаменту одночасно з внесенням відповідних змін до реєстру зареєстрованих топографій інтегральних мікросхем.

Порушення прав суб’єкта зареєстрованої топографії ІМС тягне відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника прав на зареєстровану топографію ІМС таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику прав заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованої топографії ІМС може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на топографію ІМС здійснюється у судовому, адміністративному та неюрисдикційному порядках. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв’язку з використанням топографії ІМС. Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, зокрема, спори про: авторство на топографію ІМС, встановлення факту використання топографії ІМС, встановлення власника свідоцтва; порушення прав власника свідоцтва; укладення та виконання ліцензійних договорів; компенсації тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми