Бюджетний менеджмент – Панкевич Л. В. – 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами

Відповідно до частини четвертої статті 50 Бюджетного кодексу України, податки, збори (обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в дохід державного та місцевих бюджетів з моменту зарахування їх на єдиний казначейський рахунок державного бюджету. Тобто інформацію про надходження до державного та місцевих бюджетів органи Державної податкової адміністрації та інші органи адміністрування податків і зборів у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів можуть отримати лише від органів Державного казначейства.

Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного і місцевих бюджетів за доходами затверджено спільним наказом Державного казначейства та Державної податкової адміністрації від 25 квітня 2002 року за № 74/194.

Для забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів органи державної податкової служби до 1 грудня щороку подають відповідним управлінням Державного казначейства в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за:

– юридичними особами та їхніми філіями;

– фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу Державного казначейства).

Списки платників податків повинні містити: назву (прізвище, ім’я та по батькові для фізичної особи) платника податків, його ідентифікаційний код (номер), коди платежів відповідно до бюджетної класифікації України за доходами.

Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, затвердження місцевих бюджетів та відкриття в установленому порядку рахунків з обліку доходів Державного та місцевих бюджетів в управліннях Державного казначейства інформація про реквізити відкритих рахунків надається управліннями та відділеннями Державного казначейства відповідним органам державної податкової служби України,

Державним казначейством України – Державній податковій адміністрації України. Органи державної податкової служби повідомляють реквізити аналітичних рахунків платникам.

У процесі виконання бюджетів за доходами управління Державного казначейства України наступного дня після зарахування надходжень передають до 11-ї години відповідним органам державної податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям такі документи:

– відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді технологічних файлів;

– звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень;

– відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 “Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами”, в електронному вигляді або її паперову копію;

– відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 “Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету”, в електронному вигляді або її паперову копію;

– відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу”, в електронному вигляді або й* паперову копію;

– відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу”, в електронному вигляді або її паперову копію;

– виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Державне казначейство України після отримання звітів про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь Державного казначейства до 13-ї години формує та передає Державній податковій адміністрації України:

– відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами державного бюджету (центральний рівень) у вигляді електронних документів – технологічного файла;

– звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей.

Щомісяця, не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного та місцевих бюджетів і відомостей розподілу коштів станом на 1 число місяця, наступного за звітним. За результатами складають акти звірки.

Акти звірки органів, підпорядкованих Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, разом із звітами про виконання дохідної частини державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, в обов’язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.

Державне казначейство України (центральний рівень) і Державна податкова адміністрація України щомісяця проводять звірки надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Зазначені звірки проводять на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних і Київської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами складають акти звірки [7].

4.2.6. Податковий менеджмент

Податковий менеджмент – це сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.

Об’єктом податкового менеджменту є дохідна частина бюджету. Суб’єктом податкового менеджменту виступають органи управління в сфері оподаткування. Органи управління можна об’єднати в три групи:

– органи законодавчої та виконавчої влади;

– органи оперативного управління в податковій сфері;

– органи нефінансового профілю, які виконують лише окремі функції, пов’язані з податковою діяльністю.

Складовими податкового менеджменту є:

– законотворча діяльність;

– планування податків;

– податковий контроль.

У процесі законотворчої діяльності визначаються принципи оподаткування, встановлюються види податків і обов’язкових платежів та їх елементи, розробляється порядок розрахунків бюджетом.

Планування податків передбачає визначення реальних сум податків та обов’язкових платежів, які мають надійти до бюджету протягом бюджетного року.

Щоб забезпечити надходження запланованих сум платежів бюджету, необхідно контролювати правильність рахування та своєчасність сплати державі податків та обов’язкових платежів. Цей вид діяльності передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, включає платників податків та облік нарахованих і фактично оплачених сум до бюджету. Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюється шляхом проведення камеральних, документальних і тематичних перевірок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Бюджетний менеджмент – Панкевич Л. В. – 4.2.5. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами