Цивільне право – Майданик P. A

Цивільне право – Майданик P. A. – Вступ

Право – не лише сукупність норм; воно є значно складнішим явищем, системою норм, способів їх створення і тлумачення, пов’язаною з певною концепцією соціального устрою суспільства, від якої залежить, як застосовується і взагалі функціонує право.

Цивільне право – Майданик P. A. – Розділ І. Вступ до приватного права

Глава 1. Поняття права 1. Класифікація значень права Одним з основних інститутів соціальної природи людини є право. Воно відноситься до найпотужніших рушійних сил цивілізації в людському суспільстві, що зумовлює значення і цінність розуміння сутності

Цивільне право – Майданик P. A. – Глава 1. Поняття права

Глава 1. Поняття права 1. Класифікація значень права Одним з основних інститутів соціальної природи людини є право. Воно відноситься до найпотужніших рушійних сил цивілізації в людському суспільстві, що зумовлює значення і цінність розуміння сутності

Цивільне право – Майданик P. A. – 1. Класифікація значень права

Глава 1. Поняття права 1. Класифікація значень права Одним з основних інститутів соціальної природи людини є право. Воно відноситься до найпотужніших рушійних сил цивілізації в людському суспільстві, що зумовлює значення і цінність розуміння сутності

Цивільне право – Майданик P. A. – 2. Право як триєдина єдність

Глава 1. Поняття права 1. Класифікація значень права Одним з основних інститутів соціальної природи людини є право. Воно відноситься до найпотужніших рушійних сил цивілізації в людському суспільстві, що зумовлює значення і цінність розуміння сутності

Цивільне право – Майданик P. A. – 3. Загальносоціальне (природне)право

Загальносоціальне (природне) право грунтується на ідеї визначального характеру природних прав у системі права. В основі права мають лежати природні права, а не закон. У зв’язку з цим Конституція має бути основним законом життя, а

Цивільне право – Майданик P. A. – 4. Право як спеціально-юридична категорія

Загальносоціальне (природне) право грунтується на ідеї визначального характеру природних прав у системі права. В основі права мають лежати природні права, а не закон. У зв’язку з цим Конституція має бути основним законом життя, а

Цивільне право – Майданик P. A. – 5. Ознаки і визначення поняття права

Право характеризується як система сутнісних ознак, яка дає можливість виявити поняття цієї юридичної категорії. До поняття права включаються ознаки, які відображають його істотні властивості. Тому право визначається системою сутнісних, найбільш істотних ознак, які характеризують

Цивільне право – Майданик P. A. – Глава 2. Дуалізм і система права

1. Еволюція дуалізму права Сучасне розуміння приватного права визначається традицією континентального європейського права розглядати систему права на основі дуалістичного принципу, який передбачає основний поділ права на приватне та публічне право. Поділ і значення дуалізму

Цивільне право – Майданик P. A. – 1. Еволюція дуалізму права

1. Еволюція дуалізму права Сучасне розуміння приватного права визначається традицією континентального європейського права розглядати систему права на основі дуалістичного принципу, який передбачає основний поділ права на приватне та публічне право. Поділ і значення дуалізму

Цивільне право – Майданик P. A. – 2. Основні концепції дуалізму права

Європейською і вітчизняною юридичними науками за результатами тривалої дискусії було сформульовано критерії розмежування приватного і публічного права, якими пояснюється необхідність існування цього дуалізму. Під час вирішення цих питань в юридичній науці було запропоновано величезну

Цивільне право – Майданик P. A. – 3. Сучасні тенденції дуалізму права

В сучасних умовах стає все складніше проводити розмежування між приватним і публічним правом. На всіх формах відносин особи і суспільства, держави виникають питання поділу права на приватне і публічне; вони зачіпають всі грані людського

Цивільне право – Майданик P. A. – 4. Дуалізм приватного права

Поряд з дуалізмом права, в країнах континентального права розрізняють дуалізм приватного права, що передбачає існування двох незалежних, паралельно існуючих систем приватного права – цивільного і торгового. Феномен дуалізму приватного права виник в історичних умовах

Цивільне право – Майданик P. A. – 5. Структура системи права

Поряд з дуалізмом права, в країнах континентального права розрізняють дуалізм приватного права, що передбачає існування двох незалежних, паралельно існуючих систем приватного права – цивільного і торгового. Феномен дуалізму приватного права виник в історичних умовах

Цивільне право – Майданик P. A. – Глава 3. Цивільне право як приватне право

1. Еволюція концепції приватного права В юриспруденції будь-якого цивілізованого суспільства базовими є правові категорії “приватне” і “цивільне” право. Терміном “цивільне право” в сучасних правових системах позначають в основному ту галузь (сферу) права, яка регулює

Цивільне право – Майданик P. A. – 1. Еволюція концепції приватного права

1. Еволюція концепції приватного права В юриспруденції будь-якого цивілізованого суспільства базовими є правові категорії “приватне” і “цивільне” право. Терміном “цивільне право” в сучасних правових системах позначають в основному ту галузь (сферу) права, яка регулює

Цивільне право – Майданик P. A. – 2. Українське приватне право і тлумачення приватного права та цивільного права європейським судом з прав людини

Вітчизняне приватне право традиційно дотримується традицій континентального європейського права, що передбачає необхідність постійного моніторингу і врахування українським правом перспективних тенденцій і правових конструкцій. У цьому зв’язку додаткової актуальності набувають розроблені в європейській доктрині і

Цивільне право – Майданик P. A. – 3. Поняття і система вітчизняного приватного права

Сучасний стан вітчизняного приватного права обумовлений формуванням демократичного, соціально орієнтованого суспільства ринкової економіки, що визначає основні напрями розвитку приватного права в умовах проведеної в Україні на початку XXI ст. (2001-2003 рр.) кодифікації цивільного, господарського,

Цивільне право – Майданик P. A. – 4. Концепція цивільного права як галузі вітчизняного приватного права

Системоформувальною складовою приватного права і самостійною галуззю вітчизняного права є цивільне право. Цивільне право є однією з головних і надійних підстав формування громадянського суспільства, ринкової економіки і демократичної правової держави. Як зазначає один з

Цивільне право – Майданик P. A. – 5. Кореляція сфер права і міжгалузеві зв’язки цивільного права

Дійсне місце цивільного права в системі права значною мірою визначається кореляцією суміжних сфер права, тобто здатністю правових норм різних сфер (різної галузевої належності) створювати міжгалузеві зв’язки на нормотворчому і правозастосовному рівнях. Міжгалузеві зв’язки цивільного

Цивільне право – Майданик P. A. – Розділ II. Загальні положення цивільного права

Глава 4. Цивільне право як галузь права 1. Поняття цивільного права як галузі права Трмін “цивільне право” використовується в кількох значеннях: ) суб’єктивне право; 2) галузь національного права; 3) система законодавства; 4) частина науки

Цивільне право – Майданик P. A. – Глава 4. Цивільне право як галузь права

Глава 4. Цивільне право як галузь права 1. Поняття цивільного права як галузі права Трмін “цивільне право” використовується в кількох значеннях: ) суб’єктивне право; 2) галузь національного права; 3) система законодавства; 4) частина науки

Цивільне право – Майданик P. A. – 1. Поняття цивільного права як галузі права

Глава 4. Цивільне право як галузь права 1. Поняття цивільного права як галузі права Трмін “цивільне право” використовується в кількох значеннях: ) суб’єктивне право; 2) галузь національного права; 3) система законодавства; 4) частина науки

Цивільне право – Майданик P. A. – 2. Предмет цивільного права

Глава 4. Цивільне право як галузь права 1. Поняття цивільного права як галузі права Трмін “цивільне право” використовується в кількох значеннях: ) суб’єктивне право; 2) галузь національного права; 3) система законодавства; 4) частина науки

Цивільне право – Майданик P. A. – Характер і структура предмета цивільного права

Глава 4. Цивільне право як галузь права 1. Поняття цивільного права як галузі права Трмін “цивільне право” використовується в кількох значеннях: ) суб’єктивне право; 2) галузь національного права; 3) система законодавства; 4) частина науки

Цивільне право – Майданик P. A. – Майнові відносини

Традиційно вирішальне значення в сучасному цивільному праві мають цивільні майнові відносини, які складаються між людьми з приводу майна, результатів робіт, послуг, інших майнових благ. Загалом під майном розуміють майнові права щодо речі, іншого майна,

Цивільне право – Майданик P. A. – Особисті немайнові відносини

Відносини з приводу дій, не пов’язаних з передачею речей та інших матеріальних, або нематеріальних благ, являють собою відносини немайнові. До особистих немайнових входять дві групи відносин: 1) особисті відносини, пов’язані з майновими (наприклад, авторські,

Цивільне право – Майданик P. A. – Зобов’язальні та абсолютні відносини (речові та виключні) як предмет цивільного права

Поряд з поділом цивільних відносин на майнові та особисті немайнові, важливе юридичне значення має класифікація зазначених відносин залежно від характеру прав їх учасників. За цим критерієм приватні особи можуть бути учасниками зобов’язальних, речових і

Цивільне право – Майданик P. A. – Корпоративні відносини. Поняття корпоративних відносин

Поряд з поділом цивільних відносин на майнові та особисті немайнові, важливе юридичне значення має класифікація зазначених відносин залежно від характеру прав їх учасників. За цим критерієм приватні особи можуть бути учасниками зобов’язальних, речових і

Цивільне право – Майданик P. A. – Корпоративні та зобов’язальні відносини

Корпоративні відносини не слід ототожнювати із зобов’язаннями. Корпоративні (членські) та зобов’язальні відносини мають як схожі (перші й другі є відносними та майновими), так і відмінні риси. Зокрема, відносини з управління товариством його учасником (участь

Цивільне право – Майданик P. A. – Правова природа і місце корпоративних правовідносин

Корпоративні відносини не слід ототожнювати із зобов’язаннями. Корпоративні (членські) та зобов’язальні відносини мають як схожі (перші й другі є відносними та майновими), так і відмінні риси. Зокрема, відносини з управління товариством його учасником (участь

Цивільне право – Майданик P. A. – Немайнові оборотоздатні відносини в цивільному праві

Поняття немайнових оборотоздатних відносин у цивільному праві. Формування традицій застосування принципу диспозитивності, збалансованих публічно-правових обмежень здійснення цивільних прав і розуміння ЦК України як кодексу приватного права в умовах конкуренції з нормами комплексних правових утворень,

Цивільне право – Майданик P. A. – Організаційні цивільні відносини. Поняття організаційних відносин

Збільшення впливу приватно-правових механізмів на відносини між юридично рівними учасниками безпосередньо не пов’язане з майновими та особистими немайновими відносинами, зумовлює поширення сфери цивільного права на організаційні цивільні відносини. В сучасних умовах суспільства ринкової економіки

Цивільне право – Майданик P. A. – Місце та правова природа організаційних правовідносин

В юридичній літературі дискусійним є питання про місце організаційних правовідносин в предметі цивільного права. Щодо місця організаційних відносин як елемента цивільного права в юридичній літературі сформульовано два діаметрально протилежних підходи, які грунтуються на ідеї

Цивільне право – Майданик P. A. – Організаційні відносини та організаційні/комплексні договори

Організаційні правовідносини в цивільному праві з часів радянського права традиційно пов’язують з категорією так званих організаційних договорів. Зокрема, поряд із “чисто” цивільно-правовими виділяють договори, які певною мірою застосовуються за межами цивільного права і містять

Цивільне право – Майданик P. A. – Договірні зобов’язання немайнового змісту

В контексті припустимості і місця організаційних відносин в цивільному праві актуальним є питання щодо правової природи договорів немайнового змісту. Цивільні кодифікації більшості країн цивільного права прямо не передбачають, однак і не забороняють можливості укладення

Цивільне право – Майданик P. A. – Співвідношення цивільних і філософських зобов’язань та публічних обов’язків

В контексті припустимості і місця організаційних відносин в цивільному праві актуальним є питання щодо правової природи договорів немайнового змісту. Цивільні кодифікації більшості країн цивільного права прямо не передбачають, однак і не забороняють можливості укладення

Цивільне право – Майданик P. A. – Цивільне право і публічний обов’язок

Поняття зобов’язання не можна ототожнювати з категорією “обов’язок”, а треба розглядати як ціле та частина. Обов’язок боржника є основою будь-якого зобов’язання, оскільки обов’язок кредитора в усіх зобов’язаннях однаковий. Зобов’язання відрізняються одне від одного предметами

Цивільне право – Майданик P. A. – Визначення поняття цивільних відносин

Проведений аналіз видів немайнових цивільних відносин, обгрунтування автономного характеру немайнових оборотоздатних відносин (немайнових зобов’язань, організаційних і корпоративних цивільних відносин) дає підстави для висновку про необхідність більш розширеного доктринального поняття цивільних відносин за рахунок його

Цивільне право – Майданик P. A. – 3. Метод цивільного права

Метод правового регулювання відносин зазвичай розглядають як специфічний спосіб впливу на поведінку їх учасників, що застосовується державою і традиційно вважається поряд із предметом регулювання однією із засад систематизації права. Дуалістичне розуміння цивільного права в

Цивільне право – Майданик P. A. – 4. Інтерес у цивільному праві

В концепції цивільного права важливе місце займає категорія інтересу, як одного із системоформуючих критеріїв галузі приватного (цивільного) права. Термін “інтерес” походить від латинського “interest”, що українською мовою перекладається як “має значення, є важливим”. Відповідно

Цивільне право – Майданик P. A. – 5. Функції цивільного права

В концепції цивільного права важливе місце займає категорія інтересу, як одного із системоформуючих критеріїв галузі приватного (цивільного) права. Термін “інтерес” походить від латинського “interest”, що українською мовою перекладається як “має значення, є важливим”. Відповідно

Цивільне право – Майданик P. A. – Глава 5. Принципи цивільного права

1. Поняття та класифікація принципів права Цивільне право, як і будь-яка галузь права, характеризується притаманними йому принципами, які відображають розроблені юридичною доктриною і визнані правом універсальні положення про принципи права. В юридичній науці принципи

Цивільне право – Майданик P. A. – 1. Поняття та класифікація принципів права

1. Поняття та класифікація принципів права Цивільне право, як і будь-яка галузь права, характеризується притаманними йому принципами, які відображають розроблені юридичною доктриною і визнані правом універсальні положення про принципи права. В юридичній науці принципи

Цивільне право – Майданик P. A. – 2. Принципи дозвільної спрямованості цивільно-правового регулювання і рівності правового режиму для всіх суб’єктів цивільного права

Зміст принципу дозвільної спрямованості цивільно-правового регулювання випливає із загального принципу приватного права: “дозволено все, що не заборонено законом”. В той час як в публічному праві діє інший принцип: “дозволено лише ті дії, що передбачені

Цивільне право – Майданик P. A. – 3. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

Перелік загальних засад цивільного законодавства, передбачених ЦК України, починається саме з принципу неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини. Зазначене обумовлене особливістю ЦК України, яка полягає серед іншого у визнанні великого значення особистих

Цивільне право – Майданик P. A. – 4. Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених конституцією України та законом

Принцип неприпустимості позбавлення права власності передбачений ст. З ЦК України, із змісту якої випливає неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом. Відповідно до цього принципу норми цивільного права забезпечують власникам

Цивільне право – Майданик P. A. – 5. Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом

Принцип неприпустимості позбавлення права власності передбачений ст. З ЦК України, із змісту якої випливає неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом. Відповідно до цього принципу норми цивільного права забезпечують власникам

Цивільне право – Майданик P. A. – 6. Свобода договору

Принцип неприпустимості позбавлення права власності передбачений ст. З ЦК України, із змісту якої випливає неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом. Відповідно до цього принципу норми цивільного права забезпечують власникам

Цивільне право – Майданик P. A. – 7. Судовий захист цивільного права та інтересу

Одним з найважливіших прав суб’єктів цивільних правовідносин є право на захист своїх цивільних прав та охоронюваних інтересів. Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого