Цивільне право України – Дзера О. В. – Особливості участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах

Особливості участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах

Відповідно до ст. 134 Конституції України від 28 червня 1996 р. та ст. 1 Закону України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 р. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. При цьому згідно зі ст. З Конституції Автономної Республіки Крим держава гарантує Автономній Республіці Крим фінансову, майнову і ресурсну самостійність у межах, встановлених Конституцією України.

Незважаючи на існування у назві “Автономна Республіка Крим” слова “Республіка”, це зовсім не означає, що АРК є автономною державою або ж автономією нарівні з державою. Аналіз положень Конституції України дає можливість говорити про те, що АРК є лише частиною системи адміністративно-територіального устрою України. З урахуванням цього основна відмінність АРК від держави як учасниці цивільно-правових відносин полягає у тому, що АРК не має можливості самостійного встановлення власної цивільної правосуб’єктності.

Правовий статус АРК визначається, окрім Конституції України, Конституцією АРК, а також іншими нормативно-правовими актами, у тому числі ЦК України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 2 та ч. 1 ст. 168 ЦК АРК є учасницею цивільних відносин, яка діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Подібно до держави, АРК набуває і здійснює цивільні права і обов’язки через органи влади АРК у межах їхньої компетенції, встановленої законом (ст. 171 ЦК).

Матеріальною і економічною передумовою участі АРК у цивільному обігу є майно (бюджетні та інші матеріальні кошти), віднесене до відання АРК і не закріплене за юридичними особами як публічного, так і приватного права, що створені нею.

Відповідно до ч. 1 ст. 318 та ч. 2 ст. 2 ЦК АРК є суб’єктом права власності. До відання АРК належить управління майном, яке згідно зі ст. 138 Конституції України закріплене за АРК. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про розмежування державного майна України між загальнодержавною власністю та власністю Автономної Республіки Крим” від 14 квітня 1994 р. № 238 у власність АРК передане розташоване на її території державне майно, а саме:

O підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування;

O експлуатаційних підприємств житлово-комунального господарства, а також підприємств житлового, готельного господарства, підприємств, які ведуть ремонтно-будівельну діяльність (крім об’єктів інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, що пов’язані з виробництвом і постачанням води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод);

O будівельних організацій та підприємств промисловості будівельних матеріалів;

O підприємств харчової промисловості, а також підприємств, що спеціалізуються на переробленні сільськогосподарської продукції і сервісному обслуговуванні сільськогосподарського виробництва та виробляють продукцію виробничо-технічного призначення для аграрного сектора (крім хлібоприймальних та хлібозаготівельних підприємств, підприємств, що виготовляють спирт, вина і лікеро-горілчані вироби, рибокомбінатів, підприємств сольової промисловості);

O підприємств місцевої промисловості;

O підприємств деревообробної і легкої промисловості;

O підприємств вантажного, міського та приміського пасажирського автотранспорту загального користування, таксомоторних парків;

O підприємств тракторного і сільськогосподарського машинобудування, а також тих, що виготовляють обладнання для підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування і житлово-комунального господарства;

O підприємств матеріально-технічного постачання (крім тих, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів);

O збиткових підприємств усіх галузей (крім підприємств, приватизація яких заборонена Декретом Кабінету Міністрів України від Зі грудня 1992р. № 26-92), якщо їх збитковість не зумовлена застосуванням державних фіксованих і регульованих цін і тарифів;

O підприємств, що мають основні фонди, загальний знос яких за станом на 1 січня 1994 р. перевищує 70 відсотків;

O орендних підприємств, частка майна яких перебуває у державній власності. Управління майном, яке належить АРК, віднесене до відання АРК. При цьому

АРК вирішує питання, віднесені до її відання, в особі уповноважених органів – Верховної Ради та Ради міністрів АРК, повноваження, порядок формування і діяльність яких визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її компетенції, а також Конституцією АРК. Водночас, відповідно до ст. 173 ЦК України у випадку і в порядку, встановленому законом, від імені АРК також за спеціальним дорученням можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади АРК та органи місцевого самоврядування.

Організаційно правові засади управління майном, що належить АРК, визначені у постанові Верховної Ради АРК “Про Положення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане у її управління” від 21 квітня 1999 р. № 459-2/99, з урахуванням положень, що визначенні неконституційними відповідно до рішення Конституційного Суду “У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Положення про Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Положення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, затверджених відповідними постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим “Про заходи щодо посилення кадрової роботи в Автономній Республіці Крим” (справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим)” від 27 лютого 2001 р. № 1-рп/2001.

Відповідно до Конституції АРК Верховна Рада АРК як представницький орган АРК здійснює права власника на землю і природні ресурси в межах території АРК, за винятком земель і природних ресурсів, віднесених до загальнодержавної власності, власності місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

АРК згідно з нормами Конституції в межах своїх повноважень має право вступати у відносини з іншими регіонами України, а також з органами влади, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, іншими державами та їх регіонами, з міжнародними організаціями у галузі економіки, науки, освіти, охорони навколишнього природного середовища і природокористування, у соціально-культурній сфері.

Цивільний кодекс України закріпив за АРК як за окремим учасником цивільних правовідносин можливість нести відповідальність, відшкодовувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі прийняттям незаконного нормативно-правового акта, незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу влади Автономної Республіки Крим чи його посадовою особою при виконанні ним своїх повноважень (статті 1173-1175 ЦК), а також можливість брати участь у спадкових відносинах (ст. 1222 ЦК).

Крім того, як окремого учасника цивільно-правових відносин законодавець наділяє АРК можливістю заснування юридичних осіб. Так, згідно з ч. 2 ст. 168 ЦК Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України. З огляду на зазначене вище, вбачається можливим зробити висновок про те, що АРК є окремим та самостійним учасником цивільних правовідносин, що не належить ані до держави, ані до територіальної громади, і є територіальною автономією у складі України, що, врешті, і зумовлює ЇЇ особливий правовий статус. Водночас, як і держава та територіальні громади, АРК може набувати всього обсягу прав та обов’язків учасника цивільних відносин, що не суперечать її сутності як соціально-публічного утворення, наділеного владними та розпорядчими функціями.

Як і держава, АРК може набувати певні немайнові права, здійснювати речові права, що їй належать, створювати юридичні особи публічного та приватного права, бути учасником договірних та позадоговірних зобов’язань, спадкувати на підставі заповіту тощо. Водночас АРК не може виступати учасником тих відносин, в яких відповідно до закону може брати участь лише держава (зокрема конфіскація, реквізиція майна, набуття скарбу тощо), а також фізичні та юридичні особи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Особливості участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах