Цивільне право України – Дзера О. В. – Набуття прав інтелектуальної власності на наукове відкриття

Згідно з ч. 2 ст. 458 ЦК України право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом. Диплом на наукове відкриття є правоохоронним документом, що засвідчує визнання закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, встановлених науковим відкриттям, пріоритет наукового відкриття та авторство на наукове відкриття. Як зазначалося раніше, наразі спеціального закону, який встановлював би процедуру набуття прав на наукове відкриття не прийнято.

У проекті Закону України “Про охорону прав на наукові відкриття” передбачається порядок набуття прав на наукове відкриття. Зокрема, для одержання правової охорони науковому відкриттю його автор (співавтори), юридична особа або спадкоємці автора, якщо заявка на наукове відкриття не може бути подана самим автором, подають до центрального органу виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності заявку на наукове відкриття, що має містити:

– заяву про видачу диплома на наукове відкриття;

– опис наукового відкриття з викладенням доказів його достовірності;

– формулу наукового відкриття, яка повністю заснована на описі та стисло, чітко та вичерпно відображає сутність відкриття, що заявляється;

– реферат;

– матеріали, що ілюструють наукове відкриття;

– документи, що підтверджують пріоритет наукового відкриття.

У заяві про видачу диплома на наукове відкриття вказують заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також автора (співавторів). Заявка на наукове відкриття повинна стосуватися одного наукового відкриття.

Після надходження заявки здійснюється її експертиза. Експертиза заявки на наукове відкриття включає проведення формальної експертизи, попередньої експертизи та експертизи по суті.

Формальна експертиза заявки на наукове відкриття проводиться органом виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності, під час якої заявка перевіряється на предмет правильності її оформлення.

Попередня експертиза та експертиза по суті проводяться установами Національної академії наук України. Попередня експертиза включає розгляд матеріалів заявки на наукове відкриття з визначенням повноти та відповідності формули, опису наукового відкриття та інших матеріалів заявки встановленим вимогам. Експертиза по суті заявки включає визнання положення, яке заявляється, науковим відкриттям або відмову в цьому визнанні, тобто охоплює перевірку заявленого відкриття на предмет його відповідності умовам новизни, достовірності та внесення докорінних змін у рівень наукового пізнання.

Законопроект пропонує здійснювати на підставі рішення Національної академії наук України реєстрацію набуття прав інтелектуальної власності у державному реєстрі наукових відкриттів та офіційну публікацію відомостей про нього. Якщо протягом шести місяців з дати публікації про наукове відкриття в офіційному бюлетені проти реєстрації не буде заперечень, центральний орган виконавчої влади з питань охорони інтелектуальної власності, разом з Національною академією наук України, видають автору чи співавторам наукового відкриття диплом про наукове відкриття. Державна реєстрація наукового відкриття та видача його автору диплома є підставою набуття майнових прав інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Захист прав на наукові відкриття може здійснюватися у судовому чи адміністративному порядку або у неюрисдикційній формі. Зокрема, суди відповідно до їх компетенції можуть розглядати спори про авторство на наукове відкриття, визнання наукового відкриття придатним для набуття права інтелектуальної власності, виплату винагороди автору наукового відкриття, а також інші спори, пов’язані з охороною прав на наукові відкриття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Набуття прав інтелектуальної власності на наукове відкриття