Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – РОЗДІЛ VІІ. Зобов’язальне право. Загальні положення

ГЛАВА 30. Зобов’язальне право і зобов’язання 1. Поняття зобов’язального права Зобов’язальне право є найбільшою підгалуззю цивільного права. Норми зобов’язального права регулюють відносини майнового обороту, що виникають при переході матеріальних та інших благ в економічній

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 30. Зобов’язальне право і зобов’язання

ГЛАВА 30. Зобов’язальне право і зобов’язання 1. Поняття зобов’язального права Зобов’язальне право є найбільшою підгалуззю цивільного права. Норми зобов’язального права регулюють відносини майнового обороту, що виникають при переході матеріальних та інших благ в економічній

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Поняття зобов’язального права

ГЛАВА 30. Зобов’язальне право і зобов’язання 1. Поняття зобов’язального права Зобов’язальне право є найбільшою підгалуззю цивільного права. Норми зобов’язального права регулюють відносини майнового обороту, що виникають при переході матеріальних та інших благ в економічній

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Поняття та види зобов’язань

Зобов’язання передусім є цивільними правовідносинами. Відповідно до ст. 509 ЦК зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 3. Підстави виникнення зобов’язань

Зобов’язальні правовідносини, як і будь-які інші цивільні правовідносини, виникають з обставин, яким законом надається значення юридичних фактів. Приблизний перелік юридичних фактів, що служать підставами для виникнення цивільних прав та обов’язків, встановлено в ст. 11

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 4. Суб’єкти зобов’язань

Суб’єктами зобов’язання є його сторони – кредитор і боржник (ч. 1 ст. 510 ЦК). Сторонами зобов’язання в більшості випадків є один кредитор і один боржник. Однак існують також зобов’язання, у яких може бути декілька

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 31. Виконання зобов’язання

1. Поняття і загальні умови виконання зобов’язання Виконання зобов’язання – це вчинення боржником або іншою особою на користь кредитора або третьої особи певної дії або утримання від дії, яка становить предмет виконання зобов’язання. Виконання

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Поняття і загальні умови виконання зобов’язання

1. Поняття і загальні умови виконання зобов’язання Виконання зобов’язання – це вчинення боржником або іншою особою на користь кредитора або третьої особи певної дії або утримання від дії, яка становить предмет виконання зобов’язання. Виконання

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Суб’єкти виконання зобов’язання

Зобов’язання має виконуватися належними сторонами, якими виступають божник та кредитор. Внаслідок чіткої персоніфікації сторін у зобов’язальних правовідносинах цивільним законодавством передбачається, що боржник повинен виконати свій обов’язок, а кредитор відповідно прийняти виконання особисто, якщо інше

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 3. Предмет виконання зобов’язання

Предметом виконання зобов’язання, зокрема, є певна річ, робота, послуга, гроші, що боржник повинен передати, виконати, надати чи сплатити кредиторові або іншій особі. Вимоги до предмета виконання (якісні, кількісні, просторові та ін.) диференційовані в різних

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 4. Спосіб, строк (термін) та місце виконання зобов’язання

Спосіб виконання зобов’язання – це порядок та послідовність здійснення сторонами дій у процесі виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання, як правило, обирається сторонами при його виникненні та може полягати в одноразовому повному виконанні (наприклад, шляхом

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 5. Підтвердження виконання зобов’язання

Спосіб виконання зобов’язання – це порядок та послідовність здійснення сторонами дій у процесі виконання зобов’язання. Спосіб виконання зобов’язання, як правило, обирається сторонами при його виникненні та може полягати в одноразовому повному виконанні (наприклад, шляхом

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 32. Забезпечення виконання зобов’язання

1. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язання (забезпечень) У радянському праві видам забезпечення виконання зобов’язання не приділялася достатня увага, оскільки при плановій системі господарювання особливе значення мало реальне виконання договірних зобов’язань і у разі

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язання (забезпечень)

1. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язання (забезпечень) У радянському праві видам забезпечення виконання зобов’язання не приділялася достатня увага, оскільки при плановій системі господарювання особливе значення мало реальне виконання договірних зобов’язань і у разі

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Неустойка

Одним із найбільш поширених видів забезпечення виконання зобов’язань, який виступає формою цивільно-правової відповідальності, є неустойка – грошова сума або інше майно (рухоме та нерухоме), яке боржник повинен передати кредитору у разі порушення боржником зобов’язання

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 3. Завдаток

Ще одним видом забезпечення виконання зобов’язань, який є формою цивільно-правової відповідальності, виступає завдаток. Згідно з ч. 1 ст. 570 ЦК завдаток – це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 4. Порука

Порука як особистий вид забезпечення виконання зобов’язання означає, що у разі порушення боржником зобов’язання, нею забезпеченого, майнові інтереси кредитора задовольняються поручителем. Встановлюється порука виключно в договірному порядку. Згідно зі ст. 553 ЦК за договором

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 5. Гарантія

Гарантія відноситься до особистих забезпечень. Законодавець, запровадивши гарантію фінансової установи як самостійне, незалежне від основного зобов’язання забезпечення, закріпив принципово новий інститут, який не має нічого спільного з гарантією за ЦК УРСР 1963 р. За

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 6. Застава

Застава – це традиційний майновий вид забезпечення виконання зобов’язання, при якому кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника,

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Форма договору застави

Договір застави, як і будь-який інший забезпечувальний правочин, укладається у письмовій формі під загрозою нікчемності (ст. 547 ЦК). Якщо предметом застави є нерухоме майно, космічні об’єкти, договір застави підлягає нотаріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення договору

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Зміст договору застави

Договір застави, як і будь-який інший забезпечувальний правочин, укладається у письмовій формі під загрозою нікчемності (ст. 547 ЦК). Якщо предметом застави є нерухоме майно, космічні об’єкти, договір застави підлягає нотаріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення договору

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Види застави

ЦК серед видів застави називає лише іпотеку та заклад, зазначаючи при цьому, що інші окремі види застави встановлюються законом. Іпотеці як заставі нерухомості присвячений Закон “Про іпотеку”1. У Законі “Про заставу” врегульована: 1) застава

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Заклад

ЦК серед видів застави називає лише іпотеку та заклад, зазначаючи при цьому, що інші окремі види застави встановлюються законом. Іпотеці як заставі нерухомості присвячений Закон “Про іпотеку”1. У Законі “Про заставу” врегульована: 1) застава

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Застава товарів в обороті або переробці

ЦК серед видів застави називає лише іпотеку та заклад, зазначаючи при цьому, що інші окремі види застави встановлюються законом. Іпотеці як заставі нерухомості присвячений Закон “Про іпотеку”1. У Законі “Про заставу” врегульована: 1) застава

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Застава цінних паперів

Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за договором між заставодержателем та особою, на ім’я якої був виданий цінний папір. За згодою сторін заставлені цінні папери можуть бути передані на зберігання в

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Звернення стягнення на заставлене рухоме майно

За загальним правилом заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави, в разі коли забезпечене зобов’язання не буде виконано у встановлений строк. Однак законом та договором можуть бути передбачені підстави для дострокового звернення стягнення

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 7. Притримання

Притримання – це майнове забезпечення. ЦК вперше назвав притримання одним із видів забезпечення виконання зобов’язань, що викликало спір з боку науковців, оскільки на думку одних притримання є заходом оперативного впливу, другі вважають його видом

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 33. Припинення зобов’язань

1. Поняття та загальна характеристика припинення зобов’язань Відносний характер зобов’язань свідчить про те, що їх існування обмежене певними часовими межами, а тому при настанні обставин, зумовлених змістом зобов’язань, діями їх учасників тощо, у конкретний

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Поняття та загальна характеристика припинення зобов’язань

1. Поняття та загальна характеристика припинення зобов’язань Відносний характер зобов’язань свідчить про те, що їх існування обмежене певними часовими межами, а тому при настанні обставин, зумовлених змістом зобов’язань, діями їх учасників тощо, у конкретний

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Окремі підстави припинення зобов’язань

Виконання зобов’язання є найбільш простим, прийнятним та поширеним способом його припинення. При цьому виконання виступає підставою припинення лише тоді, коли проведене належним чином, тобто не тільки відповідає встановленим вимогам (статті 526 – 545 ЦК),

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 34. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання

1. Загальні положення про порушення зобов’язання Зобов’язальне правовідношення як триваючий у часі правовий зв’язок учасників цивільних відносин протягом свого існування потенційно може мати декілька послідовних стадій – виникнення, забезпечення, виконання, припинення. Звичайно, будь-яке зобов’язання

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Загальні положення про порушення зобов’язання

1. Загальні положення про порушення зобов’язання Зобов’язальне правовідношення як триваючий у часі правовий зв’язок учасників цивільних відносин протягом свого існування потенційно може мати декілька послідовних стадій – виникнення, забезпечення, виконання, припинення. Звичайно, будь-яке зобов’язання

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Прострочення як порушення зобов’язання

Часове унормування цивільних відносин здійснюється не тільки за допомогою встановлення строків (термінів) виникнення, зміни чи припинення відповідних прав та обов’язків (наприклад, позовної давності), а й шляхом визначення правових наслідків недотримання цих строків у зобов’язальних

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Загальні положення про правові наслідки порушення зобов’язання

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 3. Характеристика окремих правових наслідків порушення зобов’язання

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Одностороння відмова від зобов’язання

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Розірвання договору як правовий наслідок

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Зміна умов зобов’язання як правовий наслідок його порушення

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Виконання зобов’язання за рахунок боржника (ст. 621 ЦК)

Глава 51 ЦК займає особливе місце в системі загального вчення про зобов’язання, її норми мають багато в чому суто прагматичне, узагальнююче значення й комплексний характер, оскільки окреслюють поняття, легальні ознаки, порядок застосування тих правових

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 4. Відповідальність за порушення зобов’язання як правовий наслідок порушення зобов’язання

Як зазначалося у главі 14 1-го тому цього підручника, цивільно-правову відповідальність можна розглядати як застосування до правопорушника у разі вчинення ним протиправних дій або бездіяльності передбачених договором чи законом заходів державного примусу у вигляді

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Відповідальність боржника за дії інших осіб

Як зазначалося у главі 14 1-го тому цього підручника, цивільно-правову відповідальність можна розглядати як застосування до правопорушника у разі вчинення ним протиправних дій або бездіяльності передбачених договором чи законом заходів державного примусу у вигляді

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 5. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання

Грошові зобов’язання можуть передбачати передачу грошей як предмета договору або сплату їх як ціни договору. До грошових зобов’язань з передачі грошей як предмета договору належать: зобов’язання з дарування, пожертви грошей (статті 717,718 ЦК), сплати

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – РОЗДІЛ VIII. Загальні положення про договір

ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір 1. Поняття і значення договору Договір має місце там, де рівні, вільні та майново відокремлені суб’єкти досягають між собою домовленості з приводу чогось важливого для них. Тому договір можливий лише

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір

ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір 1. Поняття і значення договору Договір має місце там, де рівні, вільні та майново відокремлені суб’єкти досягають між собою домовленості з приводу чогось важливого для них. Тому договір можливий лише

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 1. Поняття і значення договору

ГЛАВА 35. Цивільно-правовий договір 1. Поняття і значення договору Договір має місце там, де рівні, вільні та майново відокремлені суб’єкти досягають між собою домовленості з приводу чогось важливого для них. Тому договір можливий лише

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 2. Свобода договору

Свобода договору як одна з основних засад цивільного законодавства (ст. З ЦК України) і виразник диспозитивної спрямованості втілених у ньому норм походить від вільного волевиявлення суб’єктів, що є принциповим для цивільного обороту. Очевидно тому

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – 3. Види договорів

Цивільне законодавство передбачає величезну кількість договорів, що викликає потребу їх класифікації. Втім це питання далеко не просте, адже договір є складним правовим явищем, і різнопланові його риси призводять до численних критеріїв, які покладаються в

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Майнові та організаційні договори

Майновими слід вважати договори, завдяки яким відбувається передача або набуття майна, тобто будь-яких матеріальних та інших благ, що мають майнову оцінку. При цьому не має значення те, на якому праві переходить і набувається це

Цивільне право. Том 2 – Борисова В. І. – Основні та акцесорні договори

Майновими слід вважати договори, завдяки яким відбувається передача або набуття майна, тобто будь-яких матеріальних та інших благ, що мають майнову оцінку. При цьому не має значення те, на якому праві переходить і набувається це