Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Порядок надання міжбюджетних трансфертів

Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим та міст обласного підпорядкування) та районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об’єднань, а також кошти, що передаються з цих бюджетів.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види міжбюджетних трансфертів:

Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;

Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

Субвенції на виконання інвестиційних проектів;

Інші субвенції.

Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів. Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів надаються з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом для бюджетів місцевого самоврядування.

Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються на засадах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та передбачають фінансову участь бюджету отримувача субвенції у здійсненні програми чи проекту. Органи місцевого самоврядування, у яких середньорічний фактичний обсяг видатків на утримання бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менший за обсяг, визначений згідно з фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, мають пріоритетне право на отримання субвенції на виконання інвестиційних проектів.

Основні засади надання субвенцій визначаються окремим законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України, а обсяг субвенцій на наступний бюджетний період визначається Законом про Державний бюджет України.

Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим та міст обласного підпорядкування і районним бюджетам. Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя, бюджетів міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим та міст обласного підпорядкування, районних і обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України.

Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних

Трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.

Висновки

1. Від ефективності бюджетного планування значною мірою залежить економічний і соціальний розвиток держави.

2. Чітке дотримання завдань, принципів і методів бюджетного планування – запорука ефективності бюджетних процесів.

3. Для підвищення ефективності бюджетних процесів в Україні доцільно започаткувати 3-5-річне бюджетне планування.

4. Механізм міжбюджетних трансфертів має:

¾ сприяти гармонійному соціально-економічному розвитку регіонів;

¾ враховувати заінтересованість місцевих органів влади;

¾ базуватись не лише на нинішньому економічному стані регіонів, а й враховувати потенційні можливості.

¾

Контрольні запитання і завдання

1. Дайте визначення терміна “бюджетне планування

2. У чому сутність основних юридичних актів, які регламентують бюджетне планування?

3. Назвіть основні програми економічного і соціального розвитку.

4. Охарактеризуйте завдання, принципи і методи бюджетного планування.

5. У чому сутність бюджетного прогнозування?

6. Назвіть види бюджетної класифікації, їх основні складові.

7. У чому сутність загального і спеціального фондів бюджетів?

8. Розкажіть про сутність та основні види міжбюджетних трансфертів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Порядок надання міжбюджетних трансфертів